Luật Xây Dựng

Các điều khoản trong hợp đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Xưởng

Hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng của con người. Việc xây dựng nhà xưởng, và ký kết các điều khoản trong thi công xây dựng nhà xưởng là một vấn đề phức tạp. Để hiểu thêm về hợp đồng cũng như để quyền và nghĩa vụ của của bên không bị ảnh hưởng, cùng luật sư hợp đồng giải quyết vấn đề này bên dưới:

hợp đồng xây dựng nhà xưởng
Hợp đồng xây dựng nhà xưởng

>>>Xem thêm: Giấy phép xây dựng có thời hạn có được hoàn công không?

Nội dung hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng là một một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 2 NĐ 37/2015/NĐ-CP. Bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận quy định với nhau về cách xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích xây dựng. Đối tượng của hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật, không được xây dựng nhà xưởng trên đất tranh chấp hay không đúng theo quy định của pháp luật…

>>>Xem thêm: Hợp đồng vay vốn giữa các doanh nghiệp với nhau thì áp dụng lãi suất như thế nào?

Giá hợp đồng, tạm ứng

Giá cả hợp đồng do các bên tự do thỏa thuận và ghi nhận và hợp đồng, giá của hợp đồng phải phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 1 NĐ 50/2021/NĐ-CP. Các bên cần thỏa thuận rõ ràng về giá, vì đa phần các tranh chấp về giá thường xuất phát từ việc các bên chỉ ghi nhận một cách chung chung về giá mà không làm rõ các yếu tố cấu thành của giá.

Thanh toán

Hợp đồng cũng cần có các quy định cụ thể về phương thức và thời gian thanh toán để đảm bảo rằng bên có nghĩa vụ thanh toán sẽ thanh toán một cách đầy đủ, đúng hạn. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển, thanh toán một lần hay nhiều lần. Quy định này còn là cơ sở để xác định nghĩa vụ thanh toán khoản tiền phạt trả chậm trong trường hợp vi phạm. Việc quy định này phải phù hợp với quy định tại Điều 19, 21 NĐ 37/2015/NĐ-CP

Thay đổi và điều chỉnh hợp đồng

Hai bên thỏa thuận về việc thay đổi và điều chỉnh hợp đồng, việc thay đổi này phải lập thành văn bản. Nếu một trong hai bên tự ý thay đổi, điều chỉnh hợp đồng mà không thông báo cho bên kia, hoặc bên kia không đồng ý mà gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

Thời gian thực hiện hợp đồng

Trong hợp đồng quy định rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ khi nào, kết thúc khi nào, trong thời gian bao lâu. Yêu cầu thực hiện rõ ràng các quy định trong hợp đồng nếu như vi phạm hợp đồng và thực hiện không đúng như điều khoản trong hợp đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện công việc phù hợp theo quy định tại Điều 14 Nghị định 37/2015/NĐ-CP

>>>Xem thêm: Hoàn cảnh cơ bản của hợp đồng thay đổi thì xử lý như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ các bên

Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc, hai bên thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên giao thầu, việc quy định này phải phù hợp với quy định tại Điều 27 NĐ 37/2015/NĐ-CP

Quyền của Bên giao thầu: Yêu cầu bên nhận thầu thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này. Trường hợp bên nhận thầu vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên giao thầu có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nghĩa vụ của bên giao thầu: Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi. Trả tiền cho bên nhận thầu theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

*Căn cứ các quy định của pháp luật, yêu cầu về công việc, hai bên thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu,việc quy định này phải phù hợp với quy định tại Điều 28 NĐ 37/2015/NĐ-CP

Quyền của bên nhận thầu: Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc. Được thay đổi điều kiện thực hiện công việc vì lợi ích của bên giao thầu mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên giao thầu, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên giao thầu, nhưng phải báo ngay cho bên giao thầu. Yêu cầu bên giao thầu trả tiền thực hiện.

Nghĩa vụ của bên nhận thầu: Thực hiện đúng công việc thỏa thuận tại hợp đồng này. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên giao thầu. Bảo quản và phải giao lại cho bên giao thầu tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có). Báo ngay cho bên giao thầu về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

>>>Xem thêm: Lưu ý khi yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

Các bên quy định rõ việc bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm trong hợp đồng. Các trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan…..  Việc thưởng hợp đồng, phạt vi hợp đồng phải tuân thủ quy định tại khoản 15 Điều 1 NĐ 50/2021/NĐ-CP. Việc quy định này sẽ giúp các bên xác định được bên phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra

bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại

Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

Các bên quy định các trường hợp tạm ngừng hợp đồng, trường hợp chấm dứt hợp đồng của từng chủ thể phải phù hợp với quy định tại Điều 40, 41 NĐ 37/2015/NĐ-CP và việc thanh toán khoản tiền khi tạm ngừng hay chấm dứt hợp đồng

Bảo mật

Trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

  • Bảo mật trong tin khi được giao thực hiện công việc, thông tin hợp đồng.
  • Không được sao chép, tiết lộ cung cấp thông tin cho người thứ ba nếu không được sự cho phép từ bên còn lại.
  • Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình thực hiện công việc. Nếu có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được xử lý theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan

Bảo hành công trình

Hai bên quy định thời gian là bao lâu sau khi công trình xây dựng nhà xưởng được hoàn thành.  Thời gian bảo hành từ ngày nào đến ngày nào. Nếu sửa chữa sai sót, khiếm khuyết thì ai chịu chi phí…

Bảo hiểm, an toàn công trình

Để tránh những rủi ro về trách nhiệm nghề nghiệp, bên nhận thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Giải quyết tranh chấp

Hợp đồng là một sự thỏa thuận của các bên nên thường xuyên xảy ra tranh chấp vì vậy các bên cần thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng để giải quyết cho phù hợp, có thể chọn thỏa thuận của các bên hoặc đưa ra Tòa án giải quyết.

Điều khoản chung

Hợp đồng quy định các điều khoản chung của hợp đồng như các thỏa thuận khác, hợp đồng chia thành mấy bản, mỗi bên giữ bao nhiêu bản, hiệu lực của hợp đồng khi nào…..

Hình thức hợp đồng

Hình thức của hợp đồng được quy định tại khoản 1 Điều 2 nghị định 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng phải được lập thành văn bản, tuân thủ các quy định về hợp đồng của pháp luật, không thể áp dụng hình thức giao kết bằng miệng cho hợp đồng. Các bên thỏa thuận ngôn ngữ trong hợp đồng, và phải thống nhất với nhau.

Hai bên chủ thể tham gia hợp đồng phải ký tên, đóng dấu vào hợp đồng xây dựng nhà xưởng  để đảm bảo tính pháp lý.

hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng

Trên đây là một số vấn đề hướng dẫn của  hợp đồng. Để được tư vấn các vấn đề pháp lý một cách chi tiết và kịp thời nhất, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG qua số HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

 

4.5 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 744 bài viết