Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ soạn đơn khiếu nại về bồi thường đất đai ở Vũng Tàu

Dịch vụ soạn đơn khiếu nại về bồi thường đất đai ở Vũng Tàu là một dịch vụ hữu ích giúp người có quyền sử dụng đất có thể bảo vệ quyền lợi của mình trong các vụ án liên quan đến bồi thường đất đai. Dịch vụ này sẽ giúp người có quyền lợi tiết kiệm thời gian và công sức trong việc soạn đơn khiếu nại khi sử dụng mẫu đơn phù hợp. Để tìm hiểu về vấn đề này, Chuyên Tư Vấn Luật kính mời các bạn đón đọc bài viết dưới đây.

Soạn đơn khiếu nại bồi thường đất đai tại Vũng Tàu

Soạn đơn khiếu nại bồi thường đất đai tại Vũng Tàu

Quy định chung về khiếu nại đất đai

Về chủ thể:

 • Theo Điều 204 Luật Đất đai 2013 và khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011, người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về bồi thường nhưng không thỏa đáng. Cụ thể, chủ thể khiếu nại phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
 • Người khiếu nại và phải có đầy đủ hành vi năng lực dân sự và nếu là người đại diện phải đáp ứng yêu cầu người đại diện theo quy định pháp luật.
 • Phải có đơn khiếu nại hành chính – khiếu nại tranh chấp đất đai do người khiếu nại thực hiện và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định dành cho các khiếu nại về đất đai.
 • Về thẩm quyền giải quyết:

Theo quy định tại Điều 7, 17, 18 và 19 Luật Khiếu nại 2011, thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai được hướng dẫn như sau:

 • Chủ tịch UBND các cấp giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của mình, của người do mình quản lý trực tiếp;
 • Thủ trưởng các cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan, đơn vị liên quan khác giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của mình hoặc của cán bộ công chức do mình quản lý trực tiếp;
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết lần đầu đối với khiếu nại quyết định hành chính của mình hoặc của người mình trực tiếp quản lý;
 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai về đất đai thuộc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc mà thủ trưởng các quan đơn vị này đã giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng quyết định giải quyết đó không được người sử dụng đất đồng ý, tiếp tục khiếu nại lên cấp trên tức khiếu nại lần hai.

Như vậy, khi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan nào bị khiếu nại thì chính cơ quan đó sẽ thực hiện xử lý giải quyết khiếu nại đó. Nếu người khiếu nại sau khi khiếu nại lần đầu không đồng ý với quyết định đó thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp sẽ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Quy định về khiếu nại đất đai

Quy định về khiếu nại đất đai

Trình tự, thủ tục khiếu nại bồi thường đất đai tại Vũng Tàu

Khiếu nại lần đầu

Đối với khiếu nại lần đầu, người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nại theo quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 trong thời hiệu khiếu nại theo các phương thức:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan
 • Nộp thông qua dịch vụ bưu chính
 • Nộp đơn tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia (nếu có)

Sau khi nhận được khiếu nại cơ quan có thẩm quyền giải quyết sẽ tiếp nhận và xử lý như sau:

Người khiếu nại đền bù đất đai lần đầu có thể thực hiện khiếu nại theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều 204 Luật Đất đai 2013 và Luật Khiếu nại 2011:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khiếu nại

Hồ sơ khiếu nại (Điều 8, Điều 33 Luật khiếu nại 2011) lần đầu bao gồm:

 • Đơn khiếu nại mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
 • Giấy tờ pháp lý của người khiếu nại;
 • Các tài liệu chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm liên quan đến đền bù đất đai;
 • Trường hợp vì lý do khách quan mà người khiếu nại không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khiếu nại thì họ phải nộp tài liệu chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại vị xâm phạm.

Bước 2: Nộp hồ sơ khiếu nại

Theo quy định của Điều 8 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại có thể thực hiện việc khiếu nại qua một trong hai hình thức:

Khiếu nại bằng đơn khiếu nại: nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Khiếu nại trực tiếp: Người khiếu nại có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp đến cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, cụ thể như sau:

 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với các quyết định đền bù đất của UBND cấp tỉnh;
 • Chủ tịch UBND cấp huyện đối với các quyết định đền bù đất của UBND cấp huyện.

Bước 3: Thụ lý giải quyết khiếu nại

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thì cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện theo quy định (Điều 27 Luật Khiếu nại 2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 16 Nghị định 124/2020/NĐ-CP);
 • Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

Bước 4: Xác minh nội dung khiếu nại

 • Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay (Điều 20 Nghị định 124/2020/NĐ-CP);
 • Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại;
 • Việc xác minh trên phải đảm bảo khách quan, chính xác và kịp thời.

Bước 5: Tổ chức đối thoại

 • Khi kết quả xác minh khác với yêu cầu của người khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết sẽ tổ chức đối thoại với người khiếu nại để làm rõ yêu cầu, nội dung khiếu nại và hướng giải quyết (Điều 30 Luật Khiếu nại 2011);
 • Việc đối thoại phải lập thành biên bản để xác lập căn cứ khi giải quyết khiếu nại.

Bước 6: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

 • Người có quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định khiếu nại và gửi thông báo quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên và người có quyền, nghĩa vụ liên quan, các cơ quan chuyển khiếu nại cùng cấp trong vòng 03 ngày làm việc (Điều 31, 32 Luật Khiếu nại 2011);
 • Quy trình từ ngày thụ lý khiếu nại đến lúc ra giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, đối với vụ việc phức tạp không quá 45 ngày; Trường hợp ở vùng sâu vùng xa thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 45 ngày và không quá 60 ngày đối với vụ việc phức tạp.

Trên đây là trình tự, thủ tục khiếu nại lần một đối với khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai.

Khiếu nại lần hai

Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định của khiếu nại lần 1 có thể tiếp tục thực hiện khiếu nại lần hai lên Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp cấp trên của cơ quan đó theo thủ tục như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khiếu nại theo quy định tại Điều 8, Điều 33  Luật khiếu nại 2011

 • Đơn khiếu nại lần 2 (mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP);
 • Các tài liệu chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích bị xâm phạm liên quan đến đền bù đất đai;
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 hoặc các tài liệu, chứng cứ liên quan đến thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1 (trong trường hợp hết thời hạn nhưng đơn khiếu nại không được giải quyết).
 • Quyết định giải quyết khiếu lần đầu (nếu có).

>>>Tải mẫu: Đơn khiếu nại

Bước 2: Nộp đơn khiếu nại lần hai

Nộp đơn cùng với các tài liệu chứng cứ kèm theo bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua đường bưu chính đến cơ quan sau:

 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với trường hợp chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết khiếu nại lần đầu;
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường đối với trường hợp chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu.

Ngoài ra, người khiếu nại có thể khiếu nại trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền

Bước 3: Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thì cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện theo quy định (Điều 36 Luật Khiếu nại 2011 sửa đổi, bổ sung bởi Điều 16 Nghị định 124/2020/NĐ-CP);
 • Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại;
 • Ngoài ra, người giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại nếu xét thấy vụ việc khiếu nại phức tạp.

Bước 4: Xác minh khiếu nại lần hai

Căn cứ vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Bước 5: Tổ chức đối thoại lần hai.

 • Người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức đối thoại lần hai để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết (Điều 39 Luật Khiếu nại 2011);
 • Tổ chức đối thoại lần hai được thực hiện giống như tổ chức đối thoại lần đầu và cũng phải lập thành biên bản để làm căn cứ khi giải quyết khiếu nại.

Bước 6: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

 • Người có quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định khiếu nại lần hai và gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến trong vòng 07 ngày làm việc (Điều 40, 41 Luật Khiếu nại 2011);
 • Quy trình từ ngày thụ lý khiếu nại đến lúc ra giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp không quá 60 ngày; Trường hợp ở vùng sâu vùng xa thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày và không quá 70 ngày đối với vụ việc phức tạp.

Xem thêm: Thời hạn giải quyết khiếu nại đất đai là bao lâu

Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai và hướng dẫn viết đơn

Các bạn có thể làm đơn dựa vào Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai  để tự viết đơn khiếu nại.

Khi viết đơn khiếu nại, người viết đơn có thể tham khảo hướng dẫn viết đơn khiếu nại như sau:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ là một trong những nội dung không thể thiếu trong đơn, Ngày tháng năm viết đơn.
 • Tên đơn, cụ thể là ĐƠN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG ĐẤT
 • Phần kính gửi: Ghi cụ thể cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Thông tin cá nhân của người viết đơn như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, CCCD, địa chỉ thường trú.
 • Nội dung đơn trình bày rõ đối tượng khiếu nại, nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại về quyết định bồi thường đất đai, yêu cầu của người khiếu nại.
 • Cuối đơn người khiếu nại ký và ghi rõ họ tên.

Xem thêm: Hướng dẫn soạn đơn khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn và hỗ trợ khiếu nại, khởi kiện về bồi thường đất đai

Luật sư tư vấn và soạn thảo

Luật sư tư vấn, soạn thảo nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật đối với khiếu nại bồi thường đất đai, do đó luật sư sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn về khiếu nại về bồi thường thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất;
 • Tư vấn quy định pháp luật về cách thức viết mẫu đơn khiếu nại về đất;
 • Tư vấn khởi kiện quyết định hành chính/ hành vi hành chính vi phạm khi bồi thường thu hồi đất;
 • Tư vấn thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất khi cơ quan có thẩm quyền xác định sai;
 • Tư vấn thu thập tài liệu, chứng cứ cần thiết để chứng minh hành vi vi phạm của chủ thể nhà nước;
 • Soạn đơn khởi kiện và các đơn từ tố tụng liên quan trong quá trình giải quyết vụ án;

Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa và làm việc với cơ quan nhà nước

Luật sư khi tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng sẽ thực hiện các công việc sau đây:

 • Tiếp nhận thông tin vụ việc về khiếu nại bồi thường đất đai của khách hàng;
 • Hỗ trợ, đại diện khởi kiện quyết định hành chính/ hành vi hành chính vi phạm khi bồi thường thu hồi đất;
 • Thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất khi cơ quan có thẩm quyền xác định sai;
 • Thay mặt khách hàng liên hệ và làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khách hàng.

Phí thuê Luật sư hỗ trợ khiếu nại bồi thường đất đai ở Vũng Tàu

Không có một mức phí cố định cho dịch vụ soạn đơn khiếu nại bồi thường đất đai, vì mỗi vụ việc đất đai có tính chất, mức độ phức tạp khác nhau. Do đó, chúng tôi sẽ căn cứ vào tính chất của từng vụ cũng như như yêu cầu khách hàng, phạm vi công việc mà luật sư thực hiện thì sẽ có một mức phí cụ thể. Mức phí sẽ được ghi nhận cụ thể trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trường hợp trong quá trình giải quyết mà có phát sinh các tình tiết mới, hoặc yêu cầu khác dẫn đến mức phí thay đổi thì mức phí này sẽ được cập nhật bổ sung vào phụ lục hợp đồng.

Dịch vụ soạn đơn khiếu nại về bồi thường đất đai

Dịch vụ tư vấn và soạn đơn khiếu nại bồi thường khi bị thu hồi đất được cung cấp bởi các luật sư hoặc các chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Luật sư sẽ giúp khách hàng soạn đơn khiếu nại, nêu rõ các yếu tố quan trọng như:

 • Lý do khiếu nại;
 • Thông tin về bất động sản;
 • Các chứng cứ hỗ trợ;
 • Cung cấp sự hỗ trợ trong quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm: thương lượng với bên đối diện, tham gia các phiên tòa, và đưa ra các giải pháp pháp lý khác nhau để giải quyết vấn đề.

Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai

Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai

Dịch vụ soạn đơn khiếu nại về bồi thường đất đai giúp người khiếu nại bảo vệ tốt quyền lợi của mình đồng thời đảm bảo được các quy định pháp luật, tránh trường hợp đơn không được thụ lý giải quyết.  Bài viết trên đây của Chuyên Tư Vấn Luật đã cung cấp đến các bạn những vấn đề pháp lý liên quan về dịch vụ soạn đơn khiếu nại. Nếu vẫn còn thắc mắc, các bạn xin vui lòng liên hệ đến hotline 1900.63.63.87 hoặc sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn đất đai để được hỗ trợ giải đáp.

Bài viết liên quan khiếu nại đất đai có thể bạn quan tâm:

4.5 (17 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 125 bài viết