Dịch Vụ Luật Sư

Mẫu đơn khởi kiện nộp cho Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam

Mẫu đơn khởi kiện nộp cho Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam (STAC) là một trong những tài liệu cần thiết khi các bên tiến hành khởi  kiện giải quyết tranh chấp. Đơn khởi kiện cần đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật về hình thức và nội dung. Trong bài viết dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đơn khởi kiện nộp cho Trung tâm Trọng tàiĐơn khởi kiện nộp cho Trung tâm Trọng tài

Trường hợp nào được khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam?

Về nguyên tắc chung, các bên tham gia tranh chấp có quyền khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam khi thỏa mãn điều kiện tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Để tiến hành khởi kiện, các bên buộc phải có thỏa thuận trọng tài. Bên cạnh đảm bảo điều kiện chung, để khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam (STAC), các bên cần thỏa mãn theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quy tắc Tố tụng Trọng tài: Các bên tranh chấp không có thỏa thuận chọn quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài khác. Như vậy, chỉ những thỏa thuận trọng tài chọn Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam để giải quyết thì mới có thể nộp đơn kiện cho Trung tâm Trọng tài này.

>>> Xem thêm: Khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài

Mẫu đơn khởi kiện theo quy tắc tố tụng trọng tài STAC, hướng dẫn soạn thảo chuẩn

Đơn khởi kiện nộp cho Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam cần tuân thủ những quy tắc về mẫu đơn và nội dung của đơn. Theo Điều 6 Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC , Đơn khởi kiện cần có các nội dung:

 • Ngày, tháng, năm làm Đơn khởi kiện;
 • Tên, địa chỉ của các bên;
 • Tóm tắt nội dung của vụ tranh chấp;
 • Cơ sở khởi kiện;
 • Trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khác của Nguyên đơn;
 • Tên của người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên theo quy định tại khoản 1 Điều 11 hoặc Điều 12 Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC.
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là cá nhân.

Đi kèm với Đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính và bản sao các tài liệu có liên quan.

Khi nộp đơn, các bên phải nộp đầy đủ các tài liệu này để quá trình giải quyết tranh chấp được tiến hành.

Đơn khởi kiện được Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam ban hành theo mẫu của Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC. Do đó, bên khởi kiện cần tuân thủ đúng về hình thức theo mẫu tiêu chuẩn để việc giải quyết tranh chấp được tiến hành hợp lệ.

>>>Tải xuống: Mẫu đơn khởi kiện nộp cho Trung tâm Trọng tài STAC

Mẫu đơn khởi kiện theo quy tắc STACMẫu đơn khởi kiện theo quy tắc STAC

Thủ tục khởi kiện tại Trung tâm trọng tài phía Nam

Thủ tục khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam là quy trình trong giai đoạn đầu khi giải quyết tranh chấp và cần được thực hiện theo các bước được quy định tại các quy định từ Điều 5 đến Điều 12 của Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Nguyên đơn nộp Đơn khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam STAC theo quy định tại Điều 5 Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC, đơn yêu cầu phải tuân thủ quy định về hình thức và nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC như đã nêu trên và kèm theo thỏa thuận trọng tài cùng các tài liệu có liên quan.

Bước 2: Thông báo đến Bị đơn

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, Trung tâm gửi tới Bị đơn thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu liên quan theo Điều 8 Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC.

Bước 3: Lập Bản tự bảo vệ

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và tài liệu liên quan, Bị đơn phải gửi tới Trung tâm Bản tự bảo vệ gồm các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy tắc Tố Tụng Trọng tài STAC.

Bước 4: Lập Đơn kiện lại

Bị đơn có quyền kiện lại Nguyên đơn. Bị đơn cần soạn thảo Đơn kiện lại bao gồm các nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy tắc Tố Tụng Trọng tài STAC. Thời điểm gửi Đơn kiện lại cùng thời điểm với gửi Bản tự bảo vệ.

Bước 5: Thành lập Hội đồng Trọng tài để tiến hành giải quyết tranh chấp

Nguyên đơn hoặc nhiều nguyên đơn phải chọn một Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trong vòng 07 ngày, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Trọng tài viên thay cho Nguyên đơn.

Bị đơn hay nhiều Bị đơn cũng phải chọn một Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và tài liệu liên quan, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Sau đó, các Trọng tài viên phải bầu người thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài để giải quyết tranh chấp được quy định tại Điều 12 Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC.

Theo Điều 23, Quy tắc Tố Tụng Trọng tài STAC thì chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp được thực hiện như sau:

 • Trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thời gian và địa điểm mở phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.
 • Trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, giấy triệu tập tham dự phiên họp phải được gửi cho các bên chậm nhất 15 ngày trước ngày mở phiên họp.

Thành phần và thủ tục phiên họp giải quyết vụ tranh chấp được quy định tại Điều 24 Quy tắc Tố Tụng Trọng tài STAC như sau:

 • Phiên họp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Các bên có thể trực tiếp hoặc ủy quyền người khác tham gia phiên họp và được quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Hội đồng Trọng tài có quyền mời các tổ chức, cá nhân giám định, định giá tài sản, chuyên gia theo quy định tại Điều 17 của Quy tắc STAC hoặc những người khác tham dự phiên họp.

Trong trường hợp một trong các bên vắng mặt tại phiên họp giải quyết tranh chấp thì theo quy định tại Điều 25 Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC:

 • Nguyên đơn vắng mặt không có lý do hoặc rời phiên họp không được Hội đồng Trọng tài chấp thuận

Theo Điều 27 Quy tắc Tố Tụng Trọng tài STAC Khi có lý do chính đáng, một hoặc các bên có thể yêu cầu Hội đồng trọng tài hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp. Yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải được lập bằng văn bản, nêu rõ lý do kèm theo chứng cứ và được gửi đến Trung tâm chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày mở phiên họp giải quyết tranh chấp. Nếu Hội đồng trọng tài không nhận được yêu cầu theo thời hạn này, bên yêu cầu hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp phải chịu mọi chi phí phát sinh, nếu có. Hội đồng trọng tài xem xét, quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên họp và thông báo kịp thời cho các bên. Thời hạn hoãn phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định

Điều 28 Quy tắc Tố Tụng Trọng tài STAC Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Điều 30, quy định về nguyên tắc lập Phán quyết trọng tài như sau: Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.

Thủ tục khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam phải được thực hiện đúng trình tự nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ tranh chấp không bị gián đoạn.

>>> Xem thêm: Quy định pháp luật về Hội đồng Trọng tài

Dịch vụ tư vấn thủ tục khởi kiện tại STAC

Tư vấn quy trình khởi kiện

Để nắm rõ hơn về quy trình khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam STAC, luật sư sẽ cung cấp một số dịch vụ nhằm tư vấn cho khách hàng về quy trình khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài như sau:

 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp thông qua việc khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài;
 • Cung cấp những quy định pháp lý về quy trình soạn thảo và nộp Đơn khởi kiện;
 • Hướng dẫn một số công việc như: thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến giải quyết vụ tranh chấp;
 • Tham vấn về việc trực tiếp tham gia tranh tụng tại Trung tâm Trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Quy trình khởi kiện cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các bước khởi kiện. Chính vì thế, những kiến thức hữu ích về quy trình khởi kiện sẽ giúp bên tham gia tranh chấp dễ dàng hơn khi tiến hành khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài STAC.

>>>Xem thêm: Luật sư đại diện trong các vụ tranh chấp tại Trọng tài Thương mại

Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện

Bên cạnh dịch vụ Luật sư tư vấn quy trình khởi kiện, luật sư sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo các giấy tờ hồ sơ khởi kiện như:

 • Thu thập tài liệu về thông tin tranh chấp của khách hàng;
 • Soạn thảo Đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • Soạn thảo Văn bản tự khai, Bản tự bảo vệ trong trường hợp Bị đơn có Đơn kiện lại và các văn bản pháp lý khác có liên quan;
 • Thay mặt khách hàng đi thu thập, sao chụp những giấy tờ, chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Soạn giấy ủy quyền tham gia tố tụng nếu khách hàng có nhu cầu.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ có nhiều sự kiện diễn ra nên việc soạn thảo đơn sẽ phụ thuộc vào tình tiết của vụ tranh chấp. Chúng tôi sẽ soạn thảo đơn từ cần thiết, phù hợp để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Dịch vụ tư vấn khởi kiện tại STACDịch vụ tư vấn khởi kiện tại STAC

Đơn khởi kiện là tài liệu bắt buộc phải có để tiến hành giải quyết vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài. Bài viết trên đây của chúng tôi thông tin đến độc giả về mẫu đơn khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại phía Nam. Nếu quý khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 hoặc Chuyên tư vấn luật để được hỗ trợ kịp thời.

4.6 (13 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 83 bài viết