Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả được tại Cục sở hữu trí tuệ là biện pháp bảo vệ tác phẩm và hạn chế rủi ro về quyền sở hữu của tác giả về tác phẩm của mình. Cần bảo vệ lợi ích của tác giả vì khi bị các hành vi vi phạm pháp luật như đạo nhái tác phẩm mà không có đăng ký về quyền tác giả thì sẽ gặp nhiều khó khăn và bị mất bản quyền. Dịch vụ đăng ký bản quyền hỗ trợ cho Quý khách hàng về hồ sơ thủ tục đảm bảo các tác phẩm thuộc sở hữu trí tuệ khi bị đánh cấp hay đạo nhái.

Đăng ký quyền tác giả

Đăng ký quyền tác giả

Tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả

Căn cứ Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009,2019,2022) quy định Quyền tác giả sẽ được đăng ký đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Ngoài ra tác phẩm phái sinh (Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn) chỉ được bảo hộ theo quy định nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

>>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu

Căn cứ 51 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009,2019,2022) quy định

 • Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có quyền cấp lại, đổi, huỷ bỏ giấy chứng nhận đó.
 • Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục cấp lại, đổi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Bộ Văn hóa – Thông tin quy định mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng.

 

Thẩm quyền cấp quyền tác giả

Thẩm quyền cấp quyền tác

Thủ tục và Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên. Tờ khai cần ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai cần có tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan được quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL tại mẫu số 01.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

 1. Người nộp tờ khai:

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………

(tác giả/tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả/người được ủy quyền):

……………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………tháng………..năm………………………..

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):……………………………………………………………………

Ngày cấp:…………………………tại:…………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………………Email………………………….

Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả):        

 1. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm:……………………………………………………………..

Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): …………………

Ngày hoàn thành tác phẩm:……………………………………………

Công bố/chưa công bố:…………………………………………………..

Ngày công bố:……………………………………………………………….

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghì hình):

……………………………………………………………………………………..

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………………..Nước………………

Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):         

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

 1. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:…………………………………………………………………….

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):…………………………………………

Tác giả của tác phẩm gốc:……………………………. Quốc tịch:……………

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:………………………………………………………

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ ” và nguồn thông tin:

…………………………………………………………………………. )

 1. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên:……………………………Quốc tịch………………………..

Bút danh:………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu:……………………..

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Số điện thoại…………………….Email……………………………………..

 1. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………Quốc tịch………………

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………….

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):………………………………………………………………………………

Ngày cấp:………………..tại:…………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Số điện thoại……………………….Email……………………………….

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế…): 

 1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:…………………

Cấp ngày…………..tháng…………….năm…………………………….

Tên tác phẩm:………………………………………………………………………

Loại hình:…………………………………………………………………………….

Tác giả:…………………………..Quốc tịch……………………………..

Chủ sở hữu:…………….……………..Quốc tịch………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):…………………………………………

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:………………………………………………………

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………., ngày…..tháng……năm………
Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức) 

Trình tự thủ tục đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả

Bước 1: Xác định thể loại tác phẩm đăng ký

Loại hình tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả được chia thành nhiều đối tượng khác nhau. Tác giả thực hiện xác định thể loại tác phẩm dự định đăng ký bản quyền.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Sau khi xác định được loại hình tác phẩm dự định đăng ký bản quyền, Chủ sở hữu, tác giả tác phẩm tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền theo quy định.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký

Để soạn thảo hồ sơ theo chúng tôi quý vị cần thực hiện các công việc sau:

Tải mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả mới nhất

Tiếp đó xác định việc nguồn gốc hình thành tác phẩm (Thông qua nhận chuyển nhượng hay tự sáng tạo) để xác định tài liệu chứng minh cho việc hình thành tác phẩm.

>>>> Xem thêm: Xử lý hành vi vi phạm quyền tác giả

Chuẩn bị tài liệu thuyết minh cho tác phẩm mình đăng ký cấp GCN quyền tác giả, ví dụ:

 • Tác phẩm viết: 2 quyển in giấy A4 có đánh số trang
 • Chương trình máy tính: 2 bản hướng dẫn sử dụng và 2 đĩa CD
 • Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 2 bản in giấy A4 chuẩn màu sắc
 • Tác phẩm âm nhạc: 2 bản ký âm in trên giấy A4.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả tại các địa chỉ khu vực TP.HCM như sau:

Địa chỉ đăng ký bản quyền tác giả tại Hà Nội: Phòng Đăng ký Bản quyền tác giả, quyền liên quan thuộc Cục Bản quyền tác giả – Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

Địa chỉ đăng ký bản quyền tác giả tại Hồ Chí Minh: Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ đăng ký bản quyền tác giả tại Đà Nẵng: Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng: Số 01 Đường An Nhơn 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Nộp qua đường bưu điện đến các địa chỉ nêu trên.

Bước 5: Cục Bản quyền tác giả thẩm định cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Thời gian đăng ký

Căn cứ Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009,2019,2022) quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, thời hạn đăng ký bản quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ là 15 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ đầy đủ và được cơ quan đăng ký chấp nhận hợp lệ.

Quyền tác giả

Quyền tác giả

Luật sư thực hiện đăng ký quyền tác giả

 • Tư vấn hồ sơ đăng ký quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả
 • Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả
 • Hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký
 • Xác định phí, lệ phí đăng ký bản quyền tác giả cho từng loại tác phẩm
 • Sửa đổi hồ sơ đăng ký quyền tác giả
 • Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả
 • Hướng dẫn cách giải quyết tranh chấp bản quyền tác giả

Trên đây là toàn bộ thông tin về dịch vụ luật sư tư đăng ký bản quyền tác giả. Chúng tôi phần nào cũng đã cung cấp cho Quý khách các tác phẩm được đăng ký bản quyền tác giả và trình tự thủ tục, mẫu tờ khai đăng ký. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900.63.63.87 hoặc liên hệ trực tiếp với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn một cách nhanh chóng và kịp thời.

4.8 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết