Luật Lao Động

Thủ tục khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thủ tục khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là một trong những vấn đề mà người lao động quan tâm khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Để nắm rõ các quy định về trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định của người sử dụng lao động đúng pháp luật. Sau đây, Chuyên tư vấn luật xin cung cấp một số thông tin liên quan cụ thể như sau:

Khiếu nại đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thời hiệu khiếu nại

Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định thời hiệu khiếu nại như sau:

 • Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 180 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định của người sử dụng lao động, của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, của tổ chức dịch vụ việc làm, tổ chức có liên quan đến hoạt động tạo việc làm cho người lao động, tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bị khiếu nại.
 • Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu quy định vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

>>> Xem thêm: Các trường hợp người lao động phải bồi thường cho doanh nghiệp

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Căn cứ tại khoản 1,2 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại cho người lao động như sau:

 • Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của mình bị khiếu nại.
 • Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết.

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu như sau:

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 • Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thủ tục khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thủ tục khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thủ tục khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao đông được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại

Người khiếu nại có thể tiến hành khiếu nại nộp đơn đến người sử dụng lao động. Trong đơn khiếu nại ghi rõ nội dung: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có) và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Đơn khiếu nại do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 24/2018/NĐ-CP bao gồm:

 • Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại;
 • Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại;
 • Tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình giải quyết khiếu nại;
 • Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại;
 • Kết quả giám định (nếu có);
 • Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);
 • Quyết định giải quyết khiếu nại;
 • Tài liệu khác có liên quan.

Bước 2: Thụ lý

Căn cứ tại Điều 19 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thủ tục thụ lý khiếu nại lần đầu đối với quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu (chính là người ban hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại và Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của mình.
 • Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến thì người giải quyết khiếu nại lần đầu còn phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

Bước 3: Xác minh và đối thoại

Căn cứ tại Điều 21, 22 Nghị định 24/2018/NĐ-CP người giải quyết khiếu nại lần đầu sau khi thụ lý đơn khiếu nại thì trong thời hạn giải quyết khiếu nại phải tự mình hoặc giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại.

Nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại phải gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh gồm nội dung chính sau đây:

 • Đối tượng kiểm tra, xác minh;
 • Thời gian tiến hành kiểm tra, xác minh;
 • Người tiến hành kiểm tra, xác minh;
 • Nội dung kiểm tra, xác minh;
 • Kết quả kiểm tra, xác minh;
 • Kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại;
 • Nội dung khác (nếu có).

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần

Căn cứ tại Điều 23, 24 Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người khiếu nại, Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động bị khiếu nại đặt trụ sở chính và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

Bước 5:

Trong trường hợp người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì căn cứ tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 24/2018/NĐ-CP có quyền khiếu nại lần hai.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

>>> Xem thêm: Thủ tục tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thì hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai cũng bao gồm các loại giấy tờ như hồ sơ khiếu nại lần đầu, trong đó bao gồm cả hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có).

Bước 1: Thụ lý

Căn cứ tại khoản 2,3 Điều 27 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thủ tục thụ lý khiếu nại lần hai như sau:

Người giải quyết khiếu nại lần hai (Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

Trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển đến, ngoài việc thông báo cho người khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại lần hai phải thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

Bước 2: Kiểm tra, xác minh

Theo Điều 29, 30 Nghị định 24/2018/NĐ-CP sau khi thụ lý, người có thẩm quyền giải quyết kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại lần hai như sau:

Người giải quyết khiếu nại lần hai tự mình hoặc giao cho bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại trong thời hạn pháp luật quy định

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ theo Điều 28 như sau:

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 • Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc tổ chức đối thoại lần hai cũng được thực hiện theo trình tự như qui định về khiếu nại lần đầu.

Bước 3: Tổ chức đối thoại lần hai

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Sau khi thụ lý, xác minh hoặc có thể tổ chức đối thoại (nếu có) thì người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại căn cứ tại Điều 31 Nghị định 24/2018/NĐ-CP

Ngoài nội dung quy định trong quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có nội dung:

 • Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);
 • Quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án.

Luật sư tư vấn khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lạo động

Với đội ngũ luật sư chuyên tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực lao động sẽ cung cấp dịch vụ sau:

 • Tư vấn quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn quy trình chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật
 • Tư vấn các khoản trợ cấp, tiền, thưởng được hưởng khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • Hướng dẫn soạn thảo đơn khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn quy trình, thủ tục khiếu nại lao động
 • Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp đươn phương chấm dứt hơp đồng lao

Phương thức liên hệ luật sư

Tư vấn khiếu nại trong tranh chấp lao động

Khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì người lao động có quyền khiếu nại lên người sử dụng lao động để họ xem xét xử lý. Trường hợp không động ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì người lao động có thể lựa chọn khởi kiện hoặc khiếu nại lần hai. Tùy từng trường hợp mà việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp lao động sẽ khác nhau vì vậy để hiểu rõ hơn về thủ tục khiếu nại trong tranh chấp lao động hãy liên hệ hotline 1900636387 để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan khiếu nại về lao động có thể bạn quan tâm:

4.9 (11 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết