Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong quá trình hoạt động không thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh, vậy thủ tục chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong cho nhà đầu tư đầu tư nước ngoài là như thế nào? Điều kiện và các hình thức chuyển nhượng cổ phần. Công ty Chuyên Tư Vấn Luật xin cung cấp thông tin có liên quan.

Hướng dẫn chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài

>>Xem thêm: Tranh chấp tiền cọc khi mua bán cổ phần công ty giải quyết như thế nào?

Điều kiện để chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Đối với bên chuyển nhượng

Theo Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020, sau thời hạn 3 năm đầu, các cổ đông sáng lập của công ty được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho nhà đầu tư nước ngoài..

Đối với bên nhà đầu tư nước ngoài

Theo Điều 26 Luật Đầu tư 2019

 • Nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.
 • Được được chấp thuận của chủ tịch UBND tỉnh hoặc TP trung ương.

Hình thức chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định 02 hình thức chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài là chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cổ đông chuyển nhượng cho nhà đầu tư.

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ

 • Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

 • Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định sau đây:

Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật này;

Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 124 của Luật này, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;

Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

 • Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư
Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

>>Xem thêm: Hướng dẫn soạn thảo điều lệ công ty cổ phần.

Cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư

Điều 120 và Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông nước ngoài sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • Sau thời hạn 3 năm đầu, các cổ đông sáng lập của công ty được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho nhà đầu tư nước ngoài..

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo Điều 48 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định về thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

 • Tổ chức phát hành gửi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Tổ chức phát hành phải hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phải gửi Báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, Sở giao dịch chứng khoán về kết quả đợt chào bán.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cho tổ chức phát hành đồng thời gửi cho Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.
 • Sau khi có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức phát hành được yêu cầu chấm dứt phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.
 • Khoảng cách giữa các đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ sau phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành riêng lẻ gần nhất.
quy định về thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

>>Xem thêm: Nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền vào Việt Nam bằng cách nào ?

Cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp vào Công ty có 100% vốn Việt Nam tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hay hộ chiếu của người nước ngoài;
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức hay cá nhân thực hiện thủ tục (nếu có).

Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, sẽ được thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi có sự chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp nhận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần và phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông và thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý về việc thanh toán chuyển nhượng phần vốn đối với người nước ngoài.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2014/TT-NHNN thì:

 • Nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài thì việc chuyển nhượng bắt buộc phải thông qua ngân hàng.
 • Việc chuyển nhượng này chỉ có thể thực hiện khi có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn pháp lý về chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của Luật Long Phan PMT

Các công việc Luật sư thực hiện

 • Tư vấn tổng quan về chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn về thủ tục xin ý kiến chấp thuận về việc góp vốn vào doanh nghiệp trong nước của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn trình tự thủ tục mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn cách soạn thảo hồ sơ tài liệu khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sợ, tài liệu và trực tiếp tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước.

Phí luật sư

Bao gồm thù lao luật sư và chi phí thực hiện thủ tục hành chính

Mức phí của Long Phan PMT đề ra luôn phù hợp với nội dung công việc và chất lượng dịch vụ, đảm bảo cho Quý khách hàng có dự toán tài chính cụ thể và tiết kiệm tối đa ngân sách cho dịch vụ luật sư doanh nghiệp.

Cách thức liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật

Công ty Luật Long Phan PMT luôn sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến của Quý doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc trong thời gian nhanh nhất có thể. Mọi thông tin của khách hàng luôn được lắng nghe qua các nguồn sau:

Email: pmt@luatlongphan.vn

Hotline: 1900.63.63.87

Fanpage: LUẬT LONG PHAN

Zalo: LONG PHAN PMT LAW FIRM – 0819.700.748

Trụ sở và Văn phòng làm việc:

Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.

Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên đây là những hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp trong nước cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu Quý bạn đọc còn thắc mắc hoặc cần hỗ trợ trực tiếp gửi tài liệu, yêu cầu và đặt lịch TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP, hãy liên hệ ngay với Chuyên Tư Vấn Luật qua số hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 4.9 (10 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87