Luật Doanh Nghiệp

Quy trình mời thầu, phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu

Quy trình mời thầu, phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu là những quy trình quan trọng trong việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phù hợp để triển khai các dự án hoặc cung cấp dịch vụ. Các quy trình mời thầu, phát hành hay sửa đổi hồ sơ mời thầu đều tuân theo quy định nghiêm ngặt, tránh những rủi ro pháp lý có thể ra. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình này,  xin mời bạn đọc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mời thầu, phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu là gì?

Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023 quy định hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, dự án đầu tư kinh doanh làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu.

Như vậy, hồ sơ mời thầu là một trong những yếu tố quan trọng cho việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, quyết định chất lượng và hiệu quả của gói thầu.

Nội dung hồ sơ mời thầu

Đối với lựa chọn nhà thầu

Đối với lựa chọn nhà thầu, căn cứ Điều 44 Luật Đấu thầu 2023, hồ sơ mời thầu bao gồm các nội dung sau:

 • Chỉ dẫn nhà thầu, tùy chọn mua thêm (nếu có);
 • Bảng dữ liệu đấu thầu;
 • Tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; kỹ thuật; tài chính, thương mại; uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó và chất lượng hàng hóa tương tự đã sử dụng.
 • Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt, hồ sơ mời thầu phải nêu rõ phạm vi công việc và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt;
 • Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;
 • Phạm vi cung cấp, yêu cầu về kỹ thuật, điều khoản tham chiếu;
 • Điều kiện và biểu mẫu hợp đồng;
 • Các hồ sơ, bản vẽ và nội dung khác (nếu có).

Hồ sơ mời thầu được nêu xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ. Trường hợp gói thầu thuộc quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 và đáp ứng đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Đấu thầu 2023 nhưng người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu thì hồ sơ mời thầu được quy định về xuất xứ, nhãn hiệu của hàng hóa.

Ngoài ra, hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Nếu trong hồ sơ mời thầu có các quy định hạn chế này thì sẽ bị coi là vô hiệu, không phải là căn cứ để đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đối với lựa chọn nhà đầu tư

Theo Điều 48  Luật Đấu thầu năm 2023, nội dung hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

 • Chỉ dẫn nhà đầu tư;
 • Bảng dữ liệu đấu thầu;
 • Nội dung kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;
 • Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; phương án đầu tư kinh doanh; hiệu quả sử dụng đất hoặc hiệu quả đầu tư, phát triển ngành, lĩnh vực;
 • Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;
 • Thông tin và yêu cầu thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;
 • Dự thảo hợp đồng, biểu mẫu hợp đồng;
 • Nội dung khác có liên quan.

Ngoài ra, hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu

Quy trình lập hồ sơ mời thầu, phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu

Quy trình lập hồ sơ mời thầu, phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực được quy định như sau:

Lập hồ sơ mời thầu

Quy trình lập hồ sơ mời thầu gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Xác định loại gói thầu: Xác định loại gói thầu dựa trên giá trị gói thầu, lĩnh vực, tính chất của hàng hóa, dịch vụ, công trình được mua sắm.
 • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, dự toán kinh phí, thời gian lựa chọn nhà thầu,….
 • Thành lập Ban chỉ đạo lựa chọn nhà thầu (nếu có): Ban chỉ đạo có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo các hoạt động lựa chọn nhà thầu.

Bước 2: Xác định hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

 • Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu thuộc 1 trong 9 hình thức được quy định tại Mục 1 Chương 2 Luật Đấu thầu 2023.
 • Xác định phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ, 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ được quy định tại Mục 2 Chương 2 Luật Đấu thầu 2023.

Bước 3: Lập hồ sơ mời thầu (HSMT), thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

 1. Đối với lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
 • Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định 23/2024/NĐ-CP, việc lập hồ sơ mời thầu tuân theo các nội dung quy định tại Điều 48 của Luật Đấu thầu.
 • Phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại các Điều 44, 45, 46 và 47 của Nghị định 23/2024/NĐ-CP.
 • Bên mời thầu trình người có thẩm quyền dự thảo hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan, đồng thời gửi tổ thẩm định;
 • Tổ thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu;
 • Người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu bằng văn bản căn cứ tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.
 1. Đối với lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ khoản 2 Điều 24 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, căn cứ lập hồ sơ mời thầu bao gồm:

 • Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu được duyệt (nếu có);
 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt;
 • Tài liệu về thiết kế, bản vẽ, thuyết minh về gói thầu (nếu có);
 • Các yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu gồm: đặc tính, thông số kỹ thuật, yêu cầu công nghệ, chất lượng dịch vụ, yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu và các yêu cầu về kỹ thuật khác (nếu có);
 • Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan; điều ước quốc tế, thỏa thuận vay (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;
 • Quy định của pháp luật về thuế, phí, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu;
 • Các căn cứ liên quan khác.

Việc lập hồ sơ mời thầu tuân theo các nội dung quy định tại Điều 44 của Luật Đấu thầu.

Hồ sơ mời thầu phải được thẩm định theo quy định tại Điều 129 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP trước khi phê duyệt.

Việc phê duyệt hồ sơ mời thầu phải căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.

Phát hành hồ sơ mời thầu

 1. Đối với lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Căn cứ Điều 15 Nghị định 23/2024/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ điều kiện sau:

 • Dự án được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thông tin dự án đầu tư kinh doanh được phê duyệt đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Dự án đầu tư kinh doanh được công bố theo quy định tại Điều 9 hoặc Điều 10 của Nghị định Nghị định 23/2024/NĐ-CP.
 • Hồ sơ mời thầu được phê duyệt.
 • Điều kiện khác theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có).

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định 23/2024/NĐ-CP, phát hành hồ sơ mời thầu được quy định như sau:

 • Đối với đấu thầu rộng rãi, hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời thầu đăng tải miễn phí và đầy đủ tệp tin (file) hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Đối với đấu thầu hạn chế, hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn.
 1. Đối với lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Sửa đổi hồ sơ mời thầu

 1. Đối với lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Căn cứ khoản 3 Điều 16 Nghị định 23/2024/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 27/02/2024, sửa đổi hồ sơ mời thầu được quy định như sau:

 • Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, bên mời thầu phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời thầu đã được sửa đổi.
 • Việc đăng tải quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và 25 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu.
 • Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
 1. Đối với lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 24/2024/NĐ-CP, điểm đ khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu 2023, sửa đổi hồ sơ mời thầu được quy định như sau:

 • Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành, bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo hồ sơ mời thầu sửa đổi và các nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Việc sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. Việc sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
 • Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu;

Luật sư tư vấn về hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất

Chuyên tư vấn luật xin cung cấp các dịch vụ tư vấn về hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất gồm:

 • Tư vấn điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn điều kiện hợp lệ và các vấn đề pháp lý liên quan để đảm bảo tính hợp pháp của hoạt động đấu thầu;
 • Tư vấn các nội dung trong hồ sơ mời thầu
 • Tư vấn quy trình phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu, làm rõ hồ sơ mời thầu
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ mời thầu;
 • Tư vấn về đánh giá hồ sơ mời thầu;
 • Tư vấn về các quy định liên quan đến dự thầu, đấu thầu theo quy định mới nhất
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, tài liệu liên quan;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ mời thầu, dự thầu, các thủ tục khác trong đấu thầu.

Luật sư tư vấn về hồ sơ mời thầu

Luật sư tư vấn về hồ sơ mời thầu

Quy trình mời thầu, phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện chặt chẽ với trình tự, thủ tục khá phức tạp. Bài viết trên đã thông tin đến quý khách hàng quy trình mời thầu, phát hành và sửa đổi hồ sơ mời thầu theo quy định mới nhất. Nếu gặp vướng mắc về quy trình này thì hãy liên hệ đến số hotline: 1900.63.63.87 để được Luật sư doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Bài viết liên quan bạn có thể quan tâm:

4.9 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 736 bài viết