Luật Lao Động

Chế độ hưởng thai sản dành cho lao động nữ mới nhất năm 2024

Chế độ hưởng thai sản dành cho lao động nữ là những quy định trong luật bảo hiểm xã hội nhằm tạo điều kiện phúc lợi về bảo hiểm cho người nữ lao động khi mang thai. Nữ lao động mang thai sẽ được hưởng những chế độ về tiền lương khi nghỉ khám thai, nghỉ trước và sau khi sinh con cùng với một số chế độ khác nhằm đảm bảo sức khỏe tinh thần và thể chất cho mẹ và bé. Để hiểu rõ hơn người lao động nữ được hưởng chế độ như thế nào, quý bạn đọc hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Chế độ hưởng thai sản dành cho lao động nữ

Chế độ hưởng thai sản dành cho lao động nữ

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản của người lao động nữ

Căn cứ quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi đáp các điều kiện sau:

Thứ nhất, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp :

 • Lao động nữ mang thai;
 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

Thứ hai, đối với trường hợp người nữ sinh con, mang thai hô và người mẹ nhờ mai thai hộ hoặc người lao động nữ nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì con phải đpas ứng điều kiện phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Thứ ba, đối với trường hợp người lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, khi nhận con nuôi, hưởng trợ cấp một lần khi sinh hoặc nhận con nuôi theo mức hưởng của chế độ thai sản luật định.

Bảo hiểm xã hội về thai sản

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội về thai kỳ

Thời gian hưởng thai sản người lao động nữ

Chế độ khi khám thai

Căn cứ quy định tại Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thời gian người lao động nữ được nghỉ đi khám thai là: Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thời gian lao động nữ được nghỉ khi sẩy thai, nạo, hút, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý được thực hiện như sau:

Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Chế độ khi sinh con

Chế độ khi sinh con đối với lao động nữ được thực hiện theo Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Trường hợp 1: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trường hợp 2: Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp 3: Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

Chế độ hưởng thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

Theo quy định tại Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ được thực hiện như sau:

 •  Lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định.
 • Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
 • Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Chế độ khi nhận con nuôi

Theo quy định Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai

Căn cứ Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Trợ cấp khi sinh con hoặc nhận con nuôi

Theo quy định Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Cách tính tiền thai sản cho lao động nữ năm 2024

Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản của từng trường hợp như sau:

 1. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 2. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
 3. Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định khi khám thai được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.
 4. Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng:
 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
 • Trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định về chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ khi thực hiện biện pháp tránh thai
  thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn quy định về chế độ thai sản cho người lao động nữ

Luật sư tại Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn quy định về chế độ thai sản bao gồm:

 • Tư vấn thời gian được hưởng chế độ của từng giai đoạn thai kỳ
 • Tư vấn mức trợ cấp một lần khi mang thai, nhận con nuôi
 • Tư vấn mức hưởng thai sản trong từng trường hợp cụ thể
 • Tư vấn điều kiện để lao động nữ được hưởng thai sản

tư vấn quy định về chế độ thai sản

Tư vấn quy định về chế độ thai sản

Quy định cho lao động nữ được hưởng các chế độ trong thời kỳ thai thể hiện tính nhân văn trong quy định pháp luật. Trong giai đoạn thai sản không chỉ người nữ mang thai được hưởng chế độ này mà người cha cũng được pháp luật quy định hưởng chế độ khi vợ mang thai và sinh con. Nếu cần tư vấn chuyên sâu quy định về hưởng chế độ thai sản hãy liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được luật sư tư vấn luật lao động tốt nhất.

4.5 (10 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *