Luật Hợp Đồng

Điều khoản cơ bản Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần

Điều khoản cơ bản Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần được quy định theo Bộ luật Dân sự 2015. Các bên nên thỏa thuận đầy đủ các điều khoản cơ bản nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng, đồng thời giúp cho nội dung hợp đồng được rõ ràng và đúng theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin liên quan.

Hình thức mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần

Hình thức mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần

>>Xem thêm: Điều khoản cơ bản Hợp đồng trao đổi tài sản

Khái niệm về trả chậm, trả dần

Trả chậm là hình thức mua bán trong đó người mua chỉ trả tiền mua sau thời hạn nhất định tính từ khi nhận hàng.

Theo Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc mua trả chậm, trả dần, có thể thấy một điều rằng là việc mua trả chậm có thể khẳng định rằng, đây là việc mà bên mua đã nhận tài sản mua bán và phải thanh toán tiền mua sau một thời hạn nhất định mà thường được xác định trong khẳng thời gian cố định như 06 tháng, 12 tháng và có thể kéo dài hơn. Mặt khác thì quy định về việc mua trả dần được biết đến đối với trường hợp bên mua được nhận tài sản mua bán và phải thanh toán tiền mua tài sản thành nhiều lần trong một thời hạn nhất định. Khi mua bán trả chậm, trả dần thì bên bán có quyền bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản mua trả chậm, trả dần. Bên mua có quyền sở hữu đối với tài sản mua bán sau khi thanh toán đủ tiền mua.

Điều khoản cơ bản trong hợp đồng

Điều khoản cơ bản Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần

Điều khoản cơ bản Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần

Đối tượng của hợp đồng

Tài sản được quy định tại Bộ luật dân sự đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán trả chậm hoặc trả dần. Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán phải phù hợp với các quy định đó.

Tài sản bán phải thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

Số lượng, chất lượng tài sản mua bán

>>>Xem thêm: Quy Định Pháp Luật Tổng Quan Về Hợp Đồng Dân Sự

Số lượng và chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận. Căn cứ Điều 432 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về chất lượng của tài sản mua bán như sau:

 • Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Khi các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài sản mua bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.
 • Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng và theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Giá, phương thức thanh toán

Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ các bên

Nội dung trong hợp đồng phải nêu rõ quyền và nghĩa vụ của cả bên bán và bên mua. Các bên có thể tự do thỏa thuận quyền và nghĩa vụ cụ thể. Trường hợp nếu như các bên không có thỏa thuận khác thì quyền và nghĩa vụ sẽ được xác định tương ứng theo Điều 437 đến Điều 448 Bộ luật Dân sự 2015:

 1. Quyền nghĩa vụ của bên bán:
 • Giao tài sản, kèm theo giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho bên mua;
 • Thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản cho bên mua;
 • Cung cấp thông tin cần thiết về tài sản và hướng dẫn cách sử dụng tài sản đó cho bên mua;
 • Bảo hành đối với tài sản;
 • Sửa chữa tài sản và bảo đảm tài sản có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết với bên mua;
 1. Quyền nghĩa vụ của bên bán:
 • Nghĩa vụ trả tiền cho bên bán;
 • Yêu cầu bên bán bảo hành, sửa chữa tài sản không phải trả tiền đối với tài sản có khuyết tật hoặc trả lại tài sản và lấy lại tiền trong thời hạn bảo hành;

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Hai bên có thể thỏa thuận điều khoản về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và trách nhiệm dân sự sẽ phát sinh do một bên vi phạm nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng bao gồm:

 • Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền (Điều 357 Bộ luật dân sự 2015);
 • Bồi thường thiệt hại (Điều 360 Bộ luật dân sự 2015);
 • Phạt vi phạm hợp đồng (Điều 418 Bộ luật dân sự 2015).

Phương thức giải quyết tranh chấp

Các bên trong Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần có quyền tự do lựa chọn một trong các hình thức giải quyết tranh chấp như sau:

 • Thương lượng giữa các bên.
 • Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.
 • Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án.

Phương thức đó sẽ được áp dụng để giải quyết các tranh chấp có thể sẽ phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

>>Xem thêm: Hợp Đồng Thương Mại Vô Hiệu Khi Nào?

Tình huống bất khả kháng

Điều khoản về bất khả kháng, tình huống cấp thiết là một điều khoản phổ biến trong hợp đồng, với mục đích làm cho một hay các bên ra khỏi các trách nhiệm pháp lý hay các bổn phận khi các sự kiện hay tình huống bất thường ngoài tầm kiểm soát của các bên. Bởi vậy, khi soạn thảo chủ thể cần lường trước được các trường hợp bất khả kháng và tình thế cấp thiết có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và phải có những thỏa thuận rõ ràng về các trường hợp nêu trên để hạn chế việc bên vi phạm lợi dụng để thoái thác trách nhiệm dẫn đến thiệt hại cho bên bị vi phạm do sự kiện đó xảy ra.

Điều khoản chung

Điều khoản chung Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần

Điều khoản chung Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần

Điều khoản quy định về các thỏa thuận khác, hợp đồng chia thành mấy bản, mỗi bên giữ bao nhiêu bản, hiệu lực của hợp đồng khi nào, như:

 • Hợp đồng này được tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.
 • Hợp đồng có giá trị trong … chỉ áp dụng tại … Cửa hàng.
 • Hợp đồng này gồm.. trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Lưu ý khi soạn thảo Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần

Trong khoảng thời gian thực hiện trả chậm hoặc trả dần theo quy định trong hợp đồng, bên bán sẽ bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với tài  sản cho đến khi bên mua trả đủ tiền. Tuy rằng bên mua đã nhận được tài sản nhưng quyền sở hữu vẫn thuộc về bên bán. Hai bên có thể thỏa thuận để bên mua tài sản vào khai thác công dụng và giữ quyền sở hữu cho đến khi việc thanh toán được hoàn tất.

Trên đây là một số tư vấn sơ lược về Điều khoản cơ bản Hợp đồng mua bán tài sản trả chậm hoặc trả dần. Để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan về lĩnh vực hợp đồng dân sự quý khách có thể truy cập TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG để tham khảo một cách chi tiết và kịp thời nhất, đồng thời bạn đọc vui lòng liên hệ qua số HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn!

4.5 (15 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 726 bài viết