Luật Hợp Đồng

Dịch vụ Luật sư soạn thảo hợp đồng đại lý bao tiêu

Luật sư soạn thảo hợp đồng đại lý bao tiêu là dịch vụ hỗ trợ soạn thảo hợp đồng đại lý thương mại khi bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý. Vậy, nên soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng như thế nào để vừa hạn chế xảy ra tranh chấp, vừa đảm bảo quyền lợi mình? Bài viết dưới đây của Chuyên tư vấn luật sẽ trả lời câu hỏi trên, mời quý khách tham khảo.

Dịch vụ Luật sư soạn thảo hợp đồng đại lý bao tiêuDịch vụ Luật sư soạn thảo hợp đồng đại lý bao tiêu

Quy định pháp luật về đại lý bao tiêu

Khái niệm của đại lý bao tiêu

Căn cứ Điều 166 Luật Thương mại 2005, đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Căn cứ khoản 1 Điều 169 Luật Thương mại 2005, đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

Như vậy, đại lý bao tiêu là một hình thức đại lý thương mại mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

Quyền, nghĩa vụ của bên giao đại lý

Căn cứ khoản 1 Điều 167 Luật Thương mại 2005, bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Điều 172 Luật Thương mại 2005, trường hợp không có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền như sau:

 • Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
 • Ấn định giá giao đại lý;
 • Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

Căn cứ Điều 173 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

 • Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
 • Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Như vậy, quyền, nghĩa vụ của bên giao đại lý sẽ do các bên trong hợp đồng đại lý bao tiêu thỏa thuận dựa trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật. Nếu các bên không thỏa thuận, quyền, nghĩa vụ của bên giao đại lý sẽ bao gồm các nội dung được liệt kê ở trên.

>>> Xem thêm: Tư vấn giao kết hợp đồng đại lý thương mại

Quyền, nghĩa vụ của bên đại lý

Căn cứ khoản 2 Điều 167 Luật Thương mại 2005, bên giao đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Điều 174 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau:

 • Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định;
 • Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;
 • Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Căn cứ Điều 175 Luật Thương mại 2005, nếu không có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau:

 • Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;
 • Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;
 • Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Như vậy, cũng giống như bên giao đại lý, quyền, nghĩa vụ của bên đại lý cũng do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, quyền, nghĩa vụ của bên đại lý sẽ bao gồm các nội dung được liệt kê ở trên.

Thù lao đại lý bao tiêu

Căn cứ Điều 171 Luật Thương mại 2005, trừ trường hợp có thoả thuận khác, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá. Cụ thể:

 • Thù lao đại lý được trả theo hình thức hoa hồng: Trường hợp bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.
 • Thù lao đại lý được trả theo hình thức chênh lệch giá: Trường hợp bên giao đại lý không ấn định giá mua, giá bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý thì bên đại lý được hưởng chênh lệch giá. Mức chênh lệch giá được xác định là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán, giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên giao đại lý ấn định cho bên đại lý.

Trường hợp các bên không có thoả thuận về mức thù lao đại lý thì mức thù lao được tính như sau:

 • Mức thù lao thực tế mà các bên đã được trả trước đó;
 • Trường hợp không áp dụng được điểm a khoản này thì mức thù lao đại lý là mức thù lao trung bình được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ mà bên giao đại lý đã trả cho các đại lý khác;
 • Trường hợp không áp dụng được điểm a và điểm b khoản này thì mức thù lao đại lý là mức thù lao thông thường được áp dụng cho cùng loại hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

Như vậy, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng trường hợp bên giao đại lý ấn định giá cho khách hàng hoặc chênh lệch giá trường hợp bên giao đại lý chỉ ấn định giá giao đại lý.

>>>Xem thêm: Hợp đồng thanh toán bằng ngoại tệ được không?

Mẫu hợp đồng đại lý bao tiêu

Căn cứ Điều 168 Luật Thương mại 2005, hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Đồng thời, pháp luật hiện hành không quy định về mẫu và các điều khoản bắt buộc phải có trong hợp đồng đại lý bao tiêu. Tuy nhiên, để hạn chế tranh xảy ra tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng đại lý bao tiêu, hợp đồng được giao kết phải đảm bảo các nội dung về:

 • Thông tin các bên trong hợp đồng bao tiêu;
 • Điều khoản chung;
 • Phương thức giao nhận hàng hóa, dịch vụ;
 • Phương thức thanh toán;
 • Giá ấn định cho khách hàng hoặc giá ấn định cho bên giao đại lý;
 • Điều khoản về nghĩa vụ bảo hành;
 • Thời hạn hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ giữa các bên;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp;
 • Các điều khoản khác nếu các bên xét thấy cần thiết.

Quý khách có thể tham khảo về mẫu văn bản hợp đồng đại lý bao tiêu tại đây:

>>>Tải về: Mẫu hợp đồng đại lý bao tiêu

Hợp đồng đại lý bao tiêuHợp đồng đại lý bao tiêu

Luật sư tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng đại lý bao tiêu

Để hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến đại lý bao tiêu, Chuyên tư vấn luật cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về hợp đồng đại lý bao tiêu;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng đại lý bao tiêu;
 • Tư vấn, hỗ trợ xem xét, rà soát lại hợp đồng đã soạn thảo;
 • Tham gia đàm phán, cùng khách hàng thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng đại lý bao tiêu với đối tác;
 • Cung cấp các dịch vụ pháp lý khác có liên quan đến đại lý bao tiêu.

Soạn thảo hợp đồng đại lý bao tiêuSoạn thảo hợp đồng đại lý bao tiêu

Như vậy, các điều khoản của hợp đồng dịch vụ bao tiêu sẽ do các bên thương lượng, thỏa thuận dựa trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. Để hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng trên, mẫu hợp đồng đại lý bao tiêu đã được trình bày chi tiết, cụ thể trong bài viết trên. Nếu có thắc mắc nào về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư soạn thảo hợp đồng, khách hàng vui lòng liên hệ Chuyên tư vấn luật theo số Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.

4.8 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 744 bài viết