Luật Đất Đai

Thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Các vấn đề liên quan đến khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chủ thể tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp đất đai. Vậy này được tiến hành qua những giai đoạn nào, thẩm quyền giải quyết thuộc về ai và cần có điều kiện gì để thực hiện quyền khiếu nại. Bài tư vấn dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp các thắc mắc này.

khiếu nại trong lĩnh vực đất đai
khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

Khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 thì khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai được hiểu là việc người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của người có thẩm quyền trong ban hành khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Điều kiện thực hiện quyền khiếu nại

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Người khiếu nại tự mình thực hiện phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;  
 • Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không tự mình thực hiện được quyền khiếu nại vì lý do khách quan hoặc thực hiện khiếu nại thông qua đại diện thì phải có người đại diện hợp pháp;
 • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
 • Còn trong thời hiệu khiếu nại hoặc hết thời hiệu, thời hạn nhưng có lý do chính đáng;
 • Chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 • Chưa được Tòa án nào thụ lý giải quyết khiếu nại;
 • Việc khiếu nại lần hai phải có thêm quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

cơ quan giải quyết khiếu nại về đất đai
cơ quan giải quyết khiếu nại về đất đai

Căn cứ theo quy định tại Điều  203 Luật Đất đai 2013 và Điều 7 Luật Khiếu nại 2011, thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai được quy định như sau:

Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư

 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc về Chủ tịch UBND cấp huyện
 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thuộc về Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Tranh chấp có ít nhất một trong các bên là cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc về Chủ tịch UBND cấp tỉnh
 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Khoản 2 Điều 204 Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về lĩnh vực đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Như vậy, thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai sẽ được thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành.

trình tự khiếu nại quyết định của cơ quan giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai
Trình tự khiếu nại quyết định của cơ quan giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai

Thời hiệu, thời hạn khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại

Theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại thì thời khiếu nại là 90 ngày kể từ khi người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Hết thời hiệu này cơ quan có thẩm quyền sẽ không thụ lý việc khiếu nại, trừ trường hợp xuất phát từ các nguyên do sau đây:

 • Ốm đau;
 • Thiên tai;
 • Địch họa;
 • Đi công tác, học tập ở nơi xa;
 • Trở ngại khách quan khác.

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại là không quá:

 • 30 ngày đối với vụ việc thông thường;
 • 45 ngày đối với vụ việc phức tạp;
 • 45 ngày đối với vụ việc thông thường ở vùng sâu, vùng xa;
 • 60 ngày đối với vụ việc phức tạp ở vùng sâu, vùng xa.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai được quy định tại Điều 37 Luật Khiếu nại là không quá:

 • 45 ngày đối với vụ việc thông thường;
 • 60 ngày đối với vụ việc phức tạp;
 • 60 ngày đối với vụ việc thông thường ở vùng sâu, vùng xa;
 • 70 ngày đối với vụ việc phức tạp ở vùng sâu, vùng xa.

Các thời hạn nêu trên được tính kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

Hình thức khiếu nại

Khiếu nại bằng đơn

Trong trường hợp này thì đơn phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ và có đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của người khiếu nại;
 • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;
 • Nội dung, lý do khiếu nại;
 • Tài liệu liên quan đến khiếu nại;
 • Yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Khiếu nại trực tiếp

Nếu người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ, trong đó ghi rõ nội dung như việc khiếu nại bằng đơn.

Thủ tục khiếu nại lần đầu

 1. Thụ lý giải quyết khiếu nại
 2. Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết và gửi thông báo cho người khiếu nại;
 3. Nếu không thụ lý phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo. 
 4. Xác minh nội dung khiếu nại
 5. Kiểm tra lại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã ban hành, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;
 6. Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.
 7. Tổ chức đối thoại
 8. Nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại;
 9. Việc đối thoại phải được lập thành biên bản;
 10. Kết quả đối thoại là căn cứ để giải quyết khiếu nại.
 11. Người giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại
 12. Gửi quyết định  giải quyết khiếu nại lần đầu

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho:

 • Người khiếu nại;
 • Người có quyền, nghĩa vụ liên quan;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Thủ tục khiếu nại lần hai

 1. Thụ lý giải quyết khiếu nại
 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và gửi văn bản thông báo cho người khiếu nại;
 3. Nếu không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo.
 4. Xác minh nội dung khiếu nại

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại căn cứ vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

 • Tổ chức đối thoại
 • Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại
 • Gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho:

 • Người khiếu nại;
 • Người bị khiếu nại;
 • Người giải quyết khiếu nại lần đầu;
 • Người có quyền, nghĩa vụ liên quan;
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi. Quý bạn đọc hãy liên hệ Luật sư Phan Mạnh Thăng qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn về các lĩnh vực đất đai và giải đáp các thắc mắc pháp lý mà các đang quan tâm. Xin cảm ơn./.

Có thể bạn quan tâm:

 

4.7 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 905 bài viết