Luật Hợp Đồng

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở

Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở là một trong những mẫu hợp đồng phổ biến nhất trong ngành xây dựng nhằm ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng trước khi tiến hành thi công một công trình cụ thể. Các tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký kết có hiệu lực pháp luật. Các tranh chấp chưa được thỏa thuận trong hợp đồng thì giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan. Thông qua bài viết dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ hơn các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở.

Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở

Hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở

Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—***—

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Số ……. / HĐTK

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……………………………………………., Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu tư)

Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………….………………………..

Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..…..………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………….…..……………………….

Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………………………

Đại diện là ông (bà) ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …

Do ………………………………………………. Chức vụ …………………………………………………

Bên B (đơn vị khảo sát)

Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………….………………………….

Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..…..…………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………….…..………………………….

Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện là ông (bà) …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………….

Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …..

Do ………………………………………………. Chức vụ …………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau:

Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình

Tên Công trình:……….

Địa điểm xây dựng công trình:……………….

Qui mô công trình…………………………..… (ghi khả năng sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ …).

Vốn đầu tư được duyệt theo dự toán:…………………………………… (trong đó phải nêu rõ phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ và phần vốn kiến thiết cơ bản khác).

Tiến độ thi công.

  • Ngày thi công:……………
  • Ngày hoàn thành:………..

Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký, có những khối lượng phát sinh thì Bên A phải làm thủ tục, bổ sung khối lượng phát sinh để ghi vào hợp đồng.

Điều 2: Chất lượng công trình

Bên B phải chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chất lượng xây lắp toàn bộ công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán đã được duyệt, đúng quy trình, quy phạm, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật trong xây dựng.

Bên A có trách nhiệm cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, cấu kiện bên tông, chất lượng xây lắp, nếu thấy phần nào chưa được bảo đảm thì yêu cầu bên B làm lại. Bên A có trách nhiệm xác nhận công tác phát sinh để làm cơ sở cho việc nghiệm thu và thanh toán. Bên A xét thấy xây lắp không đạt yêu cầu được quyền không ký vào biên bản nghiệm thu hoặc chưa nhận bàn giao.

Khi bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp nào hoặc thay đổi phần thiết kế nào đều phải được sự chấp thuận của bên A và cơ quan thiết kế.

Bên B có trách nhiệm bảo hành chất lượng công trình trong thời gian  là …. năm.

Điều 3: Các điều kiện đảm bảo thực hiện hợp đồng

Trách nhiệm của bên A phải:

Bàn giao mặt bằng công trình.

Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu của tổng tiến độ.

Bàn giao mọi hồ sơ, tài liệu cần thiết cho bên B.

Bàn giao vật tư, thiết bị cho bên B tại địa điểm ……………………… (nếu bên A có vật tư, thiết bị).

Trách nhiệm của bên B

Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi được giao.

Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động bên công trình.

Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư, kỹ thuật được bên A giao.

Điều 4: Trị giá công xây lắp

Trị giá hợp đồng căn cứ vào dự toán được duyệt là  ………………………………………….. Đồng.

Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của nhà nước ban hành thì phần trị giá công xây lắp được điều chỉnh theo.

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Bên A có trách nhiệm thành lập và chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà nước (có lập biên bản ghi rõ thành phần).

Hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành nghiệm thu theo ………………………….… đợt theo từng khâu công việc chủ yếu, từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình và cuối cùng là toàn bộ công trình.

Bên B có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu.

Sau khi thực hiện xong việc nghiệm thu bên B có trách nhiệm bàn giao hạng mục công trình ………………..…(hoặc toàn bộ công trình …) cùng với hồ sơ hoàn thành công trình cho bên A vào ngày … tháng … năm … Bên A có trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước.

Điều 6: Tạm ứng, thanh quyết toán

Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Bên B đưa tài sản ………………….… có giá trị được công chứng xác nhận là ……………………… đồng để thế chấp (cầm cố) bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng này.

Điều 8: Quy trình về thưởng phạt

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thương lượng giải quyết bảo đảm hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng giao khoán xây dựng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… đến ngày …… (thường là ngày quyết toán xong).

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào ngày ….. Bên A có trách nhiệm tổ chức cuộc thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên quan… bản bao gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A

Giám đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

>>> Click tải xuống: Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng

Thông tin người của các bên ký kết hợp đồng cần lưu ý gì?

Trong hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở, đây chính là phần rất quan trọng, nó xác định rõ danh tính của bên giao khoán và bên nhận khoán để làm cơ sở để xác định tòa án có thẩm quyền, giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

Phải đảm bảo gồm các thông tin sau: Tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân mới nhất còn hiệu lực, mã số doanh nghiệp, mã số thuế, người đại diện theo pháp luật  của bên giao khoán cũng như bên nhận khoán, có thể có số điện thoại liên lạc với nhau thì càng thuận lợi hơn.

Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng là gì?

Nội dung phần này thể hiện các công việc mà bên giao khoán giao cho bên nhận khoán thực hiện. Tuy nhiên, phải ghi rõ địa chỉ của công trình cũng như hình thức khoán. Nội dung công việc mô tả càng chi tiết càng tốt.

Có thể ghi là: Bên giao khoán( Bên A)  đồng ý thuê bên nhận khoán(Bên B)  và bên B đồng ý nhận của bên A phần nhân công xây dựng các hạng mục công trình nhà của bên A tại địa chỉ: ……. theo hình thức khoán theo đơn giá nhân công cố định theo từng hạng mục công trình.

Cách soạn thảo quy định điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng ra sao?

Cần phải ghi rõ các điều kiện nghiệm thu như bên giao khoán sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; từng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng…

Thông tin trong hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng

Thông tin trong hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng

Và điều kiện bàn giao công trình đưa vào sử dụng như đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Giá trị hợp đồng và thời hạn thanh toán được quy định như thế nào?

Phần này được thể hiện dựa trên cơ sở đơn giá thỏa thuận giữa hai bên nhưng phải thể hiện rõ tổng giá trị hợp đồng giao khoán là bao nhiêu? Mô tả cụ thể từng đơn giá giao khoán theo từng công việc, từng hạng mục càng tốt.

Các bên có thể thỏa thuận, thống nhất với nhau thanh toán thành nhiều đợt dựa trên công việc cụ thể. Mỗi đợt thanh toán phải ghi rõ nội dung công việc mà bên nhận khoán cần hoàn thành theo yêu cầu của bên giao khoán  và số tiền cụ thể được tính theo phần trăm(%) giá trị hợp đồng mà bên giao khoán phải cung ứng cho bên nhận khoán.

Bảo hành công trình, các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn lao động ra sao?

Các bên thống nhất thời hạn bảo hành công trình là… tháng cho tất cả các sự cố có thể xảy ra do lỗi thi công. Bên nhận khoán có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa các sự cố sảy ra đối với chất lượng công trình không giới hạn bởi số tiền bảo hành, cũng như đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn lao động trong quá trình thi công.

Cần chú ý quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng giao khoán nhân công

Quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng giao khoán nhân công

Phải thể hiện rõ từng nội dung về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng để tránh phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng.

Chẳng hạn bên giao khoán có các quyền giám sát, kiểm tra chất lượng công việc xây dựng, còn bên nhận khoán thì có trách nhiệm về về chất lượng công trình sau thi công, thi công đúng bản vẽ thiết kế, đúng tiến độ cam kết, tự lo ăn ở, sinh hoạt cho công nhân trong suốt quá trình thi công…

Quy định phạt vi phạm hợp đồng như thế nào?

Hai bên tự thống nhất các hình thức phạt vi phạm trong quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán nhân công xây dựng nhà ở, nhưng càng cụ thể về mức phạt vi phạm cũng như  nội dung công việc vi phạm( tiến độ, an toàn lao động, nhân công uống bia , rượu, chơi bài trong lúc làm việc, gây gổ đánh nhau…) càng có lợi cho quá giải quyết tranh chấp sau này.

Chẳng hạn, một nội dung có thể ghi vào hợp đồng như sau: Bên nhận khoán vi phạm về chất lượng phạt 100% giá trị thanh toán cho phần việc hay công tác bị vi phạm về chất lượng.

Trên đây là nội dung tư vấn về Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công Xây Dựng Nhà Ở. Trường hợp Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc về nội dung bài viết hay cần hỗ trợ tư vấn soạn thảo hợp đồng, vui lòng liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

5 (18 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Võ Tấn Lộc
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Dân Sự, Sở Hữu Trí Tuệ

Trình độ đào tạo: Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 812 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!