Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty

Thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty là một trong những điều cần biết trong quá trình thành lập và điều hành công ty. Biết rõ về cơ chế thành lập và hoạt động của bộ phận này sẽ giúp các công ty tránh được nhiều rủi ro về sau. Bài viết sau đây sẽ cho bạn biết được những điều cơ bản nhất về Ban kiểm soát của các loại hình doanh nghiệp cũng như thủ tục để thành lập ban kiểm soát công ty.

 

Ban kiểm soát công ty
Ban kiểm soát công ty

 

>>>Xem thêm: Thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty

 

Các loại hình doanh nghiệp cần thành lập ban kiểm soát theo quy định của pháp luật

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Căn cứ theo Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này phải thành lập Ban kiểm soát;
 • Các trường hợp khác do công ty quyết định.

Công ty cổ phần

 

Cơ cấu tổ chức cơ bản
Cơ cấu tổ chức cơ bản
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thì sẽ tùy thuộc vào quyết định của chủ sở hữu công ty sẽ quyết định số lượng cũng cơ cấu của Ban kiểm soát.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên cơ cấu tổ chức sẽ bao gồm Trưởng ban kiểm soát và thành viên khác của Ban kiểm soát. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể hơn về vấn đề này.
 • Với công ty cổ phần thì cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát sẽ có từ 3-5 thành viên bao gồm Trưởng ban kiểm soát và cả thành viên Ban kiểm soát.

Thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty

 • Bước 1: Thành lập Ban kiểm soát.
 • Bước 2: Tùy vào từng loại hình công ty mà việc bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong Ban kiểm soát là khác nhau.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điểm c Khoản 1 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020 cho ta thấy được chủ sở hữu công ty sẽ là người có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh trong Ban kiểm soát công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 thì hội đồng thành viên sẽ là chủ thể có quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh trong ban kiểm soát công ty.
 • Từ quy định trên ta có thể biết được thông qua quyết định tại cuộc họp hội đồng thành viên thì Ban kiểm soát sẽ được thành lập.

Công ty cổ phần

 • Điều 138 Luật này có quy định việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên sẽ là do hội đồng cổ đông quyết định. Vì thế việc thành lập Ban kiểm soát sẽ được thông qua trong kì họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức biểu quyết.
 • Tiếp theo Điều 168 có quy định các thành viên tại Ban kiểm soát sẽ bầu 1 người làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Thủ tục này sẽ do điều lệ công ty quy định cụ thể.

 

Bạn đọc có thể xem chi tiết ở đây:

>>> Các hình thức thông qua một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

>>> Trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần.

 • Quy định về điều kiện trở thành kiểm soát viên bạn đọc có thể xem cụ thể tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trên đây là bài viết về thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty. Trường hợp Quý bạn đọc có thắc mắc cũng như có nhu cầu tư vấn doanh nghiệp hoặc các vấn về pháp lý  khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo HOTLINE 1900.63.63.87 để được Luật sư Phan Mạnh Thăng tư vấn. Xin cảm ơn./.

 

Cơ cấu ban kiểm soát của công ty cổ phần

Loại hình bao gồm Ban kiểm soát

Theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 thì

 • Công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông;
 • Các cổ đông này phải là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty.

Hội tụ đủ cả 2 điều kiện nêu trên thì việc thành lập Ban kiểm soát sẽ là không bắt buộc. Còn việc thiếu một trong hai hoặc không thỏa mãn cả hai thì bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát.

Loại hình không bao gồm Ban kiểm soát

Cũng căn cứ theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020

 • Nếu ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập;
 • Có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

 

Nếu không thỏa mãn 2 điều kiện trên thì công ty bắt buộc thành lập Ban kiểm soát.

Lưu ý: Đối với trường hợp công ty không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát thì chức năng này sẽ do các thành viên độc lập (các nhân, tổ chức) thực hiện.

Doanh nghiệp nhà nước Điều 103 – 110 ( Cơ bản do việc thành lập cần nhiều yếu tố )

 • Theo Điều 103 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc thành lập cơ chế kiểm soát là bắt buộc.
 • Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát..

 

Cơ cấu tổ chức cơ bản của ban kiểm soát công ty

 

Cơ cấu tổ chức cơ bản
Cơ cấu tổ chức cơ bản
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thì sẽ tùy thuộc vào quyết định của chủ sở hữu công ty sẽ quyết định số lượng cũng cơ cấu của Ban kiểm soát.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên cơ cấu tổ chức sẽ bao gồm Trưởng ban kiểm soát và thành viên khác của Ban kiểm soát. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể hơn về vấn đề này.
 • Với công ty cổ phần thì cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát sẽ có từ 3-5 thành viên bao gồm Trưởng ban kiểm soát và cả thành viên Ban kiểm soát.

Thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty

 • Bước 1: Thành lập Ban kiểm soát.
 • Bước 2: Tùy vào từng loại hình công ty mà việc bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong Ban kiểm soát là khác nhau.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điểm c Khoản 1 Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020 cho ta thấy được chủ sở hữu công ty sẽ là người có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh trong Ban kiểm soát công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 • Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 thì hội đồng thành viên sẽ là chủ thể có quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh trong ban kiểm soát công ty.
 • Từ quy định trên ta có thể biết được thông qua quyết định tại cuộc họp hội đồng thành viên thì Ban kiểm soát sẽ được thành lập.

Công ty cổ phần

 • Điều 138 Luật này có quy định việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên sẽ là do hội đồng cổ đông quyết định. Vì thế việc thành lập Ban kiểm soát sẽ được thông qua trong kì họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức biểu quyết.
 • Tiếp theo Điều 168 có quy định các thành viên tại Ban kiểm soát sẽ bầu 1 người làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Thủ tục này sẽ do điều lệ công ty quy định cụ thể.

 

Bạn đọc có thể xem chi tiết ở đây:

>>> Các hình thức thông qua một nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

>>> Trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần.

 • Quy định về điều kiện trở thành kiểm soát viên bạn đọc có thể xem cụ thể tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trên đây là bài viết về thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty. Trường hợp Quý bạn đọc có thắc mắc cũng như có nhu cầu tư vấn doanh nghiệp hoặc các vấn về pháp lý  khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo HOTLINE 1900.63.63.87 để được Luật sư Phan Mạnh Thăng tư vấn. Xin cảm ơn./.

4.5 (18 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết