Luật Doanh Nghiệp

Khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài là một trong những cách thức giải quyết mâu thuẫn lợi ích giữa các bên tham gia kinh doanh hiệu quả nhất. Thông qua thủ tài liệu chứng cứ các bên tranh chấp cung cấp mà Hội đồng trọng tài sẽ tiến hành giải quyết theo quy định cũng như áp dụng quy tắc trọng tài để giải quyết. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ quy định về tố tụng trọng tài khi giải quyết tranh chấp thương mại.

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Quy định về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Tranh chấp thuộc thẩm quyền trọng tài

Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì những tranh chấp sau đây sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại:

 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì vụ tranh chấp thương mại phải đáp ứng điều kiện sau thì mới có thể giải quyết bằng trọng tài thương mại:

 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Hồ sơ khởi kiện

Căn cứ Điều 30 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện
 • Thỏa thuận trọng tài;
 • Bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Thủ tục khởi kiện

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

 • Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.
 • Trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thoả thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Bước 2: Thông báo đơn khởi kiện

Nếu các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu theo quy định. 

Bước 3: Bị đơn nộp bản tự bảo vệ và đơn kiện lại

Đối với việc nộp bản tự bảo vệ được thực hiện như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu. Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.
 • Đối với vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có thoả thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên.
 • Trường hợp bị đơn cho rằng vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, không có thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì phải nêu rõ điều đó trong bản tự bảo vệ.

Đối với đơn kiện lại của bị đơn được thực hiện như sau:

 • Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi cho Hội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộp bản tự bảo vệ.
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiện lại, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải gửi bản tự bảo vệ cho Hội đồng trọng tài và bị đơn.
 • Việc giải quyết đơn kiện lại do Hội đồng trọng tài giải quyết đơn khởi kiện của nguyên đơn thực hiện theo quy định của Luật này về trình tự, thủ tục giải quyết đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Bước 4: Thành lập hội đồng trọng tài

Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên.

Bước 6: Hoà giải, công nhận hòa giải thành

Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Bước 5: Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong trường hợp có sự đồng ý của các bên, Hội đồng trọng tài có thể cho phép những người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp. Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định; đối với Trọng tài vụ việc do các bên thỏa thuận.

Bước 6: Ra phán quyết trọng tài

Cơ sở pháp lý: Chương V, VI, VII, VII và IX Luật Trọng tài thương mại 2010

Thủ tục khởi kiện bằng trọng tài

Thủ tục khởi kiện bằng trọng tài

Luật sư tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

Luật sư đại diện trong các vụ tranh chấp tại Trọng tài Thương mại sẽ hỗ trợ khách hàng trong các công việc sau:

 • Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài.
 • Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.
 • Quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng.
 • Soạn thảo đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo.
 • Nghiên cứu làm đơn kiện lại của bị đơn.
 • Chuẩn bị bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng để bảo vệ khách hàng.
 • Đại diện tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Luật sư đại diện cho khách hàng tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp.
 • Trình bày những yêu cầu, đưa ra tài liệu, chứng cứ thu thập làm cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.
 • Trực tiếp hỏi, tranh luận tại phiên họp để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ tranh chấp, đưa ra quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng

Thành lập hội đồng trọng tài

Tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Theo quy định pháp luật thì việc giải quyết tranh chấp thương mại các bên tranh chấp có thể thỏa thuận và lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp như tự thỏa thuận, hòa giải, bằng Tòa án hoặc trọng tài thương mại. Đối với lựa chọn giải quyết bằng trọng tài thương mại, các bên phải tìm hiểu về quy tắc trọng tài tại trung tâm trọng tài được thỏa thuận để có thể thực hiện đúng quy định pháp luật và quy tắc trọng tài khi giải quyết. Nếu khách hàng cần tư vấn trình tự giải quyết tranh chấp thương mại hãy liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được luật sư doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ.

>> Bài viết liên quan giải quyết tranh chấp thương mại có thể bạn quan tâm:

4.5 (11 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 735 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *