Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là vấn đề được nhiều độc giả quan tâm. Bởi khi hết thời hạn đối giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, nhà đầu tư muốn tiếp tục thực hiện dự án thì phải thực hiện thủ tục gia hạn đối với loại giấy tờ trên. Để giải thích, hướng dẫn thực hiện thủ tục trên, xin mời Quý bạn đọc xem bài tư vấn của Chuyên Tư Vấn Luật về hồ sơ, thủ tục gia hạn và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem thêm: Thủ  tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Theo quy định của pháp luật đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hiểu văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

CSPL: Khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020.

Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký đầu đầu tư

Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư phụ thuộc vào thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư. Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét; và quyết định dựa trên các yếu tố mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của Dự án đầu tư. Theo đó thời hạn tối đa của Giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:

 • Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm;
 • Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm;
 • Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc Dự án đầu tư; có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

CSPL: Điều 44 Luật Đầu tư 2020.

Hậu quả pháp lý nếu doanh nghiệp không gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư chỉ được phép thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (hết hạn giấy phép đầu tư) nhà đầu tư phải chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.

Trường hợp đã hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (hết hạn giấy phép đầu tư) mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể xin gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư và phải đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, nếu hết hạn giấy phép đầu tư, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án mà không thực hiện thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 122/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng do “Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Gia hạn giấy chứng nhận

Khi đã hết hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư thì có thể xin gia hạn thời hạn hoạt động theo thủ tục dưới đây:

Thẩm quyền gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thì tùy vào loại dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ khác nhau. Cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ gia hạn

Hồ sơ gia hạn bao gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Nơi nộp hồ sơ: tùy thuộc đặc điểm của dự án đầu tư, nhà đầu tư nộp 4 bộ hồ sơ cho một trong các cơ quan sau:

 • Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư nhà đầu tư nộp cho Cơ quan đăng ký đầu tư
 • Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến hoạt động gia hạn giấy chứng chứng nhận đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 của Nghị định này;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 Nghị định này;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 27 của Nghị định này để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Cơ sở pháp lý: Điều 55 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Luật sư gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật sư tư vấn

 • Luật sư tư vấn quy định pháp luật về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi, gia hạn giấy phép đầu tư;
 • Tư vấn soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan.

Thông qua phần Tư vấn thủ tục gia hạn Giấy phép đầu tư của Chuyên tư vấn luật trên đây. Nếu Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc, khó khăn nào về vấn đề Thủ tục, hồ sơ xin gia hạn Giấy phép đầu tư, hãy gọi ngay vào HOTLINE 1900.63.63.87 để được Luật sư doanh nghiệp chi tiết và kịp thời. Xin cám ơn!

5 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết