Luật Doanh Nghiệp

Có thể họp Hội đồng thành viên khi có người vắng mặt

Họp hội đồng thành viên khi có người vắng mặt cần tuân thủ quy trình chặt chẽ. Hội đồng thành viên khi có người vắng mặt vẫn có thể tiến hành cuộc họp. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào quy định trong Điều lệ công ty. Thông thường, Điều lệ sẽ quy định tỷ lệ thành viên tối thiểu phải có mặt. Nếu đủ tỷ lệ này, cuộc họp được coi là hợp lệ và có hiệu lực. Bài viết sau đây sẽ giải đáp chi tiết vấn đề này.

 Họp hội đồng thành viên Triệu tập Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH

Họp hội đồng thành viên Triệu tập Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH

Cuộc họp hội đồng thành viên diễn ra khi nào?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020 về triệu tập Hội đồng thành viên quy định:

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Dẫn chiếu đến quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 49 của Luật này quy định thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% hoặc có một thành viên sở hữu trên 90% số vốn điều lệ thì nhóm thành viên sở hữu tỷ lệ còn lại sẽ có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định một tỷ lệ khác tỷ lệ pháp luật đã quy định.

Thành viên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp bằng văn bản. Kiến nghị phải bao gồm các nội dung chủ yếu quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục tiến hành họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành như thế nào ?

Điều kiện họp hội đồng thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên chỉ có thể được tiến hành trong trường hợp tại cuộc họp có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó, Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đạt đủ điều kiện để tiến hành, thì cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai sẽ được tiến hành với thể thức theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  • Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
  • Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên.

Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đạt đủ điều kiện để tiến hành, thì cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba sẽ được tiến hành với thể thức theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

  • Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai;
  • Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều này, thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, người được thành viên ủy quyền tham gia vẫn có thể tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

Thể thức tiến hành cuộc họpThể thức tiến hành cuộc họp

Số người có mặt dự họp không đủ thì cuộc họp hội đồng thành viên có được diễn ra?

Khác với cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất và lần thứ hai, cuộc họp lần thứ ba không quy định tỷ lệ thành viên dự họp và số vốn Điều lệ được đại diện trong cuộc họp đó. Bởi cuộc họp này phải được tiến hành để giải quyết những vấn đề thuộc về quản lý doanh nghiệp và vì pháp luật đã quy định ít nhất mỗi năm phải họp một lần nên cuộc họp lần thứ ba là để đảm bảo cuộc họp Hội đồng thành viên có thể diễn ra mà không bị hoãn thêm lần nào nữa.

Vì thế mà đến lần thứ hai, số người có mặt dự họp không đủ thì cuộc họp hội đồng thành viên sẽ được tổ chức lại lần thứ ba mà không phụ thuộc vào số thành viên dự họp.

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

  • Tư vấn những vấn đề pháp lý đối với triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên.
  • Tư vấn thực hiện các điều kiện, thể thức mở cuộc họp.
  • Hướng dẫn lập biên bản họp Hội đồng thành viên.
  • Luật sư tư vấn hướng giải quyết có lợi nhất khi có tranh chấp xảy ra.

Hội đồng thành viên khi có người vắng mặt không phải là trường hợp hiếm gặp. Trong thực tế, việc này xảy ra khá thường xuyên do lý do công việc. Vì vậy, pháp luật đã có quy định cụ thể về việc tiến hành họp. Miễn là đáp ứng đủ điều kiện, cuộc họp vẫn được tổ chức bình thường. Vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.7 (14 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết