Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại

Thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại được pháp luật quy định rất cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị bởi vì đây là một dự án nhà ở đặc biệt. Không phải chủ thể nào cũng được cấp Giấy phép xây dựng nhà ở thương mại. Vậy thủ tục đầu tư dự án đặc biệt này diễn ra như thế nào? Chủ sở hữu dự án phải đáp ứng những điều kiện gì? Cùng tìm hiểu nhé!

Thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại diễn ra như thế nào?

Thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại diễn ra như thế nào?

Thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì các chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với đất thông qua các hình thức như: nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua hoặc để bán; được nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê; được vận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đất dùng để xây dựng dự án xây dựng nhà ở thương mại đất thực hiện dự án phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

Để tiến hành xây dựng phải có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó các chủ đầu tư cần lập hồ sơ thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư tùy thuộc vào quy mô của dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại các chủ đầu tư cần phải chú ý đến các thủ tục sau:

Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hồ sơ vụ thể bao gồm:

 • Hồ sơ pháp lý của đơn vị được giao làm chủ đầu tư, bao gồm giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách pháp lý, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; trường hợp chưa lựa chọn chủ đầu tư thì có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ đầu tư và dự kiến điều kiện để lựa chọn chủ đầu tư;
 • Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý đề nghị chấp thuận; các nội dung đề xuất chấp thuận quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Nghị định này; lý do đề nghị chấp thuận và chứng minh sự phù hợp của nội dung dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt;
 • Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền

Việc nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và đăng ký đầu tư lên cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở các nội dung đã chuẩn bị là tiền đề về mặt pháp lý để các nhà đầu tư tiến hành hợp pháp hóa dự án do mình đề xuất. Đây được đánh giá là một bước thực hiện rất quan trọng, cũng là cơ sở cho việc phát triển dự án nhà ở thương mại cho đến khi hoàn thành công trình và đưa công trình vào sử dụng sau khi đã hoàn thành.

Trường hợp, chủ đầu tư ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thì phải mang theo văn bản ủy quyền hợp pháp và giấy tờ tùy thân hoặc Hợp đồng cung cấp dịch vụ làm hồ sơ giữa chủ đầu tư với tổ chức làm dịch vụ hồ sơ và giấy giới thiệu cho cá nhân đó thực hiện nộp hồ sơ theo quy định pháp luật hoặc Văn bản uỷ quyền cho cá nhân thực hiện việc bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ dựa vào yêu cầu của Hồ sơ để xem xét sự hợp lệ và kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định. Nếu thành phần hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì người nộp được nhận biên nhận. Trong đó, ghi rõ ngày hẹn trả kết quả cho người nộp Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cơ quan thực thi hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Thực hiện việc đăng ký cấp Giấy phép xây dựng cho dự án

Để được phép thực hiện việc xây dựng, chủ đầu tư phải thực hiện việc đăng ký cấp Giấy phép xây dựng cho dự án nhà ở này. Theo đó cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cũng căn cứ vào hồ sơ mà chủ đầu tư nộp, tùy vào từng loại hồ sơ căn cứ vào quy định pháp luật và tình hình thực tế để cấp giấy phép xây dựng hay không.

>> Xem thêm: Giao dịch nhà ở trong kinh doanh bất động sản

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.
Điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại là gì?

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại là gì?

Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

 • Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.
 • Được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán.
 • Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê.
 • Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có các quyền và trách nhiệm sau:

Về quyền:

 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án;
 • Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở; thực hiện huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê mua, tiền bán nhà ở theo quy định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản và theo nội dung hợp đồng đã ký kết;
 • Thực hiện các quyền của người sử dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản;
 • Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;
 • Được thực hiện quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây dựng trong dự án;
 • Được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các quyền khác theo quy định.
Chủ dự án đầu tư nhà ở thương mại có những quyền gì?

Chủ dự án đầu tư nhà ở thương mại có những quyền gì?

Về trách nhiệm:

 • Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật;
 • Ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;
 • Công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông tin theo quy định; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản;
 • Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ của dự án đã được phê duyệt;
 • Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;
 • Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở;
 • Dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở;
 • Bảo hành nhà ở theo quy định; thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác;
 • Bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

Trên đây là thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại mà bạn có thể tham khảo. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP của Chuyên Tư Vấn Luật thông qua Hotline 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

4.6 (20 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 626 bài viết