BIỂU MẪU

Mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự mới nhất năm 2024

Mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự là văn bản do người có nghĩa vụ thi hành án gửi đến Chi cục thi hành án dân sự để yêu cầu việc dời thi hành án sang một thời điểm khác. Khi làm đơn này, người phải thi hành án cần xem xét điều kiện được hoãn thi hành án và thẩm quyền giải quyết. Bài viết dưới đây sẽ mang đến những thông tin chi tiết nhất quy định về đơn hoãn thi hành án dân sự.

Mẫu đơn đề nghị hoãn thi hành án dân sự

Yêu cầu hoãn thi hành án dân sự

Điều kiện hoãn thi hành án dân sự

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án căn cứ theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014. Trong trường hợp sau đây:

Liên quan đến người phải thi hành án:

 • Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;
 • Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;
 • Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

Phát sinh từ các vấn đề khác:

 • Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014;
 • Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;
 • Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;
 • Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014.

điều kiện hoãn thi hành án dân sự

Điều kiện hoãn thi hành án dân sự

>>> Xem thêm: Tài sản thi hành án đang có tranh chấp thì có được thi hành án không? 

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

(1)………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU HOÃN THI HÀNH ÁN

(V/v: Hoãn thi hành án đối với Bản án/Quyết định số………)

Kính gửi (2)

 • Chi cục thi hành án…………..
 • Ông:……………………….. – Chấp hành viên

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014; Căn cứ Bản án/Quyết định số…(3) Tôi tên là:(4)………………….. Sinh năm:…………Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./…………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Là:……………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:(5) ……………………………………………………

(Trình bày về sự việc dẫn đến việc làm đơn yêu cầu) Căn cứ theo quy định tại điều 48 Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-VPQH về hoãn thi hành án. Và thỏa thuận giữa tôi cùng:

Ông/bà (6)……………………………Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………

Là:………………………………………………………

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện thủ tục hoãn thi hành án trong trường hợp của tôi để tôi có thời gian thực hiện thỏa thuận giữa tôi cùng Ông/bà…………… đã nêu trên về việc thi hành án. Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả phát sinh khi thông tin này là sai. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn(7)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn: 
(1). Ghi địa điểm viết đơn (Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm…);
(2)Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Cục thi hành án);
(3)Thi hành theo bản án số/ngày/ có hiệu lực thi hành kể từ ngày…
(4)Họ tên; số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân; nơi cư trú, số điện thoại người thi hành án;
Nội dung và lý do xin tạm hoãn thi hành án (Trình bày ngắn gọn, cụ thể về nội dung vụ án; Vai trò của người yêu cầu tạm hoãn thi hành án; Chủ thể được thi hành án; Chủ thể bị thi hành án; Phân tích cụ thể về phần lý do (điều kiện theo quy định Pháp luật) hoãn thi hành án)
(6)Họ tên; số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân; nơi cư trú, số điện thoại người được thi hành án;
(7)Người viết đơn phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn đó; Trường hợp người viết đơn là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;

>> Tải mẫu: Đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn hoãn thi hành án

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sử đổi bổ sung 2014: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đề nghị hoãn thi hành án dân sự cũng như ra quyết định hoãn thi hành án dân sự là Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự.

Tài liệu đính kèm đơn hoãn thi hành án

Tài liệu đính kèm đơn đề nghị hoãn thi hành án dân sự bao gồm:

 • Bản sao bản án (quyết định) số…ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…
 • Bảo sao Chứng minh nhân dân của người viết đơn;
 • Bản sao Quyết định số…/QĐ-UBND;…
 • Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).
 • Cùng những giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án.

Thời hạn giải quyết hoãn thi hành án

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014, Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án được quy định như sau:

 • Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 .
 • Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 thì phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo đơn hoãn thi hành án dân sự

Luật sư chuyên môn trong lĩnh vực soạn các biểu mẫu trong lĩnh vực dân sự sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn và soạn đơn như sau:

 • Tư vấn các trường hợp, điều kiện được hoãn thi hành án dân sự; 
 • Tư vấn trình tự, thủ tục hoãn thi hành án dân sự;
 • Tư vấn phí, lệ phí thực hiện thủ tục hoãn thi hành án dân sự;
 • Tư vấn thời hạn, nguyên do hoãn thi hành án dân sự;
 • Tư vấn phương thức thương lượng đối với bên được thi hành án để hoãn thi hành án;
 • Soạn thảo đơn đề nghị hoãn thi hành án dân sự;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ;
 • Soạn thảo đơn đề nghị được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;
 • Soạn thảo đơn Khiếu nại, tố cáo về thi hành án khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo đơn của luật sư

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo đơn của luật sư

Người có nghĩa vụ thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo quyết định trong bản án dân sự đã tuyên. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, người thi hành án không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ này thì họ có quyền được yêu cầu hoãn thi hành án. Khi nguyên nhân được hoãn thi hành án không còn thì họ phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Nếu quý khách có thắc mắc hoặc nhu cầu tư vấn pháp lý vui lòng liên hệ với Luật sư dân sự chúng tôi theo Hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời.

>> Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.6 (18 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết