Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty là việc công ty mua lại cổ phần từ chính công ty từ những cổ đông trong công ty. Đây là một trong những vấn đề pháp lý của công ty cổ phần được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm. Vậy thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty được quy định như thế nào trong Luật Doanh nghiệp 2020? Vấn đề này sẽ được nói rõ hơn ở bài tư vấn dưới đây. 

Mua lại cổ phầnMua lại cổ phần

Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Ngày nay, mua lại cổ phần theo quyết định của công ty là hoạt động phổ biến trong công ty cổ phần nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho công ty. Tuy nhiên, việc mua lại sẽ có những hệ quả nhất định cho các công cổ đông và công ty. Cụ thể như sau:

 • Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty là biện pháp bảo đảm vốn cho công ty, nghĩa là công ty dành quyền mua cổ phần về tay mình khi cần thiết vì lợi ích công ty.
 • Đây là biện pháp chủ động, thường nhằm mục đích giảm bớt số lượng cổ phiếu đã phát hành để hạn chế khả năng tiếp tục phân tán cổ phiếu do giao dịch mua bán cổ phiếu của cổ đông hoặc nhằm thu hồi một số lượng cổ phiếu để bán lại cho cổ đông chiến lược.
 • Mua lại cổ phần trong một chừng mực có những tác động nhất định về mặt quản trị trong các công ty cổ phần.
 • Việc mua lại cổ phần sẽ gây ra sự thiếu hụt ngân sách tài chính cho việc phát triển kinh doanh của công ty do phải sử dụng một số tiền lớn để mua lại cổ phần.
 • Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau của mỗi cổ phần mang lại cho người sở hữu cổ phần đó. Vì vậy, quyền lợi của các cổ đông có thể sẽ bị lạm dụng trong trường hợp các cổ đông không có cơ hội như nhau đối với việc bán lại cổ phần của mình cho công ty.

Vì vậy, việc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty được pháp luật giới hạn số cổ phần được mua. Việc mua lại cổ phần được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định

Có thể mua lại bao nhiêu cổ phần của cổ đông theo quyết định của công ty?

Được mua lại bao nhiêu cổ phầnĐược mua lại bao nhiêu cổ phần

Vì quyền lợi của các cô đông và sự ảnh hưởng đến ngân sách công ty nên việc mua lại cổ phần của cổ đông theo quyết định công ty được pháp luật giới hạn quyền được mua. Căn cứ Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

Các loại cổ phần của cổ đông mà công ty có thể mua lại:

 • Cổ phần phổ thông: công ty có thể mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức: công ty có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán

Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại cổ phần như sau:

 • Hội đồng quản trị có quyền ra quyết định mua lại nhưng không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong thời hạn 12 tháng.
 • Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường.

Thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty?

Thủ tục mua lại cổ phầnThủ tục mua lại cổ phần 

Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty theo trình tự, thủ tục được quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020:

Quyết định mua lại của công ty bạn phải được thông báo bằng phương thức đảm bảo. Đồng thời phải gửi đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo này bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty.
 • Tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại.
 • Giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại.
 • Thủ tục và thời hạn thanh toán.
 • Thủ tục và thời hạn để cổ đông bán cổ phần của họ cho công ty.

Nếu cổ đông của công ty bạn đồng ý bán lại cổ phần. Cổ đông phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty bạn trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần của cổ đông bao gồm:

 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc; số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân.
 • Tên, mã số doanh nghiệp; hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức
 • Số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán.
 • Phương thức thanh toán.
 • Chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Công ty bạn chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên.

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Sau khi thực hiện các thủ tục mua lại cổ phần từ cổ đông theo quyết định công ty, sẽ có các hậu quả pháp lý bao gồm điều kiện thanh toán và xử lý cổ phần được mua lại được quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Công ty chỉ được thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 • Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 112 của Luật này.
 • Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.
 • Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu.
 • Sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần được mua lại.

Luật sư tư vấn thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

 • Tư vấn thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
 • Tư vấn hỗ trợ soạn thảo các giấy tờ thông báo liên quan
 • Tư vấn về tình hình vốn điều lệ, tổng số cổ phần và hướng dẫn có thể mua bao nhiêu cổ phần theo quyết định của công ty
 • Tư vấn các hậu quả pháp lý sau khi thực hiện thủ tục mua lại
 • Tư vấn tình hình công ty và đưa ra các biện pháp bảo vệ lợi ích công ty

Việc mua lại cổ phần của công ty phải nằm trong giới hạn luật định. Việc chuyển nhượng phải theo trình tự, thủ tục luật quy định. Trên đây là những nội dung liên quan đến thủ tục mua lại cổ phần theo quyết định của công ty được pháp luật quy định. Nếu Quý khách hàng còn những thắc mắc hoặc cần tư vấn chi tiết hơn xin liên hệ Luật sư doanh nghiệp của Chuyên tư vấn luật hoặc qua hotline 1900.63.63.87 để chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp các vấn đề của Quý khách

4.8 (18 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 745 bài viết