Luật Đất Đai

Tư vấn mua nhà ở xã hội thông qua hợp đồng uỷ quyền

Mua nhà ở xã hội thông qua hợp đồng uỷ quyền đang là một vấn đề được nhiều độc giả quan tâm nhất là trong thời điểm hiện nay nhà ở xã hội luôn cháy hàng do nhu cầu quá cao. Đồng thời việc mua nhà thông qua hợp đồng uỷ quyền cũng dẫn đến rất nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng lớn đến người mua nhà. Do đó, Chuyên tư vấn luận xin phép được bàn luận về việc mua nhà ở xã hội thông qua hợp đồng uỷ quyền bằng bài viết dưới đây.

Tư vấn mua nhà ở xã hội thông qua hợp đồng uỷ quyền

Tư vấn nhà ở xã hội thông qua hợp đồng uỷ quyền

Nhà ở xã hội là gì

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. Tức nhà nước sẽ hỗ trợ cho các dự án nhà ở xã hội, người mua nhà sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hơn so với những căn hộ thuộc diện thương mại.

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước

Nhà ở xã hội 

Những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội

 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 2. Hộ gia đình (HGĐ) nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 3. HGĐ tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng);
 5. Người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ nhưng không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm quy định của pháp luật quy định tại Khoản 5 Điều 81 và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà công vụ;
 9. HGĐ, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

CSPL: Điều 49 Luật Nhà ở 2014.

Điều kiện để được mua nhà ở xã hội

Điều kiện về nhà ở

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

CSPL: Điểm a Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014.

Điều kiện về cư trú

 Trường hợp mua nhà phải có hộ khẩu thường trú hay đăng ký tạm trú nhưng đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển căn hộ – nhà ở xã hội.

CSPL: Điểm b Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014.

Điều kiện về thu nhập

 Người thu nhập thấp chính là người không thuộc diện nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định thuế thu nhập cá nhân; người thuộc hộ gia đình nghèo là đối tượng nằm trong chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ. Đối tượng bảo trợ xã hội cũng phải có xác nhận của UBND phường hay thị trấn nơi mình cư trú. Học sinh, sinh viên chỉ được cho thuê.

CSPL: Điểm c khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014.

Rủi ro khi mua nhà ở xã hội thông qua hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng ủy quyền chỉ là nhân danh bên có nhà ở thực hiện việc quản lý, sử dụng nhà, mà không thực hiện quyền quan trọng nhất là chuyển quyền sở hữu nhà ở cho bên mua. Do đó, việc mua bán nhà bằng hợp đồng ủy quyền là không đủ cơ sở pháp lý để xác định nhà đó là quyền sở hữu của người mua.

Hơn nữa, hợp đồng ủy quyền là hợp đồng có thời hạn và chỉ được thực hiện trong một phạm vi nhất định theo sự cho phép của bên ủy quyền. Do đó, nếu ký hợp đồng ủy quyền với chủ căn hộ thì người mua sẽ bị hạn chế một số quyền lợi.

Thêm một vấn đề nữa là, nếu người mua nhà ở xã hội bị cơ quan nhà nước thu hồi do vi phạm quy định về việc mua bán nhà ở xã hội thì việc đòi quyền lợi sẽ rất khó khăn bởi bên mua không phải là chủ sở hữu hợp pháp. Cũng vì lý do này mà người mua nhà ở xã hội thông qua hình thức hợp đồng ủy quyền không thể thế chấp căn nhà để vay vốn ngân hàng khi cần.

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Rủi ro khi mua nhà ở xã hội thông qua hợp đồng uỷ quyền

Mẫu hợp đồng uỷ quyền mua nhà ở xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——–

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN NHÀ Ở

Bên ủy quyền (1):

Ông (Bà) ………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………… tháng………………năm…………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………..

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………….

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):…………………………………………….

Sinh ngày……………………………. tháng………………năm……………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………..

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:……………….. đường…………

phường………… quận………………..thành phố…………………..(2)

Ông……………………………………. và Bà…………………………..

là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số:          ngày…….tháng………năm………..do      ……………………. cấp (4)

Bên được ủy quyền (1):

Ông (Bà) ……………………………………………………………………….

Sinh ngày…………………… tháng………………năm……………………..

Chứng minh nhân dân số:……………………….do……………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………….

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………..

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây :

ĐIỀU 1

PHẠM VI ỦY QUYỀN

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

ĐIỀU 5

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên)

BÊN Đ­ƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày …….. tháng ………. năm……… (………………… ) (8)tại:(9)

Tôi………………,Công chứng viên phòng Công chứng số …………. tỉnh (thành phố)……………..

Chứng nhận :

– Hợp đồng ủy quyền bán nhà đã được giao kết giữa Bên ủy quyền là…………………………..

và Bên được ủy quyền là…………………………….. (10); các bên đã tự nguyện

thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng này phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này (7), đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi (11)

– Hợp đồng này gồm ……………….. bản chính (mỗi bản chính gồm ………….. tờ,…….. trang), cấp cho:

+ Bên ủy quyền ……….. bản chính;

+ Bên được ủy quyền ………. bản chính;

+ L­u tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng ……………………, quyển số ……………. TP/CC-SCC/HĐGD

CÔNG CHỨNG VIÊN

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

Luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng uỷ quyền mua nhà ở xã hội

 • Tư vấn các quy định của pháp luật cụ thể về hợp đồng để khách hàng có sự thấu hiểu về mặt pháp lý, đảm bảo việc giao kết hợp đồng được thực hiện một cách có lợi nhất nhưng đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
 • Soạn thảo hợp đồng uỷ quyền mua nhà ở xã hội cho khách hàng;
 • Tư vấn khách hàng đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng theo hướng tốt nhất;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sửa đổi, chấm dứt hợp đồng. (nếu có)

Trên đây là những vấn đề liên quan về mua nhà ở xã hội thông qua hợp đồng uỷ quyền từ đó cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết nhằm giúp quý khách hàng bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc những câu hỏi xin liên hệ Luật Sư Đất Đai của chuyên tư vấn luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

5 (14 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 912 bài viết