Luật Hình Sự

Thân chủ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định luật sư xử lý thế nào?

Thân chủ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định thì luật sư phải có biện pháp xử lý kịp thời, tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ. Để hiểu rõ hơn các quy định về biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự và cách giải quyết của luật sư trong trường hợp này, Quý khách hãy theo dõi bài viết sau đây của Chuyên Tư Vấn Luật để không bỏ lỡ những thông tin cần thiết.

Than chủ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định

              Thân chủ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định

Các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Biện pháp áp giải, dẫn giải

 • Áp giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử. Áp giải có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội.
 • Dẫn giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người làm chứng, người bị tố giác hoặc bị kiến nghị khởi tố đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử hoặc người bị hại từ chối giám định. Dẫn giải có thể áp dụng đối với:
 1. Người làm chứng trong trường hợp họ không có mặt theo giấy triệu tập mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan;
 2. Người bị hại trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan;
 3. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó liên quan đến hành vi phạm tội được khởi tố vụ án, đã được triệu tập mà vẫn vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.
 • Không được bắt đầu việc áp giải, dẫn giải người vào ban đêm; không được áp giải, dẫn giải người già yếu, người bị bệnh nặng có xác nhận của cơ quan y tế.

Cơ sở pháp lý: Điều 127 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Biện pháp kê biên tài sản

 • Kê biên tài sản chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại.
 • Chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại.
 • Tài sản bị kê biên được giao cho chủ tài sản hoặc người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của họ bảo quản.

Cơ sở pháp lý: Điều 128 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Biện pháp phong tỏa tài khoản

 • Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 • Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội.
 • Chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại.

Cơ sở pháp lý: Điều 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài sản, kê biên tài sản

 • Huỷ bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản là việc cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định chấm dứt việc áp dụng hai biện pháp cưỡng chế này trong những trường hợp nhất định.
 • Biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp:
 • Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án;
 • Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can;
 • Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội;
 • Bị cáo không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại.

Cơ sở pháp lý: Điều 130 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

1.Đối với biện pháp áp giải, dẫn giải:

 • Người thi hành quyết định áp giải, dẫn giải phải đọc, giải thích quyết định và lập biên bản về việc áp giải, dẫn giải theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.
 • Cơ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định áp giải, dẫn giải.

2. Đối với biện pháp kê biên tài sản: Khi tiến hành kê biên tài sản phải có mặt những người:

 • Bị can, bị cáo hoặc người đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình hoặc người đại diện của bị can, bị cáo;
 • Đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên;
 • Người chứng kiến.
 • Người tiến hành kê biên phải lập biên bản, ghi rõ tên và tình trạng từng tài sản bị kê biên. Biên bản được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, đọc cho những người có mặt nghe và cùng ký tên. Ý kiến, khiếu nại của những người quy định tại điểm a nêu trên liên quan đến việc kê biên được ghi vào biên bản, có chữ ký xác nhận của họ và của người tiến hành kê biên.
 • Biên bản kê biên được lập thành bốn bản, trong đó một bản được giao ngay cho người được quy định tại điểm a khoản này sau khi kê biên xong, một bản giao ngay cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên, một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và một bản đưa vào hồ sơ vụ án

3. Đối với biện pháp phong tỏa tài khoản:

 • Khi tiến hành phong tỏa tài khoản, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền phải giao quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của người bị buộc tội hoặc tài khoản của người khác có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Việc giao, nhận lệnh phong tỏa tài khoản phải được lập thành biên bản
 • Ngay sau khi nhận được lệnh phong tỏa tài khoản phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và lập biên bản về việc phong tỏa tài khoản.
 • Biên bản về việc phong tỏa tài khoản được lập thành năm bản, trong đó một bản được giao ngay cho người bị buộc tội, một bản giao cho người khác có liên quan đến người bị buộc tội, một bản gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản lưu tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Cơ sở pháp lý: Điều 127, 128, 129 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Thân chủ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định thì giải quyết như thế nào?

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.
 • Trong trường hợp thân chủ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định thì có thể tự mình khiếu nại hoặc thông qua người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người đại diện của thân chủ để khiếu nại.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 469, khoản 1 Điều 471, khoản 1 Điều 472 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Luật sư tư vấn thân chủ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định

 • Tư vấn các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự
 • Tư vấn thời hạn thi hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế
 • Tư vấn trình tự thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế
 • Tư vấn hướng giải quyết khi thân chủ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định
 • Đại diện thân chủ tiến hành khiếu nại khi bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trái quy định
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ trong tố tụng hình sự

Trên đây là các thông tin về các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự, trình tự thủ tục áp dụng và cách giải quyết khi thân chủ bị áp dụng không đúng quy định. Nếu khách hàng muốn biết thêm thông tin về các biện pháp cưỡng chế hành chính, dân sự thì hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.63.63.87 hoặc email: chuyentuvanluat@gmail.com để được Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật tư vấn cụ thể.

4.6 (14 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 916 bài viết