BIỂU MẪU

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt tại phiên tòa mới nhất năm 2024

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt (đơn xin không tham dự phiên tòa) là văn bản sử dụng khi đương sự không thể tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập. Pháp luật quy định đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, nếu không thể tham gia phiên tòa thì cần có văn bản thể hiện lý do vắng mặt để Tòa án xem xét giải quyết. Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây về các lưu ý khi soạn thảo văn bản này.

Đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Đơn đề nghị xét xử vắng mặt

 Xét xử vắng mặt

Việc tham dự phiên tòa vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của đương sự trong một vụ án dân sự. Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 cho phép đương sự có quyền làm đơn yêu cầu xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, quyền này được giới hạn trong một phạm vi nhất định. Nếu đương sự không làm đơn xin xét xử vắng mặt đúng thủ tục thì có thể xảy ra trường hợp hoãn phiên toà, đình chỉ giải quyết vụ án hoặc phiên tòa vẫn tiếp tục theo quy định.

Quyền yêu cầu xét xử vắng mặt của đương sự

Căn cứ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.
Như vậy, luật ghi nhận quyền yêu cầu của đương sự, đồng thời ràng buộc hướng xử lý của Tòa án trong trường hợp đương sự vắng mặt mà không có đơn đề nghị ở lần triệu tập hợp lệ thứ nhất.
Tuy nhiên, ở lần triệu tập thứ hai, đương sự vẫn vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không có đơn đề nghị vắng mặt thì có một số hậu quả pháp lý như sau:
Nguyên đơn vắng mặt
 • Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật
Bị đơn vắng mặt
 • Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;
 • Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;
Người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Các hạn chế, bất lợi khi vắng mặt tại phiên xét xử

Hạn chế lớn nhất khi vắng mặt là việc đương sự không thể trực tiếp nắm các diễn biến quan trọng tại phiên xử, đặc biệt là các diễn biến có tính bất lợi cho quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân đương sự.
Ngoài ra, đối với đương sự là: Bị đơn có yêu cầu phản tố hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập mà vắng mặt và không có người đại diện, người bảo vệ quyền lợi tham gia phiên xử thì dẫn đến hậu quả:
 • Quyền phản tố, yêu cầu độc lập của người đó bị đình chỉ.
 • Đương sự phải thực hiện việc khởi kiện lại yêu cầu phản tố, độc lập. Việc này có thể gây mất thời gian, tốn kém chi phí. Nhất là khi có thể gộp chung vào giải quyết dứt điểm trong một vụ án.

 Bất lợi khi không tham gia phiên tòa dân sự

 Bất lợi khi không tham gia phiên tòa dân sự

Hướng dẫn viết đơn xin vắng mặt tại tòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày … tháng … năm ……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT
Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN(1)……………………………………………………
Người đề nghị (2) ……………………………………………………………………………
• Sinh năm : ………………………………………………………………
• CMND số : ………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ……
• Địa chỉ liên hệ : …………………………………………………………………
• Số điện thoại : …………………………………………………………………
Tôi là (3)………….. trong vụ án(4)……………….. mà nguyên đơn là…………. bị đơn là ………….. Vụ án đang được TAND ……… thụ lý, giải quyết.
Vừa qua, tôi có nhận được Quyết định số (5)………….. -… ngày … / … / … của Tòa án nhân dân …….… về việc ……….. Theo đó tôi phải có trách nhiệm tham gia phiên tòa với tư cách là …………..; Tuy nhiên, tôi không thể có mặt và tham gia phiên tòa vào lúc … giờ … ngày …/…/… tại trụ sở Tòa án nhân dân quận … (địa chỉ: …);
LÝ DO VẮNG MẶT:
Kính thưa Quý Tòa, trong quá trình Tòa án giải quyết, tôi đã trình bày toàn bộ nội dung liên quan đến vụ án và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Nay tôi xin giữ nguyên những nội dung đã trình bày tại Tòa án từ trước tới nay và không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác. Tôi rất tôn trọng quyết định của quý Tòa và tuân theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay do (6) ………………………………. (ví dụ: sức khỏe không tốt) nên tôi không thể tham gia vụ án được.
Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị được vắng mặt phiên xét xử …………………. Do đó, kính đề nghị Tòa án xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Tòa. Tôi xin chân thành cảm ơn!
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký tên)
Hướng dẫn viết:
(1) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền đang giải quyết vụ án dân sự
(2) Người làm đơn điền đầy đủ các thông tin sau:
Họ và tên của người đề nghị:
 • Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó;
 • Nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.
(3) Vai trò tố tụng của người làm  đơn trong vụ án (ví dụ: nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố,…)
(4) Ghi số vụ án, tên vụ án gồm họ tên người khởi kiện và người bị kiện ( ví dụ: vụ án tranh chấp lao động số …. Giữa ông Nguyễn Văn A và Công ty X)
(5) Ghi số Quyết định mà người viết đơn đã nhận thông báo về việc tham gia phiên tòa (ghi mã số quyết định và ngày ban hành Quyết định). Ghi tư cách tham gia của người viết đơn (xem tại chú thích 3). Ghi các thông tin về phiên tòa theo hướng dẫn.
(6) Trình bày các lý do vắng mặt và đề nghị được vắng mặt trong phiên xét xử
(7) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn xin không tham dự phiên tòa

Cá nhân có mong muốn đề nghị xét xử vắng mặt làm đơn gửi đến Tòa án nhân dân nơi đang giải quyết vụ án dân sự. Khi vắng mặt tại phiên tòa, đương sự cần nộp cho Tòa án các giấy tờ, tài liệu, văn bản chứng minh việc vắng mặt của mình là đúng đắn có lý do chính đáng và hợp pháp.

Thời hạn tòa giải quyết đơn xin không tham dự phiên tòa

Căn cứ theo Điều 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, phụ thuộc vào việc đương sự đã có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hay chưa và việc người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự có mặt hay không mà phiên tòa có thể :
 • Bị tạm hoãn với thời hạn 01 tháng hoặc không quá 15 ngày đối với phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn.
 • Phiên tòa vẫn diễn ra: lúc này Thẩm phán vận dụng Điều 238 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 để tiến hành xét xử khi vắng mặt đương sự.

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo đơn xin vắng mặt tại phiên tòa của luật sư

Tư vấn

 • Nghiên cứu hồ sơ, đưa ra phương án pháp lý tối ưu cho Khách hàng.
 • Các văn bản hồ sơ sẽ được nghiên cứu, soạn thảo một cách cẩn thận và chính xác nhất. Luật sư sẽ xâu chuỗi lại các vấn đề mấu chốt để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm giải pháp pháp lý hoặc giải pháp phù hợ
 • Đề xuất pháp lý về các sự kiện có thể xảy ra trong quá trình giải quyết sự việc và thực hiện việc soạn thảo các văn bản liên quan theo yêu cầu của quý khách hàng.

Soạn thảo đơn xin vắng mặt tại tòa

Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật tư vấn và thực hiện cho Khách hàng các loại văn bản, đơn từ trong suốt quá trình giải quyết vụ án. Bao gồm nhưng không giới hạn trong:
 • Văn bản ủy quyền.
 • Đơn khởi kiện.
 • Đơn khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện.
 • Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự.
 • Văn bản trình bày ý kiến của đương sự gửi Tòa án.
 • Đơn đề nghị Tòa án thực hiện ủy thác thu thập chứng cứ.
 • Đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 • Đơn khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 • Đơn kháng cáo.

Tư vấn soạn đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Tư vấn soạn đơn đề nghị xét xử vắng mặt

Theo quy định pháp luật tố tụng dân sự thì các đương sự phải tham gia phiên xét xử theo giấy triệu tập. Tuy nhiên, nếu vì những lý do khách quan không thể trực tiếp tham gia phiên tòa thì đương sự có quyền làm đơn xin vắng mặt tại phiên tòa. Nếu Quý độc giả còn thắc mắc liên quan  tư vấn luật dân sự, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87.
>> Bài viết có thể bạn quan tâm:

4.7 (14 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 125 bài viết