Luật Hình Sự

Mẫu đơn xin bảo lĩnh tại ngoại cho bị can, bị cáo năm 2023

Quy định về mẫu đơn bảo lĩnh tại ngoại cho bị can, bị cáo được ghi nhận tại Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 nhằm giúp người bị tạm giam có thể được tại ngoại trong quá trình điều tra. Trong thực tế, thủ tục này được áp dụng đối với bị can, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu,… và đáp ứng được các điều kiện cụ thể. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc các thông tin pháp lý liên quan.

Bảo lĩnh tại ngoại cho bị can bị cáo

Bảo lĩnh tại ngoại cho bị can bị cáo

Quy định pháp luật về bảo lĩnh tại ngoại

Quy định về Bảo lĩnh tại ngoại được ghi nhận tại Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) 2015, theo đó bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

Như vậy, bảo lĩnh tại ngoại là hình thức áp dụng cho các đối tượng đang có quyết định điều tra của cơ quan chức năng nhưng không phải bị tạm giam.

Tuy nhiên, việc được bảo lĩnh tại ngoại không đồng nghĩa là bị can, bị cáo không còn tội. Trong quá trình điều tra, bị can, bị cáo vẫn phải đến Tòa án hay Cơ quan điều tra để phối hợp giải quyết vụ án khi có yêu cầu triệu tập. Sau khi có quyết định từ Tòa án, nếu trường hợp bị can, bị cáo bị tuyên có tội thì vẫn phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật.

CSPL: Khoản 1 Điều 121 BLTTHS 2015.

Điều kiện xin bảo lĩnh tại ngoại.

Để có thể thực hiện bảo lĩnh tại ngoại cho bị can, bị cáo, cần phải đáp ứng được các điều kiện đối với cả bên nhận bảo lĩnh và bên được bảo lĩnh theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 121 BLTTHS 2015:

Thứ nhất, bên nhận bảo lĩnh tại ngoại:

 • Trường hợp bên nhận bảo lĩnh là cơ quan, tổ chức: Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đồng thời có giấy cam đoan không để người này bỏ trốn, hay phạm tội mới trong thời gian được tại ngoại.
 • Trường hợp bên nhận bảo lĩnh là cá nhân: cá nhân có thể thực hiện bảo lĩnh tại ngoại cho người thân thích của mình, và phải có ít nhất 02 người bảo lĩnh, về điều kiện cụ thể (đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh…). Cá nhân nhận bảo lĩnh cho người thân của mình cần phải làm giấy cam đoan với cơ quan điều tra và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó đang cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang học tập, làm việc.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc nhận bảo lĩnh phải cam đoan bị can, bị cáo trong thời gian tại ngoại vẫn phải có nghĩa vụ sau:

 • Không được bỏ trốn khỏi nơi cư trú và không tiếp tục phạm tội.
 • Phải phối hợp, hợp tác điều tra với cơ quan có thẩm quyền, có mặt theo giấy triệu tập trừ trường hợp có lý do chính đáng (trở ngại khách quan, lý do bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh…)
 • Cam đoan không để bị can, bị cáo mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật.
 • Không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án.
 • Không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích họ.

Thứ hai, bên được nhận bảo lĩnh tại ngoại:

Quy định tại Điều 121 BLTTHS 2015 không đề cập cụ thể đến điều kiện của người được bảo lĩnh. Tuy nhiên tại Khoản 1 Điều 121, BLTTHS 2015 cũng nói rõ Tòa án, Viện kiểm soát, Cơ quan điều tra có thể căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân để quyết định việc bảo lĩnh tại ngoại.

Chẳng hạn như: trường hợp bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có sự phối hợp tích cực trong quá trình điều tra thì sẽ được xem xét cho phép bảo lĩnh tại ngoại.

Điều kiện xin bảo lĩnh tại ngoại cho bị can, bị cáooại.

Điều kiện xin bảo lĩnh tại ngoại cho bị can, bị cáo

Trình tự, thủ tục xin bảo lĩnh tại ngoại

Hồ sơ

 • Văn bản đề nghị xét phê chuẩn và quyết định áp dụng biện pháp bảo lĩnh;
 • Giấy cam đoan có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh đối với trường hợp cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh cho bị can;
 • Giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người nhận bảo lĩnh cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người nhận bảo lĩnh làm việc, học tập đối với trường hợp cá nhân nhận bảo lĩnh cho bị can (phải có giấy cam đoan của ít nhất 02 người bảo lĩnh);
 • Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ của bị can được bảo lĩnh theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự;
 • Chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội, nhân thân của bị can để xác định tính chất, mức độ hành vi của bị can không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam.

CSPL: Khoản 2 Điều 21 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19 tháng 10 năm 2018 do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng ban hành quy định về phối hợp điều tra giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Thủ tục bảo lĩnh

Người thực hiện thủ tục xin bảo lĩnh cần phải thực hiện thủ tục theo các bước sau đây:

Bước 1: Người bảo lĩnh và bị can, bị cáo viết giấy cam đoan, trong trường hợp cần phải xác nhận thông tin thì tiến hành các bước xác nhận.

Bước 2: Nộp giấy cam đoan này cho cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền xem xét điều kiện của người bảo lĩnh và bị can, bị cáo, nếu đủ điều kiện thì ra quyết định bảo lĩnh.

Bước 4: Nhận giấy quyết định bảo lĩnh tại nơi đang tạm giam bị can, bị cáo để được tại ngoại.

Lưu ý:

 • Thời hạn bảo lĩnh không được quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
 • Thời hạn bảo lĩnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù.

CSPL: Khoản 5 Điều 121 BLTTHS 2015.

Các trường hợp được phép xin bảo lĩnh

Quy định trong BLTTHS về việc cho phép tại ngoại trong thời gian bị tạm giam, người bị khởi tố phải được bảo lĩnh hoặc đặt tiền để bảo đảm.

Tức là ngoài biện pháp bảo lĩnh tại Điều 121 BLTTHS 2015 mà bài viết đã đề cập đến thì còn có biện pháp đặt tiền để bảo đảm tại Điều 122 BLTTHS 2015. Đây là 02 biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam.

Tượng tự với Điều 121, biện pháp đặt tiền để bảo đảm tại Điều 122 cũng quy định là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm.

CSPL: Điều 122 BLTTHS 2015.

Mẫu đơn xin bảo lĩnh tại ngoại cho bị can, bị cáo

Mẫu đơn bảo lĩnh cho bị can tại ngoại là mẫu đơn nhằm bảo đảm cho người bị truy tố trách nhiệm hình sự được tại ngoại trong quá trình điều tra. Mẫu đơn bao gồm các thông tin đầy đủ của bị can và bên bảo lĩnh được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày ……tháng……năm……

ĐƠN XIN BẢO LĨNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

Kính gửi:     TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN …

                   VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN …

Tôi (Tổ chức) bảo lĩnh:

Nghề nghiệp:

Trú tại:

Chúng tôi là (quan hệ) với … (tên người bị bắt, ngày tháng năm sinh)

Nêu lý do bị bắt: …

Hiện đang tạm giam/tạm giữ ở đâu: …

Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho …. được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức Tại ngoại vì một số lý do sau:
Trình bày một số lý do: Nhân thân, sức khỏe, vi phạm lần đầu hay không, là lao động chính….
Gia đình/Tổ chức chúng tôi xin cam kết sau khi … được tại ngoại sẽ:

Cam đoan không cho …đi khỏi nơi cư trú: Giám sát, quản lý mọi hành vi, sinh hoạt của …; Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục …hiểu biết pháp luật và khai báo thành khẩn.; Đảm bảo ……sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng của pháp luật.

Gia đình/Tổ chức chúng tôi cũng xin cam kết với cơ quan công an là sẽ quản lý, giám sát cháu…thường xuyên. Nếu sai chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ.

Gia đình ký (Cơ quan, tổ chức bảo lãnh)

Luật sư viết đơn xin bảo lĩnh tại ngoại

 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc của Quý khách hàng các vấn đề về tố tụng hình sự.
 • Tư vấn chi tiết, giải đáp thắc mắc liên quan đến quy định bảo lĩnh tại ngoại.
 • Hướng dẫn, trực tiếp soạn thảo đơn xin bảo lĩnh tại ngoại theo yêu cầu của Quý khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Bài viết trên là các quy định về bảo lĩnh tại ngoại cho bị can, bị cáo được quy định tại Điều 121 BLTTHS 2015. Nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan, quý khách hàng có thể liên hệ luật sư tư vấn luật hình sự của Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn. Xin cảm ơn.

4.53 (18 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết