Dịch Vụ Luật Sư

Thủ tục giám định thiệt hại để khởi kiện bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Thủ tục giám định thiệt hại để khởi kiện bồi thường bảo hiểm xe ô tô là việc cần phải thực hiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn giao thông. Tổn thất phát sinh cần được giám định để quyết định mức bồi thường thiệt hại hợp lý. Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô sẽ chỉ chi trả những khoản phí đã được thỏa thuận trước khi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại . Bài viết sẽ cung cấp quy định về thủ tục giám định thiệt hại  cho các quý bạn đọc.

Thủ tục giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm xe ô tô  Thủ tục giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Bồi thường thiệt hại bảo hiểm xe ô tô theo quy định pháp luật

Điều 17, 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi, bổ sung 2010, 2019 quy định quyền và nghĩa vụ liên quan đến bồi thường thiệt hại bảo hiểm xe ô tô, cụ thể:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Căn cứ bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bảo hiểm được quy định tại Điều 46 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi, bổ sung 2010, 2019:

 • Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí để xác định giá thị trường và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.
 • Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Ngoài số tiền bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả cho người được bảo hiểm những chi phí cần thiết, hợp lý để đề phòng, hạn chế tổn thất và những chi phí phát sinh mà người được bảo hiểm phải chịu để thực hiện chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Ngoài ra, người được bảo hiểm cần phải cung cấp cho công ty bảo hiểm các hồ sơ khiếu nại bồi thường tài sản bị hư hại, mất mát, cũng như cần phải liệt kê các thông tin càng chi tiết các hạng mục tài sản bị hư hại mất mát. Khi xảy ra sự cố người được bảo hiểm cần phải thực hiện theo các quy định để có thể thực hiện các biện pháp để hạn chế thiệt hại, tổn thất và thông báo cho công ty bảo hiểm đã mua bảo hiểm bằng văn bản đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng đối với những trường hợp xảy ra thiệt hại tổn thất (Khoản 2 Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi, bổ sung 2010, 2019).

Thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm được quy định tại Điều 29 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi, bổ sung 2010, 2019, cụ thể khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm chậm bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất đối với số tiền chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trình tự, thủ tục giám định bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Trình tự, thủ tục giám định bồi thường bảo hiểm xe ô tô

Trình tự, thủ tục giám định thiệt hại được quy định tại Điều 12 Nghị định số 03/2020/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Chính Phủ ban hành ngày 15/01/2021, cụ thể:

 • Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới, người lái xe và bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. Chi phí giám định thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.
 • Trường hợp chủ xe cơ giới, người lái xe không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định, hai bên có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập, một trong các bên được yêu cầu Tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.
 • Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập khác với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả chi phí giám định viên độc lập. Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập trùng với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới, người lái xe phải trả chi phí giám định viên độc lập.
 • Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không thể thực hiện được việc giám định, doanh nghiệp bảo hiểm được căn cứ vào các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Như vậy, giám định thiệt hại sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành thực hiện với sự phối hợp của chủ xe, người lái xe và bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên có liên quan và kết quả giám định sẽ được lập thành văn bản có chữ ký của các bên.

Khởi kiện bồi thường thiệt hại bảo hiểm xe ô tô

Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện bao gồm đơn khởi kiện đòi bồi thường và tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (khoản 4 và khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

 • Đơn khởi kiện: Mẫu số 23 – DS, ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ – HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017.
 • Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu, chứng cứ, đính kèm theo đơn như: Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô, thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường, hồ sơ vụ tai nạn giao thông của cơ quan có thẩm quyền, chứng từ chứng minh thiệt hại tài sản, chứng từ chứng minh thiệt hại về người: (Giấy ra viện, kết luận giám định thương tật, thỏa thuận đền bù).

Thủ tục khởi kiện đòi tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm được tuân thủ theo quy trình tố tụng dân sự, cụ thể như sau:

 • Người khởi kiện nộp đơn đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết
 • Tòa án xem xét đơn, nếu hợp lệ Tòa án thông báo cho người khởi kiện thực hiện nghĩa vụ đóng tiền tạm ứng án phí.

Thời hạn giải quyết tuân theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định tại khoản 2 Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí (Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án (Điều 197 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).
 • Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 – 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án và thời hạn mở phiên tòa xét xử là 01 – 02 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Dịch vụ luật sư hướng dẫn thủ tục giám định thiệt hại yêu cầu bồi thường bảo hiểm xe

 • Tư vấn quy định pháp luật trong việc giám định thiệt hại yêu cầu bồi thường bảo hiểm xe ô tô theo quy định của pháp luật
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục, quy trình giám định thiệt hại.
 • Luật sư đại diện giải quyết với cơ quan công an.
 • Luật sư đại diện trực tiếp tham gia tranh tụng tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi ích của thân chủ trong các vụ án dân sự.
 • Tư vấn thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi cho khách hàng.
 • Tham gia vào quá trình thương lượng bồi thường thiệt hại, đưa ra hướng giải quyết có lợi nhất cho khách hàng khi có tranh chấp xảy ra.

Bài viết trên đã phần nào giải đáp một số thắc mắc xoay quanh vấn đề thủ tục giám định thiệt hại để khởi kiện bồi thường bảo hiểm xe ô tô. Nếu quý khách còn bất kỳ vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện của chúng tôi xin hãy vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật dân sự qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

 

4.8 (16 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết