Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ luật sư tham gia giải quyết thi hành án dân sự

Luật sư tham gia giải quyết thi hành án dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của các bên liên quan được bảo vệ một cách toàn diện. Trong giai đoạn này, sự tham gia, hỗ trợ từ các luật sư dân sự không chỉ là một lựa chọn mà là một yếu tố không thể thiếu để đạt được kết quả tối ưu và công bằng. Bài viết sau tìm hiểu về tầm quan trọng và vai trò của dịch vụ luật sư trong việc giải quyết thi hành án dân sự.

Luật sư tham gia thi hành án dân sự

Luật sư tham gia thi hành án dân sự

Thời hạn yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau:

 • Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án;
 • Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn;
 • Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn;

Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án;

Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Theo như quy định trên thì trong vòng 5 năm kể từ ngày mà bản án, quyết định dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án.

Theo đó, thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là 5 năm kể từ ngày bản án, quyết định dân sự có hiệu lực.

Trình tự, thủ tục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự là hoạt động đưa các bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành án. Trình tự, thủ tục thi hành án dân sự được quy định cụ thể như sau:

Bước 1: Yêu cầu thi hành án dân sự

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Thời hạn này cũng chính là thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Ngoài ra, đối với các trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan. Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Bước 2: Cơ quan thi hành án tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Căn cứ Điều 31 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung đến năm 2014 quy định về việc tiếp nhận, từ chối thi hành án như sau:

Cơ quan thi hành án dân sự tiếp nhận yêu cầu thi hành án và kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.

Nếu cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án thì phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong các trường hợp:

 • Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật này;
 • Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;
 • Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Bước 3: Ra quyết định thi hành án

Căn cứ vào Điều 36 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 thì thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

Đối với phần bản án, quyết định thuộc trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án thì:

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được bản án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án phải ra quyết định thi hành án đối với các trường hợp sau:

 • Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án;
 • Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;
 • Tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước;
 • Thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước;

Đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải ra ngay quyết định thi hành án.

Đối với quyết định của Tòa án giải quyết phá sản thì phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

Bước 4: Thông báo về thi hành án

Căn cứ theo Điều 38 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định:

 • Gửi quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, trừ trường hợp Luật thi hành án năm 2008 có quy định khác;
 • Quyết định cưỡng chế thi hành án phải được gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức cưỡng chế thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án.

Bên cạnh đó, dựa theo quy định tại Điều 39 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, thông báo thi hành án phải trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

Thông báo về thi hành án thông qua 3 hình thức được quy định tại các Điều 40, 41, 42, 43 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 cụ thể như sau:

 • Thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;
 • Niêm yết công khai;
 • Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 5: Tự nguyện thi hành án

Dựa theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau: Thời hạn tự nguyện thi hành án của người phải thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

Ngoài ra, trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy định tại Chương IV của Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Bước 6: Xác minh điều kiện thi hành án

Dựa theo quy định Điều 44 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay;
 • Người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

Thời hạn xác minh:

 • Người thi hành án chưa đủ điều kiện thi hành án thì ít nhất 6 tháng một lần;
 • Người thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới thì thời hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần;
 • Sau hai lần xác minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới.

Bước 7: Cưỡng chế thi hành án

Theo Điều 46 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 thì khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

Ngoài ra, không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Bước 8: Thanh toán tiền thi hành án và phí thi hành án

Căn cứ Điều 47 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, sau khi trừ phí thi hành án, thứ tự ưu tiên thanh toán như sau:

 • Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;
 • Án phí, lệ phí Tòa án;
 • Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 1 Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP thì người được thi hành án phải nộp phí thi hành án khi được nhận tiền, tài sản. Mức phí thi hành án cũng được quy định tại Nghị định trên.

Bước 9: Kết thúc thi hành án

Theo quy định tại Điều 52 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, việc kết thúc thi hành án được diễn ra khi có một trong các quyết định sau:

 • Có xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình;
 • Có quyết định đình chỉ thi hành án.

Tóm lại, việc thi hành bản án, quyết định dân sự sẽ được tiến hành theo trình tự, thủ tục nêu trên.

Vai trò của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự

Thứ nhất, luật sư đóng vai trò là người đại diện pháp lý chính thức cho bên được bảo vệ trong quá trình thi hành án. Luật sư sẽ thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết và đại diện cho khách hàng trước tòa án và cơ quan chức năng.

Ngoài việc thi hành án dân sự, luật sư còn giúp đàm phán, thuyết phục, giúp các bên thương lượng, hòa giải và tự nguyện thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự của mình. Giảm thiểu sự cần thiết phải dựa vào sự can thiệp của tòa án, trọng tài và các biện pháp cưỡng chế.

Thứ hai, khi luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án dân sự, luật sư có thể tư vấn hoặc giải thích nội dung pháp lý về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án dân sự, đề nghị áp dụng những biện pháp như phong tỏa tài sản, kê biên nhằm tránh tình trạng tẩu tán tài sản giúp hạn chế tối đa tình trạng đã ra quyết định thi hành án dân sự những người thi hành án dân sự không có tài sản để thi hành.

Bên cạnh, với kiến ​​thức chuyên môn và pháp luật của mình, luật sư có đóng góp rất nhiều để đảm bảo quá trình thi hành án được khách quan nhất có thể và đảm bảo lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Như vậy, vai trò của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự là đảm bảo rằng quyền lợi và lợi ích của bên thực thi án được bảo vệ và thực hiện một cách công bằng và hợp pháp.

Vai trò của luật sư giải quyết thi hành án

Vai trò của luật sư giải quyết thi hành án

Dịch vụ luật sư tham gia giải quyết thi hành án dân sự

Trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự, việc thi hành án đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật và kỹ năng tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng được bảo vệ một cách toàn diện và hiệu quả trong quá trình này, Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ luật sư tham gia giải quyết thi hành án dân sự gồm các nội dung sau:

Nội dung dịch vụ

Đối với dịch vụ tư vấn pháp luật

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền và nghĩa vụ có liên quan;
 • Tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục thi hành án, thẩm quyền và thời hiệu thi hành án;
 • Tư vấn xác định các điều kiện để thi hành án;
 • Tư vấn, hỗ trợ các biện pháp bảo đảm cho việc thi hành án, cưỡng chế thi hành án;
 • Tư vấn, hướng dẫn tố cáo, khiếu nại, và kháng nghị trong thi hành án dân sự;
 • Soạn thảo đơn từ yêu cầu thi hành án dân sự;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế, đảm bảo thi hành án;
 • Đơn yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ;
 • Soạn thảo đơn đề nghị giảm và miễn phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về các điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và những trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
 • Soạn thảo đơn Khiếu nại, tố cáo về việc thi hành án khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.

Đối với dịch vụ luật sư đại diện theo ủy quyền để tham gia thi hành án dân sự

 • Luật sư nhận ủy quyền tham gia vào quá trình thi hành án dân sự theo yêu cầu của khách hàng;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành thỏa thuận về việc thi hành án;
 • Thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ yêu cầu thi hành án và làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Trực tiếp xác minh về điều kiện thi hành án, yêu cầu áp dụng biện pháp đảm bảo thi hành án;
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả và trả kết quả thi hành án đến khách hàng;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại khi phát hiện có sai phạm của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thi hành án dân sự;
 • Soạn thảo các đơn từ có liên quan trong quá trình thi hành án.

Chi phí dịch vụ

Chi phí dịch vụ luật sư tham gia giải quyết thi hành án dân sự tùy vào từng yêu cầu, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của khách hàng mà sẽ cam kết đưa ra một mức phí có lợi nhất cho phía khách hàng. Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

Mức thù lao và chi phí Luật sư cụ thể trong từng vụ việc được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa chúng tôi với khách hàng.

Bên cạnh đó, phí dịch vụ pháp lý thường dựa trên các yếu tố sau:

 • Tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
 • Thời gian, chi phí đầu tư công sức và kinh nghiệm của Luật sư.

Luật sư tư vấn tham gia thi hành án dân sự

Luật sư tư vấn tham gia thi hành án dân sự

Trong quá trình giải quyết thi hành án dân sự, sự hỗ trợ từ dịch vụ luật sư là không thể thiếu để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của bạn một cách toàn diện và hiệu quả. Với sự am hiểu sâu sắc về pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn, luật sư đảm bảo quy trình thi hành án diễn ra đúng luật và mang lại kết quả tối ưu. Nếu quý khách hàng cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ luật sư dân sự của Chuyên tư vấn luật  thông qua hotline 1900.63.63.87 để được giải đáp kịp thời.

Bài viết liên quan thi hành án dân sự có thể bạn quan tâm:

 

4.6 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 767 bài viết