Dịch Vụ Luật Sư

Quy trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm trọng tài thương mại

Quy trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm trọng tài thương mại là một quy trình mang tính chất linh hoạt, cho phép các bên tham gia tranh chấp tự do thỏa thuận về các thủ tục tố tụng. Điều này giúp cho việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp cho bạn đọc các nội dung liên quan đến quy trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thương mạiGiải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thương mại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là những quy định căn bản, được áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được quy định tại Điều 4 của Luật Trọng tài Thương mại 2010, bao gồm các nguyên tắc sau:

 • Trọng tài viên phải tôn trọng thỏa thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
 • Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.
 • Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm

Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là cơ sở để đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được khách quan, công bằng, nhanh chóng và hiệu quả.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Các điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là cơ sở để xác định một tranh chấp có thể được giải quyết bằng trọng tài hay không. Theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài Thương mại 2010, tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Như vậy, thỏa thuận trọng tài là điều kiện tiên quyết để tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài. Việc thỏa mãn các điều kiện trên là cần thiết để đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được thực hiện đúng pháp luật và có hiệu quả.

>>> Xem thêm: Những điểm cần lưu ý thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại

Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài thương mại

Các quyền và nghĩa vụ của Trung tâm trọng tài thương mại là cơ sở pháp lý để Trung tâm trọng tài thương mại hoạt động và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo quy định tại Điều 28 Luật Trọng tài Thương mại 2010, Trung tâm trọng tài thương mại có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với những quy định của Luật Trọng tài Thương mại 2010.
 • Xây dựng tiêu chuẩn Trọng tài viên và quy trình xét chọn, lập danh sách Trọng tài viên, xóa tên Trọng tài viên trong danh sách Trọng tài viên của tổ chức mình.
 • Gửi danh sách Trọng tài viên và những thay đổi về danh sách Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp để công bố.
 • Chỉ định Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài trong những trường hợp quy định tại Luật Trọng tài Thương mại 2010
 • Cung cấp dịch vụ trọng tài, hoà giải và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác cho việc giải quyết tranh chấp.
 • Thu phí trọng tài và các khoản hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động trọng tài.
 • Trả thù lao và các chi phí khác cho Trọng tài viên.
 • Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp cho Trọng tài viên.
 • Báo cáo định kỳ hằng năm về hoạt động của Trung tâm trọng tài với Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động.
 • Lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản sao quyết định trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ này của Trung tâm Trọng tài góp phần đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được thực hiện đúng pháp luật và có hiệu quả.

Quy trình tố tụng khi giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thương mại

Quy trình tố tụng tại Trung tâm trọng tài thương mạiQuy trình tố tụng tại Trung tâm trọng tài thương mại

Khởi kiện

Giai đoạn khởi kiện là giai đoạn đầu tiên của quy trình tố tụng khi giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thương mại. Giai đoạn này được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện đến Trung tâm trọng tài

 • Nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài.
 • Đơn khởi kiện phải có các nội dung sau: Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có; Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp; Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có; các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp; tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên
 • Nguyên đơn phải gửi kèm theo đơn khởi kiện các tài liệu: thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.
 • Nếu các bên không có thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi Trung tâm trọng tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Bước 2: Thông báo đơn khởi kiện

Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu

Bước 3: Bị đơn nộp bản tự bảo vệ

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.
 • Trường hợp bị đơn không nộp bản tự bảo vệ thì quá trình giải quyết tranh chấp vẫn được tiến hành.

Cần lưu ý, kể từ thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài, các bên vẫn có quyền tự mình thương lượng, thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận được với nhau chấm dứt việc giải quyết tranh chấp thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

Cơ sở pháp lý: từ Điều 30 đến Điều 38 Luật Trọng tài Thương mại 2010.

Thành lập hội đồng Trọng tài

Bước thành lập Hội đồng trọng tài là bước thứ hai của quy trình tố tụng khi giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thương mại. Hội đồng trọng tài có thể có một hoặc ba trọng tài viên. Trong trường hợp số lượng trọng tài viên là một người, Hội đồng trọng tài sẽ là trọng tài viên duy nhất. Trong trường hợp số lượng trọng tài viên là ba người, Hội đồng trọng tài sẽ có ba trọng tài viên, gồm một trọng tài viên chủ tọa và hai trọng tài viên đồng thẩm.

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không quy định khác, việc thành lập Hội đồng Trọng tài được tiến hành theo quy định như sau:

Bước 1: Chọn Trọng tài viên

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và yêu cầu chọn Trọng tài viên do Trung tâm trọng tài gửi đến, bị đơn phải chọn Trọng tài viên cho mình
 • Bị đơn báo cho Trung tâm trọng tài biết hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên.
 • Nếu bị đơn không chọn Trọng tài viên hoặc không đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn

Bước 2: Bầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày các Trọng tài viên được các bên chọn hoặc được Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định, các Trọng tài viên này bầu một Trọng tài viên khác làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài.
 • Hết thời hạn này mà việc bầu không thực hiện được, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chủ tịch Trung tâm trọng tài chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài
 • Trường hợp các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy nhất giải quyết nhưng không chọn được Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài sẽ chỉ định Trọng tài viên duy nhất.

Cơ sở pháp lý: Điều 40 Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định về thủ tục lập Hội đồng trọng tài

Tiến hành phiên họp giải quyết

Sau bước thành lập hội đồng Trọng tài sẽ là bước tiến hành cuộc họp giải quyết, bao gồm các nội dung sau:

 • Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, Hội đồng trọng tài quyết định về thời gian và địa điểm mở phiên họp và gửi giấy triệu tập tham dự phiên họp được gửi cho các bên.
 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quy định.

Cơ sở pháp lý: Điều 54, Điều 55  Luật Trọng tài Thương mại 2010.

Ra phán quyết Trọng tài

Sau khi đã tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài. Căn cứ theo Điều 60, Điều 61 Luật Trọng tài Thương mại 2010, việc ra phán quyết trọng tài của Hội đồng trọng tài được quy định như sau:

 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết bằng biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.
 • Khi có Trọng tài viên không ký tên vào phán quyết trọng tài, Chủ tịch Hội đồng trọng tài phải ghi việc này trong phán quyết trọng tài và nêu rõ lý do. Trong trường hợp này, phán quyết trọng tài vẫn có hiệu lực.
 • Phán quyết trọng tài được ban hành ngay tại phiên họp hoặc chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng.
 • Phán quyết trọng tài phải được gửi cho các bên ngay sau ngày ban hành. Các bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài vụ việc cấp bản sao phán quyết trọng tài.
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Như vậy, quy trình tố tụng khi giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thương mại sẽ được tiến hành theo trình tự, thủ tục như trên.

>>> Xem thêm: Không đồng ý với quyết định của Hội đồng Trọng tài thì làm sao.

Tư vấn giải quyết tranh chấp bằng tố tụng Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài

Dịch vụ Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp những dịch vụ tư vấn liên quan đến giải quyết tranh chấp thương mại tại trung tâm trọng tài với những nội dung như sau:

 • Tư vấn về xác định xem tranh chấp có thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài hay không.
 • Tư vấn cho các bên về các quy định của pháp luật Trọng tài và quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài.
 • Tư vấn cho các bên về cách thức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình tố tụng Trọng tài.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục tố tụng, chi phí tố tụng tại Trung tâm Trọng tài
 • Tư vấn về lựa chọn Trung tâm Trọng tài để giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn về chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, kiện lại tại Trung tâm Trọng tài.
 • Soạn thảo các đơn từ, tài liệu theo yêu cầu của khách hàng
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng, nghiên cứu hồ sơ, tiến hành thỏa thuận với bên còn lại và tham gia tố tụng tại Trung tâm Trọng tài
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả và trả kết quả sau khi có phán quyết trọng tài
 • Thực hiện thủ tục khiếu nại khi thỏa thuận trọng tài bị tuyên vô hiệu, không thể thực hiện được.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tàiLuật sư tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Như vậy, quy trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm trọng tài thương mại là một quy trình tổ tụng phức tạp, được thực hiện bởi các trọng tài viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao. Bài viết trên Chuyên Tư Vấn Luật đã cung cấp cho quý độc giả các nội dung liên quan về quy trình tố tụng tại Trung tâm trọng tài. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay có nhu cầu muốn sử dụng Dịch vụ Luật sư của chúng tôi, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

4.6 (14 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết