Dịch Vụ Luật Sư

Quy trình tố tụng trọng tài tại STAC

Quy trình tố tụng trọng tài tại STAC quy trình tố tụng mà các bên tranh chấp thỏa thuận và được tiến hành theo Luật trọng tài thương mại 2010. Tuy đây không phải là một thủ tục quá xa lạ nhưng có nhiều trường hợp chưa nắm được quy trình tố tụng trọng tài tại STAC. Vì vậy, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ thông qua bài viết này để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về về quy trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC).

Tố tụng trọng tài tại STACTố tụng trọng tài tại STAC

Phạm vi áp dụng quy tắc tố tụng của STAC

Tố tụng trọng tài tại STAC là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thỏa thuận áp dụng để giải quyết khi có vấn đề tranh chấp xảy ra. Theo Điều 1 Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC, phạm vi áp dụng quy tắc tố tụng của STAC được quy định như sau:

 • Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (“Quy tắc tố tụng”) được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam.
 • Các bên tranh chấp không có thỏa thuận chọn quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài khác.
 • Quy tắc này được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày 30 tháng 07 năm 2017, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC sẽ được áp dụng nhằm giải quyết các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam với phạm vi áp dụng như trên.

>>> Xem thêm: Những điểm cần lưu ý thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng thương mại

Điều kiện giải quyết tranh bằng trọng tài tại STAC

Không phải trong mọi trường các bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại STAC. Để có thể giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại STAC, các bên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Đồng thời, các bên tranh chấp không có thỏa thuận chọn quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Luật Trọng tài Thương mại 2010, Điều 1 Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC.

Như vậy, thủ tục tố tụng trọng tài tại STAC sẽ được áp dụng để giải quyết vụ việc nếu như đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

Quy trình tố tụng tại STAC

Bắt đầu quá trình trọng tài

Để bắt đầu quy trình tố tụng trọng tài tại STAC, nguyên đơn phải nộp đơn khởi kiện đến Trung tâm. Căn cứ theo Chương II Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC, Điều 30 Luật Trọng tài Thương mại 2010, quá trình trọng tài được bắt đầu như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

 • Nguyên đơn làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trung tâm sẽ thông báo cho nguyên đơn và bị đơn về việc nhận được Đơn kiện và ngày nhận được Đơn kiện.
 • Đơn khởi kiện bao gồm: ngày, tháng; tên và địa chỉ của các bên; tóm tắt nội dung vụ tranh chấp; căn cứ pháp lý để khởi kiện; trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khác của Nguyên đơn; tên trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn
 • Kèm theo đơn khởi kiện, bên khởi kiện phải nộp thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Bước 2: Gửi thông báo và đơn khởi kiện

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Trung tâm nhận được Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài, các tài liệu khác có liên quan và phí trọng tài, Trung tâm gửi tới bị đơn Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

Bước 3: Bị đơn gửi bản tự bảo vệ đến Trung tâm

 • Trừ khi các bên có thỏa khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, bị đơn phải gửi tới Trung tâm Bản tự bảo vệ và các tài liệu có liên quan.
 • Trung tâm có thể gia hạn thời hạn gửi Bản tự bảo vệ khi có yêu cầu gia hạn bằng văn bản của bị đơn gửi đến Trung tâm.
 • Trường hợp bị đơn không gửi bản tự bảo vệ, tố tụng trọng tài vẫn được tiến hành.

Như vậy khi muốn bắt đầu quá trình tố tụng trọng tài thì nguyên đơn phải gửi đơn khởi kiện tới Trung tâm trọng tài. Thời điểm bắt đầu quá trình tố tụng trọng tài diễn ra tại Trung tâm trọng tài nếu các bên không có thỏa thuận thì sẽ tính từ khi nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Hội đồng trọng tài

Căn cứ theo Chương III Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC, Hội đồng trọng tài được quy định như sau:

Về số lượng trọng tài viên, vụ tranh chấp được giải quyết bởi một Hội đồng Trọng tài gồm 03 Trọng tài viên hoặc 01 Trọng tài viên duy nhất.

Về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, Hội đồng Trọng tài có quyền:

 • Xác minh sự việc tranh chấp bằng cách gặp hoặc trao đổi với các bên với sự có mặt của bên kia bằng các hình thức thích hợp để làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp. Hội đồng Trọng tài có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của một hoặc các bên tìm hiểu sự việc từ người thứ ba, với sự có mặt của các bên hoặc sau khi đã thông báo cho các bên biết.
 • Yêu cầu các bên cung cấp chứng cứ hoặc tự mình thu thập chứng cứ để làm căn cứ giải quyết tranh chấp
 • Triệu tập người làm chứng có mặt tại phiên họp giải quyết tranh chấp
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi có yêu cầu của một trong các bên
 • Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng Trọng tài có thể mở các phiên họp giải quyết vụ tranh chấp tại bất kỳ nơi nào và theo cách thức mà Hội đồng Trọng tài cho là phù hợp.

Về thành lập Hội đồng Trọng tài gồm 03 Trọng tài viên, quy trình thành lập Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên được quy định như sau:

 • Bước 1: Nguyên đơn chọn hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên
 • Bước 2: Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, bị đơn chọn một Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên và phải thông báo cho Trung tâm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan.
 • Bước 3: Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Trọng tài viên được bị đơn chọn hoặc được Chủ tịch Trung tâm chỉ định nhận được thông báo về việc được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên, các Trọng tài viên phải bầu Trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài và thông báo cho Trung tâm.

Hết thời hạn này mà Trung tâm không nhận được thông báo về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết hạn, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định Chủ tịch Hội đồng Trọng tài

Về thành lập Hội đồng Trọng tài gồm 01 Trọng tài viên duy nhất, nếu các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy nhất giải quyết nhưng không chọn được Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện, thì theo yêu cầu của một hoặc các bên và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài sẽ chỉ định Trọng tài viên duy nhất.

Bên cạnh đó, Trọng tài viên sẽ từ chối giải quyết vụ tranh chấp hoặc các bên có quyền yêu cầu thay đổi Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp chỉ trong các trường hợp:

 • Trọng tài viên là người thân thích hoặc là người đại diện một bên;
 • Trọng tài viên có lợi ích liên quan trong vụ tranh chấp;
 • Trọng tài viên đã là hòa giải viên, người đại diện, luật sư của bất kỳ bên nào trong vụ tranh chấp mà vụ tranh chấp này được đưa ra giải quyết tại Trung tâm, trừ khi các bên có chấp thuận bằng văn bản;
 • Trọng tài viên không vô tư hoặc không khách quan, nếu có căn cứ rõ ràng;
 • Trọng tài viên không đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể mà các bên đã thỏa thuận.

Về ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài được quy định như sau:

 • Tranh chấp không có yếu tố nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt.
 • Tranh chấp có yếu tố nước ngoài, tranh chấp mà ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì các bên thỏa thuận ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài. Nếu không có thỏa thuận thì ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do Hội đồng trọng tài quyết định.

Về luật áp dụng giải quyết vụ tranh chấp được quy định như sau:

 • Tranh chấp không có yếu tố nước ngoài thì Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp.
 • Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên thỏa thuận lựa chọn; nếu không có thỏa thuận thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất.
 • Hội đồng trọng tài có thể áp dụng tập quán thích hợp để giải quyết vụ tranh chấp.

Phiên họp giải quyết

Sau khi đã thành lập Hội đồng Trọng tài, Hội đồng trọng tài sẽ phiên họp giải quyết tranh chấp. Căn cứ theo Chương IV Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC, phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành theo quy định như sau:

 • Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, Hội đồng trọng tài quyết định về thời gian và địa điểm mở phiên họp và gửi giấy triệu tập tham dự phiên họp được gửi cho các bên.
 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Như vậy, phiên họp giải quyết tranh chấp tại STAC được tiến hành theo quy định như trên.

Ra phán quyết trọng tài

Trường hợp hòa giải không thành thì Hội đồng trọng tài sẽ công bố phán quyết trọng tài. Căn cứ tại Chương V Quy tắc tố tụng trọng tài STAC, Điều 61 Luật Trọng tài thương mại 2010, Hội đồng trọng tài ra phán quyết như sau:

 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết bằng biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài.
 • Khi có Trọng tài viên không ký tên vào phán quyết trọng tài, Chủ tịch Hội đồng trọng tài phải ghi việc này trong phán quyết trọng tài và nêu rõ lý do. Trong trường hợp này, phán quyết trọng tài vẫn có hiệu lực.
 • Phán quyết trọng tài được ban hành ngay tại phiên họp hoặc chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng.
 • Phán quyết trọng tài phải được gửi cho các bên ngay sau ngày ban hành. Các bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài vụ việc cấp bản sao phán quyết trọng tài.
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Như vậy, tố tụng trọng tài tại STAC sẽ được tiến hành theo trình tự, thủ tục nêu trên.

>>> Xem thêm: Không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài thì làm sao?

Quy trình tố tụng tại STACQuy trình tố tụng tại STAC

Chi phí tố tụng trọng tài tại STAC

Chi phí tố tụng trọng tài là một phần quan trọng nhằm giúp các bên nhận biết sẽ trả những khoản phí nào khi tham gia tố tụng trọng tài.

Theo quy định tại Điều 33 Quy tắc tố tụng trọng tài STAC, Khoản 1 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì chi phí trọng tài bao gồm:

 • Thù lao Trọng tài viên, chi phí đi lại và các chi phí khác cho Trọng tài viên;
 • Phí tham vấn chuyên gia, phí giám định, định giá tài sản và các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng trọng tài;
 • Phí hành chính của Trung tâm liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp
 • Phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác được cung cấp bởi Trung tâm trọng tài.

Bên cạnh đó, Trung tâm Trọng tài Phía Nam (STAC) có quy định về biểu phí trọng tài đối với các vụ tranh chấp như sau:

 • Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên thì tùy theo giá trị tranh chấp mà phí trọng tài (đã bao gồm VAT) sẽ từ 5.000.000 đồng trở lên.
 • Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí trọng tài bằng 70% của phí trọng tài gồm ba Trọng tài viên đối với cùng trị giá vụ tranh chấp
 • Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch STAC quyết định số phí trọng tài căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.

Khi nộp đơn khởi kiện, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, nguyên đơn, bị đơn có đơn kiện tại phải nộp đủ các chi phí thù lao cho các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp; chi phí hành chính của Trung tâm liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp. Các chi phí khác sẽ được trung tâm tính và thông báo cho các bên và cho Hội đồng Trọng tài trước khi Hội đồng Trọng tài lập Phán quyết trọng tài.

Như vậy, các bên cần nắm rõ các chi phí tố tụng tại STAC như trên để có thể thực hiện nộp theo đúng quy định.

Luật sư tư vấn giải quyết tố tụng trọng tài tại STAC

Chuyên Tư Vấn Luật tự hào cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn khi giải quyết tố tụng tại STAC nhanh chóng, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu khách hàng. Luật sư sẽ thực hiện tư vấn các vấn đề sau:

 • Tư vấn về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại STAC và lựa chọn áp dụng
 • Tư vấn về các quy tắc tố tụng trọng tài tại STAC, về quy trình tố tụng cũng như các chi phí tố tụng tại STAC
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng, nghiên cứu hồ sơ vụ việc, tài liệu, thông tin do khách hàng cung cấp để đánh giá pháp lý về toàn bộ vụ việc.
 • Tư vấn và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp để khách hàng xem xét và lựa chọn.
 • Tư vấn về thủ tục và chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo đơn từ cần thiết khi khởi kiện vụ việc ra trước cơ quan Trọng tài.
 • Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và đề nghị cử trọng tài viên tham gia Hội đồng giải quyết tranh chấp tại cơ quan Trọng tài.
 • Tư vấn cho khách hàng thủ tục tố tụng trọng tài, sự khác biệt giữa tố tụng trọng tài và tố tụng tòa án;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan Trọng tài.
 • Tham gia các phiên họp với Hội đồng trọng tài.

Ngoài ra, tùy theo mức độ và tính chất của vụ việc mà phạm vi tư vấn có thể rộng hơn tùy thuộc vào các yêu cầu của khách hàng.

Luật sư tư vấn về quy trình tố tụng trọng tàiLuật sư tư vấn về quy trình tố tụng trọng tài

Giải quyết tranh chấp tại STAC hiện đang được ưa chuộng bởi vì tính nhanh chóng và bảo mật cao. Thủ tục tố tụng trọng tài được quy định theo Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC, Luật Trọng tài thương mại 2010 và các văn bản quy định khác. Nếu đọc giả còn những thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật, hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900.636.387 để được luật sư tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 83 bài viết