Dịch Vụ Luật Sư

Các trường hợp đình chỉ giải quyết tại TRACENT

Các trường hợp đình chỉ giải quyết tại TRACENT các trường hợp mà Hội đồng trọng tài TRACENT dừng việc tiếp tục giải quyết vụ tranh chấp. Các trường hợp này được quy định cụ thể tại Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT và Luật Trọng tài Thương mại 2010. Dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp cho quý độc giả các thông tin pháp lý liên quan đến nội dung trên.

Đình chỉ giải quyết tranh chấp tại TracentĐình chỉ giải quyết tranh chấp tại Tracent

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trung tâm trọng tài thương mại TRACENT

Theo Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT quy định tại Điều 3, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của TRACENT bao gồm các loại tranh chấp sau:

Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại được hiểu theo quy định của Luật Thương mại năm 2005.

Cụ thể, hoạt động thương mại theo Luật thương mại 2005 định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại tại Việt Nam hoặc có liên quan đến Việt Nam.
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài thương mại.

Về phạm vi thẩm quyền giải quyết tranh chấp, TRACENT có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng, thỏa thuận hoặc hành vi pháp lý khác có liên quan đến hoạt động thương mại. Cụ thể, TRACENT có thể giải quyết các tranh chấp sau:

 • Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hợp đồng gia công, hợp đồng thầu xây dựng, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại,…
 • Tranh chấp về hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, thế chấp,…
 • Tranh chấp về hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh tế,…
 • Tranh chấp về hợp đồng lao động, hợp đồng dân sự khác có liên quan đến hoạt động thương mại.

Ngoài ra, TRACENT cũng có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp khác phát sinh từ hoạt động thương mại theo thỏa thuận của các bên.

Để TRACENT có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, các bên tranh chấp cần có thỏa thuận trọng tài, trong đó các bên thỏa thuận chọn TRACENT là cơ quan giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài phải được lập thành văn bản và có chữ ký của các bên tranh chấp.

Ví dụ về một số tranh chấp mà TRACENT có thẩm quyền giải quyết bao gồm:

 • Tranh chấp giữa hai công ty về việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Tranh chấp giữa một công ty Việt Nam và một công ty nước ngoài về việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Tranh chấp giữa một công ty và người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của TRACENT là một trong những yếu tố quan trọng để các bên lựa chọn TRACENT là cơ quan giải quyết tranh chấp.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Quy trình tố tụng của TRACENT

Quy trình tố tụng của TRACENT được quy định trong Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT. Cụ thể có 04 giai đoạn:

 • Giai đoạn khởi kiện: Điều 14 đến Điều 17 và Điều 20.
 • Giai đoạn thành lập Hội đồng trọng tài: Điều 18; Điều 19; Điều 21; Điều 22.
 • Giai đoạn xác minh, chuẩn bị cho phiên họp: Điều 23 đến Điều 28.
 • Phiên họp giải quyết tranh chấp: Điều 29 đến Điều 39.

Các giai đoạn,             quy trình tố tụng bao gồm các nội dung sau:

Giai đoạn khởi kiện: Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình.

 • Trong giai đoạn khởi kiện, người khởi kiện cần nộp đơn khởi kiện kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình cho TRACENT. Đơn khởi kiện phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người khởi kiện hoặc người đại diện hợp pháp của người khởi kiện.
 • Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, TRACENT sẽ xem xét tính hợp lệ của đơn khởi kiện. Nếu đơn khởi kiện hợp lệ, TRACENT sẽ gửi thông báo thụ lý vụ tranh chấp cho các bên tranh chấp.

Giai đoạn thành lập Hội đồng trọng tài: Hội đồng trọng tài được thành lập theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của TRACENT.

 • Hội đồng trọng tài được thành lập theo thỏa thuận của các bên. Nếu các bên không thỏa thuận được về thành viên Hội đồng trọng tài, Hội đồng trọng tài sẽ được thành lập theo quyết định của TRACENT.
 • Hội đồng trọng tài thường bao gồm 03 trọng tài viên. Trọng tài viên có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Trọng tài viên phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vụ tranh chấp.

Giai đoạn xác minh, chuẩn bị cho phiên họp:

 • Trong giai đoạn này, các bên tranh chấp có quyền đưa ra chứng cứ, lập luận để chứng minh cho yêu cầu của minh
 • Hội đồng trọng tài có quyền yêu cầu các bên cung cấp thêm chứng cứ, tài liệu hoặc giải trình về các vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp.
 • Ra biện pháp khẩn cấp tạm thời nếu thấy cần thiết
 • Tiến hành hoà giải theo yêu cầu của các đương sự

Phiên họp giải quyết tranh chấp: Hội đồng trọng tài mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và ra phán quyết.

 • Sau khi kết thúc giai đoạn tố tụng, Hội đồng trọng tài sẽ tiến hành xét giải quyết tranh chấp. Hội đồng trọng tài có quyền ra phán quyết giải quyết toàn bộ hoặc một phần yêu cầu của các bên.
 • Phán quyết của Hội đồng trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực thi hành.

Quy trình tố tụng của TRACENT được thiết kế nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp. Quy trình này cũng đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp được nhanh chóng, hiệu quả và công bằng.

Các trường hợp đình chỉ giải quyết tranh chấp tại TRACENT

Theo quy định của Điều 29 Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT, có 07 trường hợp đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp tại TRACENT, bao gồm:

 • Nguyên đơn hoặc Bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế.
 • Nguyên đơn hoặc Bị đơn là cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức này không được tiếp nhận và kế thừa.
 • Nguyên đơn rút Đơn khởi kiện hoặc được xem là đã rút Đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT, trừ trường hợp Bị đơn có đơn kiện lại.
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết vụ tranh chấp.
 • Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT.
 • Trường hợp Hội đồng Trọng tài chưa được thành lập, Chủ tịch TRACENT ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trường hợp Hội đồng Trọng tài đã được thành lập, Hội đồng Trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

Để đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp phải được gửi cho các bên tranh chấp và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đình chỉ giải quyết tranh chấp tại TRACENTĐình chỉ giải quyết tranh chấp tại TRACENT

Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ tranh chấp tại TRACENT

Thẩm quyền ra quyết định đình chỉ tranh chấp tại TRACENT được quy định tại các Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT, Hội đồng trọng tài có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp.

Hội đồng trọng tài có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết tranh chấp, kể cả trước khi bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài.

Để ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải xem xét các căn cứ quy định tại Điều 29 của Quy tắc tố tụng trọng tài của TRACENT.

Lưu ý, Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp phải được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả các thành viên của Hội đồng trọng tài. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp phải được gửi cho các bên tranh chấp và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp có hiệu lực kể từ ngày được gửi cho các bên tranh chấp và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

>>> Xem thêm: Không đồng ý với quyết định của Hội đồng Trọng tài thì làm sao.

Tư vấn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

Dịch vụ Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp dịch vụ tư vấn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài với các nội dung như:

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của trung tâm trọng tài: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về thẩm quyền của trung tâm trọng tài, bao gồm thẩm quyền giải quyết theo thủ tục hòa giải,…
 • Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại trung tâm trọng tài: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài, bao gồm thời hạn nộp đơn khởi kiện, thời hạn thành lập Hội đồng trọng tài, thời hạn giải quyết tranh chấp,…
 • Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về luật áp dụng để giải quyết tranh chấp, bao gồm luật quốc gia, tập quán thương mại quốc tế,…
 • Các quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quá trình giải quyết tranh chấp: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm quyền cung cấp chứng cứ, quyền đưa ra lập luận,…
 • Các biện pháp khẩn cấp tạm thời: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về các biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm biện pháp phong tỏa tài sản, biện pháp cấm chuyển nhượng tài sản,…
 • Các vấn đề khác liên quan đến giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về các vấn đề khác liên quan đến giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài, bao gồm vấn đề bồi thường thiệt hại, vấn đề thi hành quyết định trọng tài,…

Việc tham khảo ý kiến của luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại trung tâm trọng tài là rất cần thiết đối với các bên tranh chấp. Luật sư sẽ giúp các bên tranh chấp hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, từ đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp với quyền và lợi ích của mình.

Luật sư tư vấn tranh chấp bằng trọng tài thương mạiLuật sư tư vấn tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Các trường hợp đình chỉ giải quyết tại TRACENT là những trường hợp mà Hội đồng trọng tài xác định vụ tranh chấp không thể giải quyết tiếp khi không có cơ sở. Nội dung trên Chuyên Tư Vấn Luật đã cung cấp cho quý độc giả các thông tin pháp lý liên quan như thẩm quyền ra quyết định đình chỉ vụ tranh chấp cũng như thẩm quyền giải quyết của trọng tài. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu sử dụng Dịch vụ Luật sư của chúng tôi, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được giải đáp và hỗ trợ một cách tốt nhất.

4.9 (18 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 83 bài viết