Luật Hành Chính

Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Một trong những trách nhiệm của chủ nguồn chất thải nguy hại là phải đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường. Có ba hình thức đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại như thế nào? Nếu không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chủ nguồn thải chất thải nguy hại sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Các nguồn chất thải nguy hại phải đăng ký

Căn cứ vào Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại. Nguyên tắc xác định chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

 • Việc xác định chủ nguồn thải chất thải nguy hại để đăng ký chủ nguồn thải và quản lý chất thải nguy hại phải căn cứ vào nơi phát sinh chất thải nguy hại.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại bên ngoài cơ sở của mình phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân quản lý nơi phát sinh về việc lựa chọn giữa một trong hai đối tượng này để đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại trừ trường hợp chất thải nguy hại phát sinh do sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng.
 • Chủ nguồn thải chất thải nguy hại được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh chất thải nguy hại do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc được lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh.

Tuy nhiên, các đối tượng sau đây không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ:

 • Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm.
 • Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm).
 • Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Các hình thức đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị Định 38/2015/NĐ-CP thì có ba hình thức đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

 • Lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng kýchủ nguồn thải chất thải nguy hại (sau đây gọi là thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại);
 • Tích hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại và không phải thực hiện thủ tục đăng kýchủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với một số trường hợp đặc biệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng phát sinh, loại hình và thời gian hoạt động);
 • Đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin với đầy đủ thông tin tương tự như việc lập hồ sơ.

Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thành phần hồ sơ

Căn cứ vào Điều 13 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại bao gồm:

 • Đơn đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT;
 • 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương ;
 • Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại theo hướng dẫn tại điểm 5.2 Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT bao gồm:

– Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng.

– Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương.

– Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải).

– Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.

Trình tự, thủ tục

Căn cứ vào Điều 14 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT thì tình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại như sau:

 • Bước 1:Chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Chi cục Bảo vệ môi trường.
 • Bước 2: Trong thời hạn mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, xác nhận đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xác nhận phải thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
 • Bước 3:Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã được xác nhận cho tổ chức, cá nhân (thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).
 • Bước 4:Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.

Xử lý vi phạm trong trường hợp không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Xử lý vi phạm trong trường hợp không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Xử lý vi phạm trong trường hợp không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Căn cứ vào khoản 4 Điều 21 NĐ 155/2016/NĐ-CP thì trong trường hợp chủ nguồn chất thải nguy hại không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại thì sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đồng thời, chủ nguồn chất thải còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục được quy định tại điểm c, d khoản 12 Điều 21 NĐ 155/2016/NĐ-CP:

 • Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này;
 • Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra.

Trên đây là tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần hỗ trợ thực hiện thủ tục hoặc đặt lịch gặp trực tiếp luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được  TƯ VẤN LUẬT HÀNH CHÍNH nhanh nhất và kịp thời. Thông qua tổng đài 1900.63.63.87, Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.5 (16 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!