Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra khi có yêu cầu từ những cổ đông có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trình tự thực hiện theo quy định trong điều lệ hoặc những điều luật có liên quan giải quyết những vẫn đề phát sinh của doanh nghiệp.

Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

>>Xem thêm:Thủ tục thành lập ban kiểm soát công ty

hotline tư vấn luật 1900636387

Những ai được triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty và có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên mỗi năm một lần.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường, cụ thể Điều 140 Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp sau đây thì phải họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Thông qua những vấn đề quan trọng của công ty
 • Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
 • Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
 • Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;
 • Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Khoản 2 Điều 115 quy định về quyền của cổ đông phổ thông, theo đó, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây:

 • Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
 • Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Thủ tục triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Khi có những vấn đề phát sinh cần phải tiến hành họp bất thường, những cổ đông có đủ điều kiện như phân tích phía trên có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp theo quy định.

Trình thự thủ tục thực hiện triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện như sau:

Quy trình thực hiện triệu tập họp bất thường
 1. Cổ đông, nhóm cổ đông gửi cho HĐQT Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh trường hợp được phép triệu tập bất thường.
 2. HĐQT dựa trên yêu cầu triệu tập của Cổ đông, nhóm cổ đông tiến hành triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ (phải triệu tập họp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu)
 3. Nếu hết thời hạn 30 ngày mà HĐQT không triệu tập, thì trong 30 ngày tiếp theo Ban kiểm soát thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ
 4. Nếu hết thời hạn 30 ngày mà BKS không triệu tập, thì Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đại diện công ty triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi liên quan đến thủ tục triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn chi tiết.

5 (12 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!