QUY TRÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

25 /012018

QUY TRÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

Biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) là những biện pháp mang tính tạm thời được áp dụng khi đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện và có đơn yêu cầu hoặc do Tòa án chủ động áp dụng trong trường hợp khẩn cấp mà pháp luật cho phép để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, bảo đảm việc giải quyết vụ án. Tuy nhiên việc áp dụng BPKCTT liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc nên pháp luật tố tụng dân sự đã quy định từ Điều 111 đến Điều 142 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (BLTTDS 2015) rất chặt chẽ các trình tự, thủ tục, điều kiện để Tòa án xem xét và quyết định áp dụng.

Theo quy định tại Điều 133 BLTTDS 2015 thì thủ tục áp dụng BPKCTT áp dụng theo các bước sau:

Bước 1 Gửi đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT

Người có quyền yêu cầu:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn khởi kiện

Yêu cầu về nội dung chính của đơn:

 

Ngày, tháng, năm làm đơn;

Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

Tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

Thời điểm nộp đơn yêu cầu

Bất cứ thời điểm nào trong quá trình tố tụng, kể cả ngay thời điểm khởi kiện.

Cơ quan tiếp nhận

Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án theo quy định tại Điều 35 đến Điều 40 BLTTDS

Kết quả việc nộp đơn

Biên nhận của Tòa đã nhận đơn

Bước 2 Tiếp nhận và xử lý đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận

Tòa án có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 35 đến Điều 40 BLTTDS

Chủ thể có thẩm quyền trước thời điểm thụ lý

Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán thụ lý giải quyết đơn yêu cầu, ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu cùng đơn khởi kiện

Thời hạn thực hiện:

Trong thời hạn 48 giờ, kể từ thời điểm nhận được đơn yêu cầu.

Thẩm phán được phân công sẽ xem xét đơn khởi kiện và đơn yêu cầu cùng chứng cứ kèm theo để xác định đơn khởi kiện có thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết hay không.

Kết quả thực hiện

Vụ việc không thuộc thẩm quyền thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện và đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT kèm theo chứng cứ cho người khởi kiện.

Vụ việc thuộc thẩm quyền thì sẽ xem xét việc áp dụng BPKCTT và ra quyết định áp dụng BPKCTT hoặc thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người yêu cầu nếu không chấp nhận yêu cầu áp dụng BPKCTT.

Chủ thể có thẩm quyền xem xét áp dụng sau thời điểm thụ lý (trước khi mở phiên tòa)

Thẩm phán có quyền ban hành quyết định sau khi xem xét người yêu cầu có thuộc một trong các chủ thể có quyền yêu cầu hay không, lý do yêu cầu có thuộc các trường hợp pháp luật cho phép hay không.

Nếu không có quyền yêu cầu hoặc không có căn cứ xác thực để áp dụng thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu áp dụng BPKCTT.

Nếu có quyền yêu cầu, lý do thuộc trường hợp luật định thì Tòa án xem xét đơn và chứng cứ để áp dụng,

Thời hạn thực hiện:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu người yêu cầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm.

Trường hợp phải phải thực hiện biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 136 của BLTTDS thì Thẩm pháp thông báo nghĩa vụ này cho người có đơn thực hiện nghĩa vụ này và khi họ xuất trình bằng chứng đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thì Thẩm phán phải ban hành ngay quyết định áp dụng BPKCTT,

Kết quả thực hiện:

Quyết định áp dụng BPKCTT hoặc thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người yêu cầu nếu không chấp nhận yêu cầu áp dụng BPKCTT.

Chủ thể có thẩm quyền xem xét áp dụng sau khi mở phiên tòa:

Hội đồng xét xử nhận đơn yêu cầu tại phiên tòa thì Hội đồng xét xử xem xét đơn và chứng cứ, hỏi ý kiến của người yêu cầu và người bị yêu cầu và thảo luận, giải quyết tại phòng nghị án.

Kết quả thực hiện:

Nếu chấp nhận thì Hội đồng xét xử ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay hoặc sau khi người yêu cầu đã thực hiện xong biện pháp bảo đảm quy định tại Điều 136 của BLTTDS

Nếu không chấp nhận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Hội đồng xét xử phải thông báo ngay tại phòng xử án và ghi vào biên bản phiên tòa.

Bước 3: Hủy bỏ việc áp dụng BPKCTT

Cơ quan có thẩm quyền

Tòa án đã ra quyết định áp dụng BPKCTT khi có các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 138 BLTTDS.

Trường hợp đã có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì việc giải quyết yêu cầu hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do một Thẩm phán được Chánh án của Tòa án đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phân công giải quyết.

Kết quả

Quyết định hủy bỏ áp dụng BPKCTT

Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhận lại chứng từ bảo lãnh được bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác hoặc khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá quy định tại Điều 136 của BLTTDS.

Tòa án phải cấp hoặc gửi quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay sau khi ra quyết định cho người có yêu cầu, người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp.

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.