QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

23 /082017

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định (Khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005).

1. Điều kiện để thực hiện hoạt động khuyến mại

a. Chủ thể được thực hiện hoạt động khuyến mại

Đối tượng được phép thực hiện hành vi khuyến mại

Hoạt động khuyến mại phải do hai bên chủ thể là thương nhân thực hiện và có các điều kiện về thương nhân. Theo Điều 6 Luật thương mại 2005 thì: Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

Thứ hai, thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

(Khoản 2 Điều 88 Luật thương mại 2005)

Ngoài ra, các quy định tại Điều 4 Nghị định 37/2006/NĐ-CP về các nguyên tắc khi thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại của các thương nhân, cụ thể:

- Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và không được xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

- Không được phân biệt đối xử giữa các khách hàng tham gia chương trình khuyến mại trong cùng một chương trình khuyến mại.

- Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết rõ ràng, nhanh chóng các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại (nếu có).

- Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

- Không được lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm của khách hàng để thực hiện khuyến mại nhằm phục vụ cho mục đích riêng của bất kỳ thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân nào.

- Việc thực hiện khuyến mại không được tạo ra sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

- Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc.

Đối tượng không được phép thực hiện hành vi khuyến mại: Bao gồm những đối tượng không thỏa mãn tất cả các điều kiện ở trên.

b. Đối tượng được khuyến mại

Đối tượng được phép khuyến mại phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

(Điều 93 Luật thương mại 2005)

Ngoài ra, những hàng hóa thương mại được phép lưu thông trên thị trường, không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định tại văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC và Phụ lục I Nghị định 59/2006/NĐ-CP.

Các điều kiện về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: theo Điều 5 Nghị định 37/2006/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại có các điều kiện sau:

- Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này.

- Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định này.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là chi phí mà thương nhân thực hiện khuyến mại phải bỏ ra để có được hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm khuyến mại, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Một là, thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, chi phí này được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Hai là, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, chi phí này được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Đối tượng không được phép thực hiện hành vi khuyến mại

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại (Điều 100 Luật thương mại 2005)

- Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

- Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

- Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

- Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

- Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.

- Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.

- Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

- Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

- Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định tại khoản 4 Điều 94 của Luật này.

2. Cơ chế thực hiện hoạt động khuyến mại

Hoạt động khuyến mại là hoạt động thương mại giữa các chủ thể là thương nhân nên để thực hiện, các bên giao kết bằng hợp đồng dịch vụ khuyến mại. Như vậy nếu như các bên không có thỏa thuận khác thì hình thức của hợp đồng được quy định cơ bản theo pháp luật sau:

Hợp đồng dịch vụ khuyến mại (Điều 90 Luật thương mại 2005): hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

3. Hình thức thực hiện

Điều 92 Luật thương mại 2005 được hướng dẫn tại Mục 2 Nghị định 37/2006/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại thì các hình thức khuyến mại bao gồm:

- Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền (Điều 7 Nghị định 37/2006/NĐ-CP).

- Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền (Điều 8 Nghị định 37/2006/NĐ-CP).

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ (Điều 9 Nghị định 37/2006/NĐ-CP).

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định (Điều 10 Nghị định 37/2006/NĐ-CP).

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (Điều 11 Nghị định 37/2006/NĐ-CP).

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (Điều 12 Nghị định 37/2006/NĐ-CP).

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác (Điều 13 Nghị định 37/2006/NĐ-CP).

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

- Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện khuyến mại

Quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại (Điều 95 Luật thương mại 2005)

- Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

- Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 của Luật này.

- Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

- Tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật này.

Nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại (Điều 96 Luật thương mại 2005)

- Thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện các hình thức khuyến mại.

- Thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại Điều 97 của Luật này.

- Thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng.

- Đối với một số hình thức khuyến mại quy định tại khoản 6 Điều 92 của Luật này, thương nhân phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.

- Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định các hình thức khuyến mại cụ thể thuộc các chương trình mang tính may rủi phải thực hiện quy định này.

- Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

Ngoài những quyền và nghĩa vụ chung được quy định theo pháp luật hiện hành thì các bên còn có thể thỏa thuận cho nhau một số quyền và nghĩa vụ cơ bản được liệt kê trong hợp đồng mà bên thuê dịch vụ muốn bên được thuê thực hiện các hoạt động khuyến mại cho mình trong khả năng của bên được thuê, như:

Đối với thương nhân thuê dịch vụ khuyến mại có các quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền: Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình (khoản 1 Điều 91 Luật thương mại 2005).

Nghĩa vụ:

- Cung cấp một mã ưu đãi hoặc mật khẩu cho bên được thuê hoạt động dịch vụ khuyến mại.

- Cung cấp thông tin liên quan đến chương trình khuyến mãi và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin đó theo yêu cầu của bên kia.

- Giải quyết các khiếu nại có thể phát sinh trong quá trình hoạt động khuyến mại.

- ...

Đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Thực hiện đầy đủ hoạt động khuyến mại đã thỏa thuận trong hợp đồng và đúng theo quy định của pháp luật để thực hiện các hình thức khuyến mại.

- Bảo mật mã ưu đãi hoặc mật khẩu mà bên thuê đã cung cấp.

- Thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng.

5. Nghĩa vụ đối với cơ quan chức năng khi thực hiện hoạt động khuyến mại

Bao gồm các nghĩa vụ sau:

- Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. Nội dung thông báo bao gồm: Tên chương trình khuyến mại; Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại; Hình thức khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;Khách hàng của chương trình khuyến mại; Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

- Thương nhân đăng ký hình thức khuyến mại bằng cách nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Thương mại (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên). Hồ sơ đăng ký thực hiện theo qu định tại khoản 4 Mục II Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC.

- Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại: Thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải gửi văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC) đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã thông báo hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo tuân thủ các quy định về khuyến mại tại Luật Thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

- Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại: Kết thúc chương trình khuyến mại thương nhân phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại tại địa phương đến cơ quan quản lý nhà nước (theo mẫu KM-12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền có quyền đình chỉ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân nếu phát hiện có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại được quy định tại Điều 100 Luật thương mại 2005;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

Thương nhân sử dụng hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng; rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi; thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên; thuốc chữa bệnh để khuyến mại dưới mọi hình thức, khi bị đình chỉ việc thực hiện chương trình khuyến mại phải chấm dứt toàn bộ việc thực hiện chương trình khuyến mại.

Ngoài ra có các biện pháp xử lý hành chính nếu có các hành vi vi phạm về khuyến mại tại Điều 100 Luật thương mại được quy định cụ thể về mức phạt cho từng hành vi ở Điều 48 Nghị định 185/2013/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.