QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN, TÁCH, NHẬP VỤ ÁN HOẶC YÊU CẦU DÂN SỰ

11 /012018

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN, TÁCH, NHẬP VỤ ÁN HOẶC YÊU CẦU DÂN SỰ

Theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự thì các vụ án hoặc yêu cầu dân sự do Tòa án giải quyết theo thẩm quyền theo vụ việc, theo cấp, theo lãnh thổ hoặc theo sự lựa chọn của đương sự. Do vậy sẽ có trường hợp một vụ việc thuộc thẩm quyền của nhiều Tòa án khác nhau hoặc vụ việc đó chỉ do một Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Hoặc khi thụ lý phát hiện vụ án có nhiều quan hệ pháp luật có thể giải quyết một cách độc lập mà không ảnh hưởng tới việc giải quyết các quan hệ pháp luật khác thì vụ án đó có thể được tách ra để giải quyết, hoặc ngược lại khi có nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau cần phải giải quyết và việc nhập các quan hệ pháp luật để giải quyết trong cùng một vụ án vẫn đảm bảo đúng pháp luật và không ảnh hưởng tới kết quả giải quyết các quan hệ pháp luật đó thì sẽ được nhập thành một vụ án để giải quyết.

  1. Chuyển vụ án dân sự

Khi phát hiện vụ việc không thuộc thẩm quyền thì Tòa án chuyển vụ việc dân sự sang Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS) được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.Theo đó, vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án là trường hợp mà theo quy định của pháp luật thì các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác .

Thứ nhất, giai đoạn nhận đơn và xem xét đơn khởi kiện của người khởi kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 191 BLTTDS, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công nếu phát hiện vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác thì Thẩm phán đã được phân công giải quyết vụ việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 191 BLTTDS phải ra quyết định chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện;

Thứ hai, khi đã thụ lý vụ việc, ghi vào sổ thụ lý và sau đó phát hiện vụ việc dân sự đã được thụ lý không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Tòa án đã thụ lý ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 217 BLTTDS và ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc dân sự cho Tòa án có thẩm quyền, đồng thời xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 BLTTDS. Bên cạnh đó vì đã thụ lý nên quyết định này phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài ra khi vụ việc được chuyển cho Tòa án khác giải quyết mà đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí thì Tòa án đã chuyển hồ sơ vụ việc dân sự tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ theo quy định tại Khoản 3 Điều 218 BLTTDS.

Để đảm bảo quyền lợi cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, khi cho rằng quyết định chuyển hồ sơ vụ việc không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Thứ ba, khi có tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa Án. Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết; Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau hoặc giữa các Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao thì do Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao giải quyết; Tranh chấp về thẩm quyền giữa các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau hoặc giữa các Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết theo lãnh thổ của các Tòa án nhân dân cấp cao khác nhau do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết.

  1. Nhập, tách vụ án dân sự

Pháp luật tố tụng dân sự quy định một cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể khởi kiện nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức về một hoặc nhiều quan hệ pháp luật hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể cùng khởi kiện một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau. Để có thể giải quyết vụ án một cách thuận tiện, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo quyền, lợi ích cho các đương sự, khi nhận đơn khởi kiện và thụ lý vụ án Tòa án xem xét mối liên hệ của các quan hệ pháp luật và quyết định nhập hoặc tách vụ án sân sự. Việc nhâp tách vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 41 BLTTDS theo quy định tại Điều 41 BLTTDS. Nguyên tắc của việc nhập hay tách vụ án dân sự là phải đảm bảo được việc giải quyết nhanh chóng, đúng đắn vụ án, bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự. BLTTDS hiện nay chỉ quy định về việc nhập tách vụ án dân sự mà không có quy định về nhập tách vụ việc dân sự.

a. Nhập vụ án dân sự

Nếu có những vụ án được khởi kiện về nhiều quan hệ pháp luật mà các quan hệ này có liên quan với nhau, thì Tòa án có quyền nhập các vụ án đó để giải quyết trong cùng một vụ án mà và không ảnh hưởng tới kết quả giải quyết các quan hệ pháp luật đó.

Điển hình là vụ án mà bị đơn có yêu cầu phản tố mà yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau, ví vụ nguyên đơn khởi kiện đòi nợ bị đơn và bị đơn phản tố yêu cầu đòi nợ nguyên đơn trong cùng một vụ án, thì Tòa án nhập chung để giải quyết. Hoặc như trong vụ án đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng mà cả hai bên cùng bị thiệt hại khi sự kiện xảy ra.

b. Tách vụ án dân sự

Tòa án có thể tách vụ án ra thành hai hay nhiều vụ án riêng biệt để giải quyết khi vụ án có nhiều quan hệ pháp luật mà việc nhập các quan hệ pháp luật để giải quyết trong cùng một vụ án sẽ gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, xét thấy có thể tách ra giải quyết một cách độc lập mà không ảnh hưởng tới việc giải quyết các quan hệ pháp luật khác. Ví dụ: nhiều người khởi kiện đòi nợ đối với một người về những khoản nợ riêng biệt được vay vào các thời điểm khác nhau.

Việc chuyển, nhập, tách vụ việc dân sự cần được thực hiện một cách cẩn trọng bởi việc nhập, tách vụ án không đúng có thể gây kéo dài thời gian giải quyết các yêu cầu của đương sự, không bảo vệ kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của họ hoặc không đảm bảo được sự công bằng trong việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trên thực tế.

1 BÌNH LUẬN

lưutrang

24/ 05/ 2018

tôi muốn hỏi vậy việc tách, nhập vụ thuộc về quyền của thẩm phán được phân công xét xử hay thuộc thẩm quyền của hội đồng xét xử, căn cứ pháp lý nào để nhận biết điều đó, xin cảm ơn !

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.