QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ (PHẦN 3)

07 /112017

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ (PHẦN 3)

11. Thiệt hại do cây cối gây ra
Theo Điều 604 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015), chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.
Cây cối gây ra thiệt hại do ai sở hữu, chiếm hữu, quản lý sẽ được xác định trên khuôn viên diện tích đất trồng cây cối đó. Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 02 Điều 175 BLDS 2015 như sau: “Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”
Khi cây cối có nguy cơ đổ sập xuống bất động sản liền kề và xung quanh thì chủ sở có nghĩa vụ thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt cây theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu không tự nguyện thực hiện thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối chịu.
12. Thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra
Theo Điều 605 BLDS 2015, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.
Việc xây dựng nhà cửa, công trình xây dựng phải tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng như quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng…
13. Thiệt hại do xâm phạm thi thể
Theo Khoản 2 Điều 606 BLDS 2015, thiệt hại do xâm phạm thi thể gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.
Cá nhân, pháp nhân xâm phạm thi thể phải bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết, nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Khoản 1, 3 Điều 606 BLDS 2015).
14. Thiệt hại do xâm phạm mồ mả
Theo Khoản 2 Điều 607 BLDS 2015, thiệt hại do xâm phạm mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. 
Cá nhân, pháp nhân xâm phạm đến mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết, nếu không có những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (Khoản 1, 3 Điều 607 BLDS 2015).
15. Thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng
Theo Điều 608 BLDS 2015, cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường.
Các hành vi gây thiệt hại cho người tiêu dùng được quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.