Luật Hợp Đồng

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

Tìm hiểu Mẫu hợp đồng gia công cơ khí để có cái nhìn tổng quát hơn về các điều khoản thỏa thuận giữa bên gia công và bên đặt gia công, từ đó nhằm đảm bảo lợi ích giữa hai bên khi ký kết hợp đồng. Sau đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ phân tích các quy định pháp luật về soạn thảo hợp đồng gia công cơ khímẫu hợp đồng gia công cơ khí để khách hàng nắm rõ.

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí - Chuyên Tư Vấn Luật

               Mẫu hợp đồng gia công cơ khí – Chuyên Tư Vấn Luật

Quy định của pháp luật về hợp đồng gia công cơ khí

Hình thức hợp đồng

Căn cứ Điều 179 Luật thương mại 2005 thì Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Các điều khoản cần có của hợp đồng gia công cơ khí

 Đối tượng hợp đồng;

 • Giá hợp đồng gia công;
 • Thanh toán hợp đồng;
 • Thanh lý nguyên vật liệu;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Giao, nhận sản phẩm gia công;
 • Trách nhiệm của 2 bên khi xảy ra rủi ro

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

                          Mẫu hợp đồng gia công cơ khí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG CƠ KHÍ

Số:……./HĐGCCK

Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 24  tháng 1  năm 2015;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Bên đặt hàng

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật :

Chức vụ:

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Bên gia công

Trụ sở:

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A và bên B thỏa thuận với nhau, theo đó bên B nhận gia công cơ khí theo đơn đặt hàng của bên A. Bên A nhận sản phẩm và trả tiền công cho bên B.

Điều 2. Đối tượng hợp đồng

Tên sản phẩm gia công cơ khí:….

Quy cách phẩm chất:…

Điều 3. Nguyên vật liệu chính và phụ

Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm:

…………………………………………………….………………………………………………

Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất:

…………………………………………………….………………………………………………

Điều 4. Quy trình gia công cơ khí

…………………………………………………………………………………………………

Điều 5. Giá hợp đồng gia công

Tổng chi phí gia công:……vnđ

Bao gồm các chi phí được liệt kê sẵn trong bảng kê chi tiết hóa đơn kèm theo bản hợp đồng này.

Điều 6. Vận chuyển

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 7. Giao, nhận sản phẩm gia công

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Điều 8. Trách nhiệm của 2 bên khi xảy ra rủi ro

Cho đến khi giao sản phẩm cho bên A, thì bên B sẽ là người chịu rủi ro đối với sản phẩm của nguyên vật liệu đó.

Khi mà bên A nhận hàng không đúng thời hạn như hai bên đã thỏa thuận, thì bên A sẽ phải chịu rủi ro trong thời gian chậm nhận hàng, kể cả trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên B.

Khi bên B giao sản phẩm không đúng hạn mà mang lại rủi ro đối với bên A thì bên B sẽ phải bồi thường thiệt hại khi xảy ra với bên A.

Điều 09. Thanh toán hợp đồng

Phương thức thanh toán

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hình thức thanh toán

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ các bên

Nghĩa vụ của bên A

Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên B, cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công

Chỉ dẫn cho bên B thực hiện hợp đồng

Thanh toán đầy đủ tiền và đúng hạn

Quyền của bên A

Nhận sản phẩm gia công theo đúng thỏa thuận hợp đồng

Cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công, cử chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thoả thuận trong hợp đồng gia công.

Bán, tiêu hủy, tặng biếu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên B vi phạm hợp đồng và gây ra thiệt hại cho bên A

Nghĩa vụ của bên B

Bảo quản nguyên vật liệu do bên A cung cấp

Báo cho bên A biết để đổi nguyên vật liệu khác khi nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng để gia công hoặc từ chối thực hiện gia công khi biết nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội

Giao hàng theo đúng thỏa thuận của hai bên

Giữ bí mật thông tin về quá trình gia công và tạo ra sản phẩm

Chịu trách nhiệm về sản phẩm gia công, trừ trường hợp sản phẩm gia công không đảm bảo chất lượng do bên A cung cấp

Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động gia công hàng hóa trong trường hợp hàng hoá gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Hoàn trả lại cho bên A những nguyên liệu không dùng

Quyền của bên B

Được thanh toán tiền công đầy đủ

Từ chối sự chỉ dẫn gia công nếu biết sự chỉ dẫn ấy không đảm bảo chất lượng sản phẩm

Yêu cầu bên A cung cấp số lượng đầy đủ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhận hàng đúng theo thỏa thuận.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

Khi hai bên đã hoàn thành xong các nghĩa vụ trong hợp đồng và làm biên bản thanh lý hợp đồng

Khi việc thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho các bên

Khi bên A chấm dứt hợp đồng thì phải trả tiền công lương tương ứng với công việc đã làm.

Khi bên B chấm dứt hợp đồng thì sẽ không nhận được tiền công tương ứng với công việc đã làm

Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại.

Điều 12. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Các thỏa thuận khác

…………………………………………………….………………………………………………

Điều 14. Hiệu lực hợp đồng

…………………………………………………….………………………………………………

 

BÊN A                                                              BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

                    Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

 • Xác định rõ chủ thể giao kết hợp đồng
 • Hợp đồng ghi rõ sản phẩm gia công: tên gọi, chất lượng, hình dáng, số lượng
 • Sản phẩm gia công có bản thiết kế thì phải quy định rõ quyền sở hữu trí tuệ đối với bản thiết kế đó
 • Hợp đồng phải ghi rõ trách nhiệm của các bên và hướng xử lý khi vi phạm trong quá trình giao kết hợp đồng
 • Có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

 • Tư vấn các quy định của pháp luật như hình thức hợp đồng, các điều khoản cần có của hợp đồng gia công cơ khí
 • Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí
 • Tư vấn các lưu ý khi soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí

Trên đây là các thông tin quy định của pháp luật về hợp đồng gia công cơ khí, mẫu hợp đồng và dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng gia công cơ khí. Nếu khách hàng muốn biết thêm thông tin về hợp đồng gia công cơ khí, hợp đồng gia công hàng hóa,… thì hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.63.63.87 hoặc email: chuyentuvanluat@gmail.com để được Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật tư vấn cụ thể.

4.6 (17 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân Sự, Hình Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ kinh tế Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 657 bài viết