Kiện đòi lại tài sản là việc mà chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp yêu cầu chủ thể có hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp trả lại tài sản cho mình. Nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ hướng dẫn mẫu đơn khởi kiện đòi lại tài sản bị chiếm đoạt trái phép thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại tài sản bị chiếm đoạt trái phép

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại tài sản bị chiếm đoạt trái phép

>>Xem thêm:Thủ tục khởi kiện người lao động tự ý nghỉ việc giữ tài sản của công ty không trả

Phân biệt kiện đòi lại tài sản và tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản

Kiện đòi lại tài sản

Việc khởi kiện đòi lại tài sản được tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự, nếu hành vi chiếm đoạt tài sản phát sinh từ giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền dân sự.

Căn cứ Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015:

Chủ thể tiến hành khởi kiện theo thủ tục dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện khởi kiện để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

>>Xem thêm::Thủ tục xử lý đơn khởi kiện dân sự theo quy định pháp luật

Tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về tố giác như sau:

“Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.”

Chủ thể của Tố giác là cá nhân, chủ thể này cho rằng có một sự kiện vi phạm pháp luật đã hoặc sẽ xảy ra ngoài xã hội có dấu hiệu tội phạm, là một hình thức cung cấp nguồn tin, dấu hiệu hay sự việc vi phạm pháp luật bằng cách báo cho cơ quan Nhà nước xem xét, làm rõ.

Đối tượng của Tố giác về tội phạm chỉ có hành vi vi phạm pháp luật có thể cấu thành tội phạm.

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi lại tài sản

Cấu trúc đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………………………

Người khởi kiện: (3)

Địa chỉ: (4)

        Số điện thoại: …………………; số fax: ………………….

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………… 

Người bị kiện: (5)

Địa chỉ (6)

Số điện thoại: …………………; số fax: ………………….

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. 

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7) ………………

Địa chỉ: (8) ………………………………………… 

Số điện thoại: …………………; số fax: …………………

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….

Địa chỉ: (10) ……..

Số điện thoại: …………………; số fax: ……………….

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. 

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

Người làm chứng (nếu có) (12)……

Địa chỉ: (13) …..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có). 

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………..

              Người khởi kiện (16)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu Đơn khởi kiện đòi lại tài sản:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

Thông tin tòa án

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào và địa chỉ của Toà án đó.

Thông tin người khởi kiện

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự.

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

Lưu ý về ký tên điểm chỉ

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn khởi kiện

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thì Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về dân sự quy định tại Điều 26, trong đó có tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

Theo Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết đối với những tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Việt Nam (đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài).

Giải quyết tại toà án

Giải quyết tại Tòa án

>>Xem thêm: Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự

Tài liệu đính kèm

Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu chứng cứ chứng minh việc kiện đòi tài sản là có căn cứ:

 • Tài liệu về nhân thân (Bản sao y Căn cước công dân/chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu);
 • Tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản;
 • Chứng cứ chứng minh có hành vi chiếm đoạt tài sản,…

Thời hạn giải quyết đơn khởi kiện đòi lại tài sản

 • Nhận đơn khởi kiện

Nếu nộp đơn trực tiếp hoặc trực tuyến thì phải cấp thông báo xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

Nếu nộp đơn qua dịch vụ bưu chính: gửi thông báo cho người khởi kiện trong 02 ngày kể từ ngày nhận đơn.

thời gian xử lý

Thời gian xử lý

 • Xử lý đơn khởi kiện

Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn Tòa án phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán xem xét ra một trong các quyết định: yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; tiến hành thụ lý; chuyển đơn hoặc trả lại đơn.

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo đơn của luật sư

Tư vấn các phương án và thủ tục liên quan đơn khởi kiện đòi tài sản

 • Tư vấn về thủ tục khởi kiện;
 • Tư vấn về phương án tối ưu khi xảy ra tranh chấp;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về đòi lại tài sản bị chiếm đoạt trái phép;
 • Các nội dung khác có liên quan.

Soạn thảo đơn từ, văn bản 

 • Soạn thảo đơn từ, văn bản trong quá trình khởi kiện;
 • Tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
 • Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

 Thông tin liên hệ

Tư vấn trực tuyến:

Tư vấn trực tiếp:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đặt lịch tư vấn hay giải đáp các thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Long Phan PMT qua số hotline 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com

Scores: 4.9 (20 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87