Luật Hành Chính

Khởi kiện quyết định hành chính trong trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trong một số trường hợp quyết định hành chính có thể bị khiếu nại hoặc khởi kiện. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về Khởi kiện quyết định hành chính trong trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, kính mời các bạn cùng theo dõi.
Khởi kiện quyết định hành chính trong trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Hồ sơ khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 118 và Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động và người sử dụng lao động có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Tố tụng hành chính đối với quyết định hành chính của tổ chức bảo hiểm xã hội khi có căn cứ cho rằng quyết định đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khi có người khởi kiện đối với quyết định hành chính của cơ quan bảo hiểm xã hội thì Tòa án thụ lý vụ án và xác định là vụ án hành chính.

Đơn khởi kiện

Cấu trúc đơn

Đơn khởi kiện vụ án hành chính theo Mẫu số 01-HC ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP gồm những nội dung chính sau đây:
 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tòa án nhân dân tiếp nhận đơn;
 • Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
 • Quyết định hành chính bị kiện số …… ngày … tháng … năm … của cơ quan nào và về vấn đề cụ thể gì;
 • Tóm tắt nội dung quyết định hành chính và những sai phạm trong quyết định đó;
 • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);
 • Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;
 • Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;
 • Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện;
 • Ký tên.

Lưu ý cách viết đơn:

 • Tòa án nhân dân tiếp nhận đơn là Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào.
 • Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là cá nhân, không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.
Mẫu đơn khởi kiện
>>> Xem thêm: Khởi Kiện Và Thụ Lý Vụ Án Hành Chính

Tài liệu liên quan

Khoản 2 Điều 118 Luật Tố tụng hành chính quy định kèm theo đơn khởi kiện gồm đầy đủ những nội dung nêu trên thì người khởi kiện cần phải nêu rõ và đính kèm những tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm. Người nộp hồ sơ cần ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự. Ví dụ: Các tài liệu kèm theo đơn gồm có:
 1. Bản sao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 2. Bản sao chứng minh nhân dân (căn cước công dân),…
Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án. >>> Xem thêm: Bị Mất Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Thì Làm Thế Nào

Quy trình giải quyết khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Thẩm quyền giải quyết

Việc khởi kiện quyết định hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội sẽ được xem như là khởi kiện một vụ án hành chính và được Luật Tố tụng hành chính điều chỉnh. Việc xác định thẩm quyền của Tòa án đối với vụ án hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015. Cụ thể:
 • Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:
 • Khiếu kiện quyết định hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 • Khiếu kiện quyết định hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.
 • Khiếu kiện quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Thời hạn giải quyết

Thời hạn thụ lý

Theo quy định tại Điều 125 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán sẽ thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán đã thực hiện việc xem xét đơn khởi kiện và thụ lý vụ án giải quyết vụ án; trường hợp Thẩm phán đã thực hiện việc xem xét đơn khởi kiện và thụ lý vụ án không thể tiếp tục giải quyết vụ án hoặc thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán khác giải quyết vụ án.

Thời hạn xử lý

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán đã thụ lý vụ án phải thông báo bằng văn bản cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có). Theo đó, trong thời hạn 15 ngày người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại Điều 130 Luật Tố tụng hành chính 2015 là 04 tháng kể từ ngày thụ lý đối với quyết định hành chính. Theo Điều 149 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. >>> Xem thêm: Hướng dẫn doanh nghiệp khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin liên hệ Luật sư

Để tìm hiểu thông tin về chúng tôi, đánh giá chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng hay không. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:
 • Email: chuyentuvanluat@gmail.com.
 • Tổng đài điện thoại: 1900.63.63.87
 • ZALO:Công Ty Luật Long Phan
 • FACEBOOK: FANPAGE Chuyên tư vấn Pháp luật
 • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Trên đây là tư vấn về Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần Tư vấn pháp luật hành chính vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được Tư Vấn Pháp Luật Hành Chính nhanh nhất và kịp thời. Xin cảm ơn! *Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.9 (10 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

error: Content is protected !!