Luật Hợp Đồng

Luật sư tư vấn soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động

Tư vấn soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động là dịch vụ pháp lý hỗ sợ sự thỏa thuận nội dung liên quan hợp đồng lao động. Nội dung bao gồm xác lập việc bổ sung, thay đổi, chấm dứt các nội dung của hợp đồng chính. Điều này được quy định cụ thể trong pháp luật về lao động. Bài viết dưới này sẽ phân tích chi tiết các vấn đề xung quanh việc soạn thảo phụ lục hợp đồng đến quý khách hàng.

Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động

Các trường hợp cần soạn thảo phụ lục hợp đồng phổ biến

Phụ lục hợp đồng lao động được quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

 • Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
 • Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Từ quy định trên có thể hiểu, phụ lục hợp đồng lao động được kèm theo hợp đồng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

Các trường hợp cần soạn thảo phụ lục hợp đồng bao gồm:

 • Quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Và nội dung của phụ lục không được trái với nội dung của hợp đồng chính theo quy định tại khoản 1 Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015;
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục này được lập sau khi hợp đồng chính đã được lập trước đó nhằm thay đổi các nội dung ban đầu của hợp đồng chính.

Riêng đối với phụ lục hợp đồng lao động, không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Nguyên tắc ký kết phụ lục hợp đồng

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định rõ ràng về phụ lục hợp đồng tại Điều 403, như sau:

 • Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Như vậy, có thể hiểu, phụ lục hợp đồng được ký kết dựa trên nguyên tắc không được trái với nội dung của hợp đồng chính.

 • Nếu có điều khoản trái với hợp đồng chính thì điều khoản đó không có hiệu lực;
 • Nếu các bên chấp nhận điều khoản trái đó thì điều khoản này sẽ trở thành điều khoản trong hợp đồng được sửa đổi.

Phụ lục được gắn liền với hợp đồng chính. Các điều khoản của nó không được xung đột với hợp đồng chính. Vì vậy, hiệu lục của phụ lục hợp đồng phụ thuộc vào hợp đồng chính.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ soạn thảo phụ lục hợp đồng của luật sư

Để đảm bảo được tính công bằng giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng, người soạn thảo hợp đồng và phụ lục hợp đồng phải là người có kiến thức chuyên môn sâu rộng. Đồng thời họ phải có kỹ năng soạn thảo tốt. Trong đó, luật sư là người có đầy đủ các yếu tố này. Vì vậy, sử dụng dịch vụ soạn thảo phụ lục hợp đồng của luật sư sẽ đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hợp đồng. Đồng thời sẽ tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình thực hiện hợp đồng. Bên cạnh đó, luật sư chuyên môn sẽ cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ soạn thảo phụ lục hợp đồng, bao gồm:

 • Hướng dẫn khách hàng soạn thảo phụ lục hợp đồng;
 • Hỗ trợ soạn thảo mẫu phụ lục hợp đồng song ngữ (Anh-Việt);
 • Kiểm tra tính hợp pháp của phụ lục: hình thức, nội dung,…;
 • Xác định hiệu lực của phụ lục hợp đồng.
Luật sư soạn thảo phụ lục hợp đồng
Luật sư soạn thảo phụ lục hợp đồng

Luật sư soạn thảo phụ lục hợp đồng

>>>Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất (Song ngữ)

Download mẫu phụ lục miễn phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Independence – Freedom – Happiness)

 

Địa điểm, ngày … tháng … năm …. (Place, date … month … year ….)

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG (SCHEDULE OF CONTRACT)

Số …………….. (number ……. )

 

-Căn cứ theo Hợp đồng số ………… đã ký ngày……. tháng …… năm ………

(Pursuant to Agreement No .… …………. signed on ……………)

-Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên.………………………………………………………….

(Base needs a 2 entity ………………)

Chúng tôi gồm có (We are include):

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG  (Bên A):

Công ty (Company) ……………… ……………………………………………………

Đại diện (General):…………….…………………………………………………………………….

Chức vụ (Position):………………………………………………………………………

Địa chỉ (Address): ………………………………………………………………………

Điện thoại (Phone): ……………………….…………………………………………….

Fax:………………………………………………………………………………………

Mã số thuế (Tax code):… ………….……………………………………………………

Số tài khoản (Account Number):………………………………………………………..

NGƯỜI LAO ĐỘNG (Bên B):

Cá nhân (Personal).………………………………………………………………………

Chức vụ (Position): ………………………………………………………………………

Địa chỉ (Address): ………………………………………………………………………

Điện thoại (Phone): ……………………………………………………………………..

Fax:…………………………. ………………………………………………………….

Mã số thuế (Tax code):………… ………………………………………………………

Số tài khoản(Account Number):………………………………………………………………………

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng lao động số……. về …… đối với hợp đồng đã ký số ……….. , ngày…, tháng…năm…cụ thể như sau:

(After upon a comment, satisfied the two side to the end of the Journal of the end of the contract of the contract of the labor ……………… for an contract contract ………….., day …, month … year … tool as following:)

1…………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………

 1. Điều khoản chung (Article general):

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số (rights and tasks of each party defined in the contract number):……………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung  giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (Appendix is set the same items, contain the contents and the legal value as together, each party) …………………………………………………………………

5.3. Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng số ……………… và có giá trị kể từ ngày ký ………. (This description is 1 section cannot be separated of the Service Contract No.………. and has a value since the date ………)

Đại diện bên A (Party A)

 

           Đại diện bên B (Party B)

 

>>>Tải xuống: Mẫu phụ lục hợp đồng lao động song ngữ

Lưu ý khi sử dụng mẫu phụ lục

Về hình thức: Theo khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2019, phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động (hợp đồng chính). Vì vậy, nếu hợp đồng lao động được lập thành văn bản và có công chứng thì phụ lục cũng phải tuân theo các mẫu đó.

Về nội dung: Căn cứ theo khoản 1 Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 22 Bộ luật Lao động 2019, hiệu lực và nội dung của phụ lục hoàn toàn phụ thuộc vào hợp đồng chính nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng ban đầu.

 • Phụ lục không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
 • Phụ lục quy định một số điều, khoản của hợp đồng phải đảm bảo không trái với điều, khoản trong hợp đồng chính.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Về số lượng: Pháp luật không giới hạn số lượng phụ lục hợp đồng được ký kết giữa các bên.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp

Tư vấn và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm. Họ sẽ tư vấn về các quy định pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp. Họ sẽ hướng dẫn khách hàng các công việc lao động theo quy định của pháp luật:

 • Tư vấn các điều khoản cơ bản trong hợp đồng lao động
 • Tư vấn quyền, nghĩa vụ người lao động và người sử dụng lao động
 • Tư vấn nội quy lao động, xử lý kỷ luật lao động

Hỗ trợ soạn thảo và rà soát hợp đồng lao động

Hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản, tài liệu pháp lý. Ngoài ra, việc xem xét hợp đồng lao động còn giúp ích cho khách hàng. Nó đảm bảo rằng các hợp đồng là hợp pháp và chính xác.

 • Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động
 • Soạn thảo cam kết bảo mật thông tin
 • Soạn thảo các văn bản nội bộ liên quan lao động
 • Rà soát, điều chỉnh hợp đồng lao động

Tư vấn, giải quyết tranh chấp trong các vụ việc liên quan đến hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi cho khách hàng.

 • Tư vấn phương thức xử lý kỷ luật lao động
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động
 • Đại diện làm việc trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động
 • Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp.

Dịch vụ luật sư tư vấn trong lĩnh vực lao động

Dịch vụ luật sư tư vấn trong lĩnh vực lao động

Soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động có thể phát sinh khi giao kết hợp đồng lao động. Việc soạn thảo phụ lục này đòi hỏi người soạn thảo phải có rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng. Để được Luật sư tư vấn và soạn thảo các hợp đồng về lao động cho doanh nghiệp, hãy liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua Hotline: 1900.63.63.87. Chúng tôi luôn sẵn lòng chờ cuộc gọi từ quý khách hàng.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.6 (20 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết