Tư vấn luật hợp đồng

bởi | Th10 24, 2021

Trong nền kinh tế mở cửa hiện nay, giao kết hợp đồng đem lại rất nhiều khoản lợi nhuận cho các quốc gia. Nhu cầu tư vấn luật hợp đồng cũng ngày càng tăng theo xu thế phát triển của thị trường. Việc nắm vững các kiến thức pháp lý về hợp đồng sẽ giúp cho các bên hạn chế tối đa các tranh chấp trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng. Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực pháp luật về hợp đồng, Chuyện Tư Vấn Luật phối hợp với đội ngũ luật sư và cộng sự có kết hợp năng động của sức trẻ và bản lĩnh kinh nghiệm đã và đang hỗ trợ, tư vấn, trực tiếp giải quyết cho nhiều khách hàng vấn đề tư vấn soạn thảo, ký kết, giải quyết tranh chấp hợp đồng,…

các vấn đề hợp đồng

Các vấn đề pháp lý trong hợp đồng

Các vấn đề pháp lý quan trọng trong hợp đồng

Căn cứ, điều kiện giao kết

Thứ nhất, điều kiện để chủ thể tham gia giao kết hợp đồng là phải có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015. Chủ thể tham gia ký kết hợp đồng bao gồm cả cá nhân và pháp nhân, trong đó:

 • Cá nhân:

Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp họ bị toà án tuyên bố mất năng lực hành vi, tuyên bố hạn chế năng lực hành vi. Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được toàn quyền xác lập mọi giao dịch dân sự.

Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ, khi xác lập thực hiện giao dịch dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ những giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Những người chưa đủ 6 tuổi, người mất năng lực hành vi không được phép xác lập giao dịch dân sự. Mọi giao dịch dân sự của những người này đều do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

 • Pháp nhân:

Pháp nhân tham gia vào giao dịch dân sự thông qua người đại diện của họ (đại diện theo pháp luật, theo uỷ quyền). Người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhân danh người được đại diện. Các quyền, nghĩa vụ do người đại diện xác lập làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của pháp nhân. Tuy nhiên, pháp nhân chỉ tham gia các giao dịch dân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Người đại diện xác lập giao dịch dân sự làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của pháp nhân trong phạm vi nhiệm vụ của chủ thể đó được điều lệ hoặc pháp luật quy định.

Thứ hai, mục đích giao kết hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Thứ ba, các bên hoàn toàn tự nguyện trong việc giao kết, xác lập hợp đồng.

Thứ tư, tuân thủ về hình thức của hợp đồng.

Những yêu cầu pháp lý phải được tuân thủ khi xác lập, giao kết hợp đồng. Nếu thiếu các điều kiện đó thì hợp đồng đương nhiên vô hiệu.

Đối tượng hợp đồng

Mỗi một hợp đồng đều có đối tượng cụ thể. Trong hợp đồng phải ghi nhận đúng đối tượng làm các bên giao dịch

 • Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là các loại tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
 • Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 quy định đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được với điều kiện không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Đối tượng của hợp đồng thuê khoán tài sản có thể là đất đai, rừng, cơ sở sản xuất kinh doanh, tư liệu sản xuất khác và trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức được quy định tại Điều 484 BLDS 2015.
 • Đối tượng của hợp đồng thuê hay mượn tài sản không thể là vật tiêu hao được quy định tại Điều 112 BLDS 2015
 • Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Phí hợp đồng

Đối với một số hợp đồng như hợp đồng mua bán tài sản là bất động sản,…thì bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Mức phí công chứng được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định về mức thu phí công chứng. Ngoài ra còn có phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại thông tư 85/2019/TT-BTC.

quyền và nghĩa vụ hợp đồng

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

Quyền và nghĩa vụ

Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa thì theo Luật thương mại 2005 quy định như sau:

Bên bán có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

 • Giao hàng đúng địa điểm, thời gian, chất lượng và số lượng hàng hóa
 • Chuyển giao các giấy tờ liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa.
 • Kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng

Bên mua có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

 • Tiếp nhận hàng hóa
 • Thanh toán tiền hàng

Đối với hợp đồng vay tài sản được quy định tại Điều 465, 466 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Nghĩa vụ của bên cho vay:

 • Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.
 • Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan quy định khác

Nghĩa vụ của bên vay:

 • Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
 • Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý
 • Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi theo các quy định trong Bộ luật dân sự.

Đối với hợp đồng thuê tài sản được quy định từ Điều 472 đến Điều 482 BLDS 2015:

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê:

 • Giao tài sản cho thuê
 • Đảm bảo giá trị sử dụng của tài sản thuê
 • Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

 • Bảo quản tài sản thuê
 • Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích
 • Trả tiền thuê
 • Trả lại tài sản thuê

Đối với hợp đồng dịch vụ được quy định cụ thể từ Điều 513 đến Điều 521 BLDS 2015.

Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ bao gồm:

 • Cung cấp thông tin, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc cho bên cung ứng dịch vụ
 • Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Đây được coi là nghĩa vụ quan trọng nhất của bên sử dụng dịch vụ
 • Yêu cầu bên cung ứng thực hiện công việc đúng thỏa thuận
 • Được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên cung ứng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ:

 • Thực hiện công việc như đã thỏa thuận
 • Giữ bí mật thông tin, tài liệu mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc nếu có thỏa thuận
 • Bồi thường thiệt hại nếu gây hư hỏng mất mát hoặc tiết lộ bí mật thông tin của bên sử dụng dịch vụ
 • Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ
 • Được quyền yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ

Thỏa thuận về miễn trừ và điều kiện hưởng miễn trừ trách nhiệm

Không phải mọi trường hợp các bên trong hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm đối với vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng do mình gây ra nếu vi phạm đó thuộc trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng. Cụ thể các trường hợp được hưởng miễn trừ trách nhiệm có trong Luật thương mại 2005 như sau:

 • Hai bên trong hợp đồng có thỏa thuận điều khoản miễn trách nhiệm. Thỏa thuận miễn trách nhiệm có thể được ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng. Thỏa thuận miễn trách nhiệm cũng có thể được ghi nhận bằng lời nói, hành vi và phải được lập ra trước thời điểm có vi phạm xảy ra.
 • Miễn trừ do sự kiện bất khả kháng
 • Trường hợp miễn trách nhiệm do hành vi vi phạm của bên vi phạm hoàn toàn do lỗi của bên bị vi phạm
 • Trường hợp miễn trách nhiệm do quyết định của cơ quan có thẩm quyền
 • Nghĩa vụ thông báo. Khi xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm trong Hợp đồng, bên được miễn trách nhiệm phải chứng minh được và gửi thông báo cho bên bị vi phạm trong một thời hạn hợp lý. Bên nào không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Tranh chấp Hợp đồng có thể được giải quyết bằng các phương thức khác nhau: hòa giải, trọng tài hay Tòa án.

Cơ chế giải quyết qua hòa giải thương lượng:

Việc hòa giải tranh chấp Hợp đồng được coi trọng. Các bên phải tự thương lượng, hòa giải với nhau khi phát sinh tranh chấp. Khi thương lượng, hòa giải bất thành mới đưa ra Tòa án hoặc trọng tài giải quyết. Ngay tại Tòa án, các bên vẫn có thể tiếp tục hòa giải với nhau.

Cơ chế giải quyết bằng Trọng tài:

Các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.

Cơ chế giải quyết bằng Tòa án:

Khi tranh chấp Hợp đồng phát sinh, nếu các bên không tự thương lượng, hòa giải với nhau thì có thể được giải quyết tại Tòa án. Tùy theo tính chất của Hợp đồng là kinh tế hay dân sự mà các tranh chấp phát sinh có thể được Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế hay thủ tục tố tụng dân sự.

Nội dung tư vấn pháp luật hợp đồng

Tư vấn pháp luật hợp đồng theo sự vụ

Tư vấn

 • Tư vấn các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại hợp đồng để khách hàng có sự thấu hiểu về mặt pháp lý, đảm bảo việc giao kết hợp đồng được thực hiện một cách có lợi nhất nhưng đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 • Đánh giá, tư vấn về lộ trình và chiến lược đàm phán hợp đồng, nghiên cứu tư vấn các cơ sở pháp lý, kiểm tra tính hợp pháp của toàn bộ hồ sơ, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận hợp đồng
 • Tư vấn pháp lý về hình thức và xây dựng cấu trúc Hợp đồng, luật điều chỉnh, bảo đảm thực hiện hợp đồng, lựa chọn cơ quan/cơ chế giải quyết tranh chấp, các quy định về giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, cơ cấu điều khoản, cơ cấu quyền và nghĩa vụ, giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng về xử lý rủi ro, tranh chấp và nghĩa vụ thuế
 • Thẩm định về pháp lý đối tác ký Hợp đồng, tài sản và đối tượng Hợp đồng, kiểm tra và tư vấn pháp lý các văn kiện Pháp lý liên quan đến Hợp đồng
 • Tư vấn các trường hợp hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng; sửa đổi đề nghị, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, thời hạn trả lời chấp nhận
  giao kết hợp đồng
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.

Soạn thảo đơn từ, văn bản

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp, chuyển nhượng vốn;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn vào công ty;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng đặt tiền cọc, thuê, mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai – nhà ở;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng xây dựng, hợp đồng dịch vụ khác;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay mượn tài sản;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng dịch vụ

Các dịch vụ pháp lý ngoài tư vấn

Trực tiếp tham gia thực hiện thủ tục, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong các vụ án tranh chấp liên quan đến hợp đồng

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng thường xảy ra các tranh chấp. Để đảm bảo quyền lợi cho thân chủ trong các vụ tranh chấp liên quan đến hợp đồng, chúng tôi luôn sẵn sang hỗ trợ Quý khách hàng trong việc tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh bằng nhiều hình thức khác nhau như:

 • Soạn thảo đơn từ, văn bản để giải quyết tranh chấp
 • Trực tiếp tham gia thực hiện thủ tục tại cơ quan hành chính trong quá trình giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho thân chủ
 • Tham gia nhận ủy quyền khởi kiện tại Tòa án.
 • Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu để trình trước Tòa
 • Làm việc với cơ quan có thẩm quyền nếu ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của khách hàng
 • Đưa ra phương án giải quyết cụ thể, tối ưu nhất giúp quý khách hàng có thể giải quyết nhanh nhất và tiết kiệm nhất.
 • Thay mặt khách hàng nộp, nhận kết quả hồ sơ tại cơ quan chức năng

tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật hợp đồng thường xuyên cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý thường xuyên được hiểu là doanh nghiệp có thể yêu cầu Luật sư tư vấn, thực hiện các công việc pháp lý bất cứ khi nào và tại bất cứ nơi nào phát sinh vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình. Nói cách khác, dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên đóng vai trò như “Luật sư nội bộ”, là một bộ phận pháp chế của doanh nghiệp một cách đúng nghĩa. Quý Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm giao toàn bộ các công việc pháp lý bởi Chúng tôi luôn cam kết tất cả các thông tin của doanh nghiệp có được trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.

Với dịch vụ tư vấn pháp luật hợp đồng thường xuyên Chúng tôi chia thành 3 gói dịch vụ bao gồm cơ bản, nâng cao và chuyên nghiệp

Gói cơ bản:

 • Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Gói nâng cao:

 • Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng
 • SOẠN THẢO bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Gói chuyên nghiệp

Phù hợp với các hợp đồng có yếu tố nước ngoài, bên cạnh các công việc được thực hiện tại gói nâng cao thì khách hàng còn được chúng tôi tư vấn song ngữ Anh Việt hoặc phiên dịch.

Ngoài tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng, chúng tôi còn tư vấn các lĩnh vực khác cho doanh nghiệp như tư vấn các thủ tục hành chính, tư vấn thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn về pháp luật lao động, các hoạt động thương mại quảng cáo và tài chính trong doanh nghiệp. Lợi ích khi sử dụng gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp là mọi thắc mắc luôn được giải quyết nhanh chóng, hỗ trợ trực tiếp giải quyết các tranh chấp hiệu quả, chi phí thấp hơn so với việc thuê một luật sư công ty hoặc đội ngũ pháp chế doanh nghiệp. Nếu quý khách có nhu cầu chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách có gói dịch vụ khác phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Công ty luật Long Phan PMT đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng tốt nhất với mức giá phù hợp nhất.

Quy trình tiếp nhận và cung cấp dịch vụ

Quy trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi gồm các bước:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và yêu cầu của khách hàng đối với vụ việc về pháp luật hình sự cần hỗ trợ giải quyết;

Bước 2: Hội đồng luật sư tiếp nhận và báo phí dịch vụ nếu có thể hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng;

Bước 3: Khách hàng và Chuyên tư vấn Luật ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán phí theo thỏa thuận;

Bước 4: Luật sư chuyên môn phụ trách nghiên cứu và đưa ra phương án xử lý theo các phương thức như trên; đồng thời tư vấn cho khách hàng những ưu, khuyết điểm của từng phương án cũng như thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Bước 5: Luật sư chuyên môn phụ trách thông báo tiến độ xử lý theo các phương thức trên và tư vấn hướng giải quyết tiếp theo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Cam kết chất lượng dịch vụ

Chúng tôi cam kết sẽ mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng với các tiêu chí:

An tâm về chất lượng dịch vụ: Công ty luật có đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực. Chúng tôi thực hiện cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối và cập nhật thường xuyên tiến trình thực hiện yêu cầu của quý khách

Hiệu quả: Vụ việc được xử lý nhanh gọn, đảm bảo đúng luật, triệt tiêu các rủi ro pháp lý về sau

Chi phí rõ ràng, cụ thể, căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc và đảm bảo hỗ trợ tối đa phí theo khả năng tài chính của khách hàng.

Phí dịch vụ luật sư được tính thế nào?

Quý khách hàng nếu có nhu cầu tư vấn chuyên sâu, cụ thể hơn, phí dịch vụ phụ thuộc vào tính chất phức tạp của vụ việc, và yêu cầu của quý khách hàng. Chuyên Tư Vấn Luật đảm bảo mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng tốt nhất với mức giá phù hợp nhất.

 • Tiêu chí để đưa ra mức phí: Phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của đăng kí kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, hoàn cảnh của khách hàng; Thời gian, chi phí đầu tư công sức của luật. Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ chuyên sâu về vấn đề cụ thể, mức phí, biếu phí thuê sẽ được cập nhật phù hợp, có HỖ TRỢ giảm phí để đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.
 • Trong trường hợp phát sinh, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng PHỤ LỤC hợp đồng
 • Cách thức thanh toán: Bằng TIỀN MẶT hoặc CHUYỂN KHOẢN thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.

Giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, căn cứ theo Luật Luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ miễn phí dịch vụ pháp lý trong một số trường hợp sau:

 • Hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó khăn
 • Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
 • Theo diện được chỉ định (đối với các vụ án hình sự)
 • Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 • Người khuyết tật có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn
 • Các vụ án có dấu hiệu oan sai mà người dân có hoàn cảnh khó khăn không có chi phí theo đuổi công lý.

Phương thức liên hệ luật sư hợp đồng

Liên hệ trực tiếp

Trong trường hợp quý khách có nhiều vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau và cần nhanh chóng xử lý, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở hoặc văn phòng làm việc tại địa chỉ sau:

 • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên hệ trực tuyến

Để tìm hiểu thông tin về chúng tôi, đánh giá chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng hay không. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

 • Email: chuyentuvanluat@gmail.com. Thực hiện bằng cách gửi mail trình bày nội dung cần tư vấn đính kèm tài liệu liên quan đến email này, sẽ được Luật sư hợp đồng trả lời bằng văn bản qua email một cách nhanh chóng nhất
 • Để nhận hỗ trợ tư vấn luật hợp đồng qua tổng đài điện thoại: Chỉ cần dùng điện thoại cá nhân gọi về số tổng đài trực tuyến 1900.63.63.87 và trình bày nội dung về hợp đồng cần tham vấn với Luật sư. Mọi vướng mắc pháp lý của bạn sẽ được Luật sư Chuyên tư vấn luật lắng nghe và tận tình giải đáp.
 • Tư vấn pháp luật hợp đồng qua ZALO: Trường hợp quý khách có tài liệu cần gửi nhanh, và tư vấn nhanh vui lòng gửi qua Zalo theo số điện thoại 0819700748 để Luật sư xem xét và trả lời.
 • Tư vấn qua FACEBOOK: FANPAGE Chuyên Tư Vấn Pháp Luật

Trên đây là bài viết về thông tin Tư vấn luật hợp đồng. Nếu có vấn đề nào cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900.63.63.87, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều khách hàng với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Mô tả: Các vấn đề pháp lý quan trọng trong hợp đồng, nội dung tư vấn pháp luật hợp đồng theo sự vụ và tư vấn thường xuyên, chi phí và phương thức liên hệ.

XEM THÊM CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thời điểm có hiệu lực của các giao dịch nhà đất

Xác định thời điểm có hiệu lực của các giao dịch nhà đất rất quan trọng, vì đây là thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ và cũng là lúc các bên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt khi các bên có phát sinh tranh chấp thì việc xác định thời điểm có hiệu lực này...

Điều khoản lựa chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế

Hiện nay, quan hệ thương mại quốc tế càng được mở rộng, khả năng phát sinh tranh chấp càng lớn. Doanh nghiệp đang phải bước vào những địa hạt pháp lý không quen thuộc nên việc đề ra Điều khoản lựa chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế rất cần thiết. Như...

Phân biệt tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh và giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh và giải thể doanh nghiệp là ba hình thức khác nhau, tuy nhiên, hiện nay vẫn có rất nhiều doanh nghiệp còn nhầm lẫn, vướng mắc giữa ba hình thức này. Vây phân biệt tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh và giải thể doanh nghiệp theo luật doanh...

Thỏa thuận về điều kiện tặng cho tài sản trong hợp đồng tặng cho

Không phải mọi trường hợp tặng cho tài sản đều là vô điều kiện. Vậy, điều kiện tặng cho tài sản trong hợp đồng tặng cho được thỏa thuận như thế nào? Sau đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ thông tin đến quý bạn đọc những nội dung pháp lý liên quan. Nhằm giải đáp thắc mắc, cũng...

Xác định rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa khi soạn thảo hợp đồng

Rủi ro là những mất mát, hư hỏng xảy ra do lỗi chủ quan của con người hoặc do các hiện tượng khách quan gây nên (do thời tiết, do tai nạn bất ngờ, do tính chất của hàng hóa,…) mà không bên nào trong hợp đồng mong muốn. Vậy, quy định liên quan đến xác định rủi ro trong...

Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản thanh toán trong hợp đồng

Trong giao dịch mua bán quốc tế, hóa đơn thương mại là một trong những chứng từ cực kỳ quan trọng của việc thanh toán. Vậy Yêu cầu về hóa đơn thương mại theo UCP 600 và mối liên hệ với điều khoản thanh toán trong hợp đồng được quy định như thế nào? Chuyên tư vấn luật...

Phân biệt lãi chậm trả và lãi quá hạn trong tranh chấp hợp đồng thương mại

Phân biệt lãi chậm trả và lãi quá hạn trong tranh chấp hợp đồng thương mại đang là vấn đề tâm đắc được nhiều người quan tâm. Vậy làm thế nào để phân biệt lãi chậm trả và lãi quá hạn? Bài viết sau đây chúng tôi sẽ tư vấn những vấn đề pháp lý cần thiết mời quý bạn đọc...

Điều kiện để dữ liệu điện tử trở thành chứng cứ trong vụ án dân sự

Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những tài liệu, những tình tiết có thật tồn tại một cách khách quan được đương sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp cho Tòa án hoặc Tòa án tự mình thu thập theo quy định của pháp luật. Vây điều kiện để dữ liệu điện tử trở thành...

Những lưu ý về hình thức hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh

Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh là loại hợp đồng rất thông dụng hiện nay. Vì vậy, những lưu ý về hình thức hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh cũng là một vấn đề hiện đang nhiều cá nhân/doanh nghiệp quan tâm khi tiến hành kinh doanh và thuê mặt bằng. Bài viết dưới đây...

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Scores: 4.7 (14 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87