Luật Hợp Đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài

Giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài là quá trình xử lý mâu thuẫn phát sinh từ thực hiện hợp đồng gia công giữa các bên. Trong đó ít nhất một bên là thương nhân nước ngoài. Tùy vào các thỏa thuận và quy định trong hợp đồng, sẽ có cách giải quyết tranh chấp khác nhau. Để làm rõ về vấn đề nêu trên, mời quý khách hàng cùng tham khảo qua bài viết sau:

Tranh chấp hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoàiTranh chấp hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài

Quy định của pháp luật về nghĩa vụ các bên trong hợp đồng gia công hàng hoá

Đối với hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, quyền và nghĩa vụ các bên được quy định tại Điều 42 Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương mới :

Bên đặt gia công

 • Giao toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu, vật tư gia công theo thỏa thuận tại hợp đồng gia công.
 • Nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho bên nhận gia công thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp được phép xuất khẩu tại chỗ, tiêu hủy, biếu, tặng theo quy định tại Nghị định này.
 • Được cử chuyên gia đến Việt Nam để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công.
 • Chịu trách nhiệm về quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động gia công và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết.
 • Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Bên gia công hàng hóa

 • Được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa tạm nhập khẩu theo định mức và tỷ lệ hao hụt để thực hiện hợp đồng gia công và đối với sản phẩm gia công xuất khẩu.
 • Được thuê thương nhân khác gia công.
 • Được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công; phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, phụ liệu, vật tư mua trong nước.
 • Được nhận tiền thanh toán của bên đặt gia công bằng sản phẩm gia công, trừ sản phẩm thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với sản phẩm thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện thì phải tuân thủ các quy định về giấy phép, điều kiện.
 • Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động gia công xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa trong nước và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết.
 • Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công.

Các tranh chấp phổ biến trong hợp đồng gia công hàng hóa

Tranh chấp do chủ thể giao kết

Chủ thể hợp đồng gia công có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Hợp đồng gia công thương mại thì bên nhận gia công phải là thương nhân kinh doanh ngành nghề phù hợp với sản phẩm gia công. Đối với một bên là chủ thể là cá nhân thì phải là người có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Đối với chủ thể là tổ chức thì người ký kết hợp đồng phải là người đại diện theo pháp luật, người được đại diện theo pháp luật ủy quyền có thẩm quyền ký kết.

Đối với chủ thể hợp đồng gia công là tổ chức thì thực tế có nhiều hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền như: Không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hoặc là người đại diện theo pháp luật nhưng không có thẩm quyền ký kết. Bên cạnh đó, tranh chấp có thể do người ký không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty, có ủy quyền hợp pháp nhưng thực hiện lý hợp đồng vượt quá phạm vi ủy quyền.

Như vậy, các điều này dẫn đến những tranh chấp bởi khi hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền của doanh nghiệp về nguyên tắc sẽ vô hiệu. Tùy từng trường hợp cụ thể mà hợp đồng có thể vô hiệu hoàn toàn hoặc vô hiệu một phần. Khi đó các tranh chấp xảy ra sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi các bên.

Tranh chấp do chất lượng hàng hóa

Bên nhận gia công có trách nhiệm gia sản phẩm cho bên đặt gia công theo đúng:

 • Số lượng, chất lượng.
 • Phương thức và địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng.

Bên nhận gia công chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Trừ trường hợp không đảm bảo chất lượng do nguyên, vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

Như vậy, các bên khi giao kết hợp đồng cần quy định bằng các điều khoản cụ thể, đưa ra được các thông số kỹ thuật, cũng như quy chuẩn để đánh giá chất lượng sản phẩm và phương pháp giao hàng tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm…, để tránh các tranh chấp về chất lượng hàng hóa cũng như xác định được lỗi vi phạm dễ dàng hơn.

Tranh chấp đến từ thời gian giao hàng

Theo quy định pháp luật, bên nhận gia công có trách nhiệm giao sản phẩm cho bên đặt gia công theo đúng thời hạn đã giao kết hoặc thỏa thuận theo hợp đồng gia công hàng hóa, bên nhận gia công giao đúng thời hạn. Trong trường hợp phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, gây thiệt hại cho bên đặt gia công thì sẽ phải chịu trách nhiệm về lỗi giao hàng không đúng thời hạn.

Ngược lại, khi bên đặt gia công giao các nguyên, vật liệu chậm ảnh hưởng đến quá trình gia công, dẫn đến tiến độ gia công không đáp ứng, thì bên đặt gia công không có quyền yêu cầu bồi thường hoặc phạt vi phạm bên nhận gia công.

Như vậy, khi thời gian giao hàng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại cho các bên, dẫn đến xảy ra các tranh chấp thì cần xét đến lỗi thuộc vào bên nhận gia công hoặc bên đặt gia công để xử lý theo đúng thỏa thuận hợp đồng, quy định pháp luật.

Tranh chấp các nghĩa vụ thanh toán

Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công cho bên gia công vào thời điểm nhận sản phẩm. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp không có thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình. Số tiền trung bình này dựa trên việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền. Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm không đạt chất lượng do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

Thực tế vẫn thường xuyên xảy ra tranh chấp do bên đặt gia công chậm thanh toán.

Như vậy, để hạn chế các mâu thuẫn, xảy ra tranh chấp về vấn đề này, các bên giao kết hợp đồng gia công cần đặt ra các điều khoản chi tiết, quy định cụ thể về khoản tiền, thời hạn thanh toán và phạt hợp đồng khi chậm trả để ràng buộc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Tư vấn các tranh chấp phổ biến trong hợp đồng gia công

Tư vấn các tranh chấp phổ biến trong hợp đồng gia công

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài

Hoà giải, thương lượng

Căn cứ Điều 6 Nghị định 22/2017/NĐ-CP, tranh chấp giải quyết bằng hòa giải nếu các bên có thỏa thuận. Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước. Sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp.
Căn cứ Điều 4 Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định việc hòa giải dựa trên nguyên tắc:

 • Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
 • Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm các nội dung: điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba.

Trọng tài thương mại

Căn cứ Điều 5 Luật Trọng tài Thương mại 2005, điều kiện giải quyết bằng Trọng tài Thương mại:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Toà án

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án là một phương thức có tính ràng buộc pháp lý cao. Trong đó các bên tranh chấp đưa vụ việc ra trước cơ quan tư pháp để được phân xử. Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và thi hành.

>>> Xem thêm: Hồ sơ khởi kiện tranh chấp hợp đồng gia công

Tư vấn các vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công hàng hóa với thương nhân nước ngoài

Tư vấn pháp lý

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau:

 • Tư vấn các phương pháp giải quyết tranh chấp theo điều ước quốc tế, quy định pháp luật Việt Nam.
 • Giải thích, đề xuất cho khách hàng các phương pháp giải quyết tranh chấp tối ưu.
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo các đơn khởi kiện.
 • Thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ bảo vệ khách hàng trong vụ tranh chấp.
 • Đại diện khách hàng làm việc với các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan có trong tranh chấp.
 • Đại diện khách hàng làm việc cùng các cơ quan có thẩm quyền.
 • Luật sư giàu kinh nghiệm tham gia bảo vệ khách hàng tại Trọng tài Thương mại và Tòa án.
 • Hỗ trợ khách hàng soạn đơn kháng cáo các quyết định, kết quả bản án tại Tòa án.

Hỗ trợ soạn thảo

 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.
 • Giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn khách hàng thực hiện hợp đồng gia công hàng hóa.
 • Tiến hành rà soát pháp lý cho các hợp đồng.

>>> Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công

Giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công hàng hóa, các bên tuân thủ thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Trừ khi các bên không có thỏa thuận về phương pháp giải quyết tranh chấp. Luật sư giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ giải quyết tranh chấp đảm bảo quyền lợi khách hàng. Vui lòng liên hệ qua hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng gia công.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.9 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết