Luật Hợp Đồng

Điều khoản cơ bản trong hợp đồng đại lý quảng cáo

Đại lý quảng cáo là những công ty giúp khách hàng hoạch định chiến lược tiếp thị hoặc một chiến dịch quảng cáo nhằm phục vụ cho những mục đích khác nhau. Vì vậy, khi một thương nhân muốn trở thành đại lý quảng cáo của một doanh nghiệp hay tổ chức, cá nhân nào đó, hai bên cần ký kết hợp đồng đại lý quảng cáo. Vậy có các điều khoản cơ bản trong hợp đồng đại lý quảng cáo nào? Bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề này.

Điều khoản cơ bản trong hợp đồng đại lý quảng cáo

Thông tin các bên tham gia hợp đồng

Đối với cá nhân, thông tin giao kết bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Họ và tên;
 • Số CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Hộ khẩu thường trú/Địa chỉ liên hệ;
 • Điện thoại/Fax;
 • Tài khoản ngân hàng.

Đối với tổ chức, thông tin giao kết bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ;
 • Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế;
 • Người đại diện theo pháp luật, chức vụ;
 • Điện thoại/Fax;
 • Địa chỉ Email;
 • Tài khoản ngân hàng.

>>> Xem thêm: Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hình thức đại lý và nội dung công việc

Dịch vụ tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất

Hình thức đại lý và nội dung công việc

Hình thức đại lý

Có 4 hình thức đại lý phổ biến bao gồm:

 • Đại lý bao tiêu: hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.
 • Đại lý độc quyền: hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.
 • Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ: hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.
 • Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

Các bên có thể lựa chọn một trong các hình thức đại lý trên hoặc các bên có thể thỏa thuận hình thức đại lý khác.

Nội dung công việc

Các bên tự thỏa thuận nội dung công việc cần làm và quy định cụ thể về loại hàng hóa, dịch vụ mà bên giao đại lý sẽ giao hoặc ủy quyền cho bên đại lý quảng cáo.

Thông thường, công việc của bên đại lý quảng cáo sẽ làm là thông qua kế hoạch dịch vụ của đại lý và sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để hoạch định chiến lược quảng cáo cho các sản phẩm, dịch vụ. Đại lý quảng cáo cũng sẽ lập kế hoạch và chuẩn bị các chiến lược quảng cáo, ý tưởng sáng tạo, các biện pháp và các khái niệm dùng cho tất cả các phương tiện truyền thông được sử dụng và chuẩn bị các minh họa bằng hình ảnh thông qua hoạt động nghiên cứu thị trường.

Phí đại lý phương thức thanh toán

Các bên tự thỏa thuận phí đại lý quảng cáo.

Về phương thức thanh toán các bên có thể tự thỏa thuận với nhau, có thể là cuối hằng tháng, bên đại lý sẽ phát hành hóa đơn yêu cầu bên giao đại lý thanh toán phí đại lý được tính toán dựa trên sự thỏa thuận giữa hai bên. Bên giao đại lý sẽ thanh toán các khoản phí theo hóa đơn hợp pháp của đại lý trong thời hạn do các bên thỏa thuận kể từ ngày nhận hóa đơn.

Biện pháp thưởng, phạt và bồi thường thiệt hại

Thưởng

Bên giao đại lý có thể có cơ chế xét thưởng cho bên đại lý trên cơ sở thưởng quý hoặc năm. Mức tiền thưởng có thể dựa trên việc đánh giá chất lượng dịch vụ quảng cáo theo thang điểm do bên giao đại lý quy định về dịch vụ quảng cáo cho mỗi sản phẩm được chỉ định tù theo đặc tính, chất lượng của các dịch vụ cho mỗi sản phẩm và tùy theo sự đánh giá tổng thể của bên giao đại lý về việc thực hiện dịch vụ của đại lý theo cùng thang điểm.

Phạt

Dựa trên quy định tại Điều 360 BLDS 2015, nếu bên đại lý gây thiệt hại đến bên giao đại lý trong quá trình quảng cáo làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bên giao đại lý thì bên giao đại lý có thể phạt một khoản tiền đền bù tương ứng mà hai bên thỏa thuận. Hai bên cũng có thể quy định các trường hợp khác mà một bên phải bị chịu phạt khi vi phạm thỏa thuận của hai bên.

Bồi thường thiệt hại

Các bên tự thỏa thuận các trường hợp bồi thường thiệt hại và giá trị bồi thường thiệt hại. Thông thường, giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường thiệt hại được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:

 • Ấn định giá giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
 • Ấn định giá giao đại lý;
 • Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
 • Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

 • Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;
 • Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.

Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

 • Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;
 • Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;
 • Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;
 • Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu
 • Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;
 • Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;
 • Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;
 • Bảo quản hàng hóa sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;
 • Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Pháp luật về sở hữu trí tuệ, do bên giao đại lý sở hữu hoặc cấp giấy phép liên quan đến sản phẩm cung cấp cho bên đại lý thuộc về bên giao đại lý. Bên đại lý không được sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng sở hữu trí tuệ mà không được sự cho phép của bên giao đại lý bao gồm việc cho phép một bên thứ ba sử dụng hoăc sáng tạo dựa trên các đối tượng sở hữu trí tuệ của bên giao đại lý và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ đó.

Các điều khoản khác

 • Điều khoản về thời hạn có hiệu lực của hợp đồng đại lý quảng cáo;
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng;
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp;
 • Điều khoản bảo mật hợp đồng;
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng;
 • Điều khoản về thông báo giữa các bên trong hợp đồng;
 • Điều khoản chung.

>>>Xem thêm: Tư vấn giao kết hợp đồng đại lý thương mại

Trên đây là tư vấn về Điều khoản cơ bản trong hợp đồng đại lý quảng cáo. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần TƯ VẤN LUẬT HƠP ĐỒNG vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87để được tư vấn nhanh nhất và kịp thời. Xin cảm ơn!

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.7 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết