Luật Hình Sự

Hoạt động lấy lời khai người đại diện của pháp nhân trong tố tụng hình sự

Trong các quan hệ tố tụng, không phải lúc nào chủ thể cũng trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng. Thay vào đó, Hoạt động lấy lời khai người đại diện của pháp nhân trong tố tụng hình sự có thể thay mặt giải quyết các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền đại diện. Vậy việc triệu tập và lấy lời khai người đại diện của pháp nhân được quy định như thế nào? Bài viết sau đây, Chuyên tư vấn luật sẽ tư vấn rõ như sau:
Hoạt động lấy lời khai người đại diện của pháp nhân trong tố tụng hình sự

Hoạt động lấy lời khai của người đại diện pháp nhân được thực hiện khi nào?

Trường hợp lấy lời khai người đại diện pháp nhân

Căn cứ theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về hoạt động lấy lời khai của người đại diện pháp nhân được thực hiện khi:
 • Việc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thực hiện khi Điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện tại nơi tiến hành điều tra, tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra hoặc tại trụ sở của pháp nhân;
 • Kiểm sát viên lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân khi người này không thừa nhận hành vi phạm tội của pháp nhân, khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết.

Quy định khi tiến hành lấy lời khai người đại diện pháp nhân

 • Trước khi lấy lời khai, Điều tra viên, cán bộ điều tra phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm lấy lời khai. Nếu khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc lấy lời khai.
 • Trước khi tiến hành lấy lời khai lần đầu, Điều tra viên, cán bộ điều tra tiến hành một số hoạt động điều tra phải giải thích cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân biết rõ quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 435 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và phải ghi vào biên bản. Có thể cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tự viết lời khai của mình.
 • Việc Kiểm sát viên lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân cũng được tiến hành theo quy định tại Điều 442 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.
 • Việc lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
 • Việc lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại các địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của người đại diện, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Hoạt động lấy lời khai người đại diện theo pháp luạt của pháp nhân

Thủ tục triệu tập, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Thủ tục triệu tập, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Quy định triệu tập người đại diện theo pháp luật

Thứ nhất, căn cứ tại Điều 440 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải gửi giấy triệu tập cho chính người được triệu tập hoặc pháp nhân nơi người đó làm việc hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú. Cơ quan, tổ chức nhận được giấy triệu tập có trách nhiệm chuyển ngay giấy triệu tập cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Giấy triệu tập ghi rõ họ tên, chỗ ở hoặc làm việc của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân; đủ nội dung về giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm có mặt, gặp ai và trách nhiệm về việc vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. Khi nhận giấy triệu tập, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải ký nhận và ghi rõ ngày, giờ nhận. Người chuyển giấy triệu tập phải chuyển phần giấy triệu tập có ký nhận của người đại diện cho cơ quan đã triệu tập. Nếu người đại diện không ký nhận thì phải lập biên bản về việc đó và gửi cho cơ quan triệu tập. Còn trường hợp nếu người đại diện vắng mặt thì có thể giao giấy triệu tập cho một người đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình để ký xác nhận và chuyển cho người đại diện. Theo đó, Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải có mặt theo giấy triệu tập; nếu vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải.

Việc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật phải đảm bảo các quy định của pháp luật

Thứ hai, theo quy định tại Điều 442 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì việc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải do Điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại trụ sở của pháp nhân. Việc lấy lời khai tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Trường hợp lấy lời khai tại các địa điểm khác thì chỉ ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi có yêu cầu của người đại diện, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trước khi lấy lời khai, Điều tra viên, cán bộ điều tra phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm lấy lời khai. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc lấy lời khai.

Mẫu biên bản ghi lời khai

Biên bản ghi lời khai là một loại văn bản ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Khi tiến hành hoạt động tố tụng các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lập biên bản theo mẫu Căn cứ theo Mẫu số: 178 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017. Về quy định chứng cứ tại Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự tại điểm đ khoản 1 quy định biên bản về hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án là một trong những nguồn của chứng cứ. Chính vì vậy, chúng luôn luôn có giá trị để chứng minh về một tình tiết nào đó của vụ án hình sự. Biên bản được lập trong quá trình tiến hành tố tụng phải được đưa vào hồ sơ vụ án. Điều tra viên, Cán bộ điều tra lập biên bản phải đọc biên bản cho người tham gia tố tụng nghe, giải thích cho họ quyền được bổ sung và nhận xét về biên bản. Ý kiến bổ sung, nhận xét được ghi vào biên bản; trường hợp không chấp nhận bổ sung thì ghi rõ lý do vào biên bản. Người tham gia tố tụng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra cùng ký tên vào biên bản. Trường hợp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên lập biên bản thì biên bản được thực hiện theo quy định tại Điều này. Biên bản phải được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án. Việc lập biên bản trong giai đoạn khởi tố được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Thẩm quyền lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định, cơ quan điều tra chỉ có thể lấy lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại trụ sở của pháp nhân chứ không phải tại chỗ ở của họ hay tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Việc lấy lời khai do điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiến hành tại nơi tiến hành điều tra, tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc tại trụ sở của pháp nhân. Trước khi lấy lời khai, điều tra viên, cán bộ điều tra phải thông báo cho kiểm sát và người bào chữa thời gian, địa điểm lấy lời khai. Khi xét thấy cần thiết, kiểm sát viên tham gia việc lấy lời khai.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện được mời/triệu tập lấy lời khai

 1. Căn cứ theo khoản 1 Điều 435 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, quyền của người đại diện được mời/triệu tập lấy lời khai như sau:
 • Quyền mang tính chất cung cấp thông tin: quyền được thông báo, giải thích; được biết lý do pháp nhân bị khởi tố; được nhận các quyết định,..
 • Bên cạnh đó, quyền tạo điều kiện để người đại diện nghiên cứu hồ sơ vụ án: quyền được đọc, ghi chép bản sao, tài liệu trong hồ sơ; xem biên bản phiên tòa,..
 • Nhiều quyền tạo điều kiện để người đại diện tham gia tích cực vào quá trình tố tụng thì quyền: đưa ra chứng cứ, tài liệu; trình bày lời khai; đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng; tự mình hoặc nhờ người khác bào chữa; tham gia phiên tòa; kháng cáo, khiếu nại.
 1. Căn cứ theo khoản 2 Điều 435 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định nghĩa vụ của người đại diện được mời/triệu tập lấy lời khai
 • Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải;
 • Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
Quyền và nghĩa vụ của người đại diện được mời/triệu tập lấy lời khai

Thông tin liên hệ luật sư

Đội ngũ luật sư tại Chuyên Tư Vấn Luật là những luật sư cựu cuội trong nghề, mỗi luật sư bằng chuyên môn, nhiệt huyết và đạo đức nghề nghiệp sẵn sàng hỗ trợ mọi thủ tục pháp lý khi Quý khách tin chọn. Để được hỗ trợ, Quý khách có thể lựa chọn qua các hình thức:

Tư vấn trực tiếp tại Trụ sở và Văn phòng làm việc:

 • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.
 • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Tư vấn trực tuyến:

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn của chúng tôi về Hoạt động lấy lời khai người đại diện của pháp nhân trong tố tụng hình sự. Hy vọng bài viết có thể giúp ích, nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc cần TƯ VẤN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900 63 63 87. Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Xin cảm ơn. *Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.5 (13 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân Sự, Hình Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ kinh tế Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 593 bài viết