Luật Hành Chính

Hướng dẫn viết đơn kháng cáo trong vụ án khởi kiện hành chính

Đơn kháng cáo trong vụ án khởi kiện hành chính phải có đủ các nội dung theo yêu cầu pháp luật. Đơn kháng cáo chỉ được chấp nhận khi gửi cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trong thời hạn luật định. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề trên.

don khang cao trong vu an khoi kien hanh chinh
Người kháng cáo phải có đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính

>>> Xem thêm: Thủ tục giải quyết kháng cáo quá hạn trong vụ án hành chính

Kháng cáo trong vụ án khởi kiện hành chính

Người có quyền kháng cáo

Người có quyền kháng cáo trong vụ án khởi kiện hành chính theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Đương sự là cá nhân có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ có thể tự mình làm đơn kháng cáo. 
 • Nếu đương sự không tự mình hoặc không thể tự mình kháng cáo thì cáo người đại diện hợp pháp của đương sự có quyền kháng cáo.

Theo đó, người đại diện hợp pháp của đương sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

Thời hạn kháng cáo

Thời hạn kháng cáo đối với vụ án khởi kiện hành chính được quy định tại Điều 206 Bộ luật tố tụng hành chính 2015, cụ thể như sau:

 • Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; hoặc được tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết trong trường hợp đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc khi tuyên án mà có lý do.
 • Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án là 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú hoặc nơi có trụ sở đối với cơ quan, tổ chức.
 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu vào phong bì.
 • Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giữ/tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày làm đơn kháng cáo theo xác nhận của người có thẩm quyền của nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Nội dung đơn kháng cáo trong vụ án hành chính

“Đơn kháng cáo vụ án khởi kiện hành chính” là cơ sở để Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án mà đã có bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm nhưng chưa có hiệu lực pháp luật.

Đơn kháng cáo trong vụ án hành chính phải bao gồm các nội dung sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người kháng cáo;
 • Kháng cáo toàn bộ hoặc một phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật;
 • Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.
don khang cao ban an hanh chinh so tham
Mẫu đơn kháng cáo trong vụ án hành chính

Hướng dẫn viết đơn:

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính phải ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án.

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.

Lưu ý: Trường hợp người kháng cáo là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người được đại diện.

 (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo.

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó.

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Các tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo.

(9) Người kháng cáo là cá nhân, ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Đơn kháng cáo kèm theo tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) trong vụ án hành chính phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo. Nếu gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết.

thong tin trong don khang cao vu an hanh chinh
Đơn kháng cáo phải có các nội dung theo yêu cầu pháp luật

Trình tự giải quyết đơn kháng cáo trong vụ án hành chính

Việc giải quyết đơn kháng cáo trong vụ án hành chính được thực hiện theo trình tự sau:

 1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định trên.
 2. Trường hợp đơn kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh việc nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.
 3. Trường hợp đơn kháng cáo chưa đúng quy định, Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo làm lại đơn kháng cáo hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án.

Tòa án trả lại đơn kháng cáo trong các trường hợp

 • Người kháng cáo không có quyền kháng cáo;
 • Người kháng cáo không làm lại đơn kháng cáo hoặc không sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo mặc dù đã có yêu cầu của Tòa án;
 • Người kháng cáo không nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 209 Bộ luật tố tụng hành chính 2015.
quy trinh giai quyet don khang cao
Đơn kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận nếu có lý do chính đáng

Đối với đơn kháng cáo quá hạn, trình tự giải quyết quy định tại Điều 208 Luật tố tụng hành chính 2015, cụ thể là:

 1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm.
 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm 03 Thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn.

Phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp và người kháng cáo quá hạn. Trường hợp họ vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.

 • Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn. Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.
 • Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định cho người kháng cáo quá hạn, Viện kiểm sát cùng cấp và Tòa án cấp sơ thẩm.
 • Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo quá hạn thì yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành việc thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thông báo việc kháng cáo, gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết hướng dẫn các thủ tục cần thiết để thực hiện quyền kháng cáo trong vụ án khởi kiện hành chính. Mọi thắc mắc về vấn đề trên xin vui lòng liên hệ qua hotline 1900 63 63 87 để được luật sư tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn./.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

5 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết