Luật Doanh Nghiệp

Trình tự, thủ tục tiến hành họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trình tự, thủ tục tiến hành họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là kiến thức phải biết khi kinh doanh dưới hình thức công ty này. Vấn đề này được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cấp chỉ dẫn pháp lý cần thiết cho nhà đầu tư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Họp Hội đồng thành viên công ty TNHH
Họp Hội đồng thành viên công ty TNHH

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên

Căn cứ Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN)

HĐTV được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch HĐTV hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên sau đây:

 • Sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
 • Sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở xuống nếu công ty có một thành viên sở hữu ít nhất 90% vốn điều lệ.

Lưu ý, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác, cuộc họp HĐTV phải được tổ chức ở trụ sở chính của công ty.

Cách thức tổ chức, nội dung cuộc họp

Chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung tài liệu

 • Chủ tịch HĐTV có trách nhiệm chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung tài liệu;
 • Thành viên có quyền kiến nghị bổ sung chương trình họp bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Chủ tịch HĐTV phải chấp nhận kiến nghị hợp lệ được gửi đến trụ sở chính chậm nhất 01 ngày trước khi họp. Nếu kiến nghị được trình ngay trước phiên họp thì cần có đa số thành viên sự họp tán thành.
Thể thức tiến hành cuộc họp
Thể thức tiến hành cuộc họp

Thông báo mời họp

 • Thông báo mời họp có thể bằng văn bản, điện thoại, fax hoặc hìnht hức khác được điều lệ công ty quy định và phải được gửi trực tiếp đến từng thành viên HĐTV;
 • Nội dung thông báo phải chỉ rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp;
 • Nếu cuộc họp liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, báo cáo tài chính thường niên, định hướng phát triển, thay đổi cơ cấu tổ chức hoặc giải thể công ty thì tài liệu họp phải được gửi đến thành viên chậm nhất 07 ngày trước khi họp;
 • Nếu Chủ tịch HĐTV không chấp nhận yêu cầu triệu tập họp của thành viên hoặc nhóm thành viên thì những chủ thể đó được quyền tự triệu tập trong sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày yêu cầu.

Điều kiện và thể thức tiến hành

Căn cứ Điều 58, LDN 2020

 • Cuộc họp HĐTV được tiến hành khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ, nếu không đáp ứng đủ có thể tiến hành họp lần hai;
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp lần đầu, cuộc họp HĐTV được tổ chức lần hai nếu số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ, nếu không đủ có thể tiến hành họp lần ba;
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày dự định họp lần hai, cuộc họp HĐTV được tiến hành không phụ thuộc vào số vốn điều lệ do thành viên dự họp sở hữu;
 • Nếu trong thời gian dự kiến mà vẫn chưa hoàn thành chương trình họp thì có thể kéo dài tối đa 30 ngày, kể từ ngày khai mạc cuộc họp.
Thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên
Thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên

Thông qua nghị quyết

Hình thức thông qua

Trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác, quyết định về những vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết:

 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 • Quyết định phương hướng phát triển công ty;
 • Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch HĐTV;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc “Tổng giám đốc“;
 • Thông qua báo cáo tài chính thường niên;
 • Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

Tỷ lệ thông qua

Căn cứ Điều 59, LDN 2020

Nếu Điều lệ không có quy định khác, nghị quyết của HĐTV được thông qua nếu đạt được số phiếu đại diện:

 • Ít nhất 65% tổng số vốn góp;
 • Ít nhất 75% tổng số vốn góp nếu bán tài sản có giá trị ít nhất bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tổ chức lại, giải thể công ty.

Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì cần có số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành.

Chú ý, các cuộc họp đều phải được ghi lại thành biên bản và có thể được lưu trữ dưới các hình thức điện tử.

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục tổ chức họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH. Nếu quý độc giả cần hỗ trợ pháp lý trong quản lý doanh nghiệp vui lòng liên hệ ngay cho Luật sư Doanh nghiệp của chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn. Xin cảm ơn./.

4.7 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết