Luật Doanh Nghiệp

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản bao gồm tài liệu, giấy tờ cần có để thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản. Để tránh những rủi ro pháp lý phát sinh, cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị đủ hồ sơ theo luật định. Bài viết sau của Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp đến quý đọc giả một số nội dung liên quan đến hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sảnĐiều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản

Giấy phép nuôi trồng thủy sản là gì?

Căn cứ theo khoản 8 Điều 13 Nghị định 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (sau đây gọi là Nghị định 67/2018/NĐ-CP), giấy phép nuôi trồng thủy sản là một trong những loại giấy phép hoạt động được cấp trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Giấy phép nuôi trồng thủy sản là một văn bản chứng nhận do cơ quan quản lý thủy sản cấp, cho phép tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp tham gia hoạt động nuôi trồng thủy sản. Đây là một phần quan trọng của quy trình quản lý nguồn lợi thủy sản để đảm bảo bền vững và kiểm soát hoạt động nuôi trồng.

Giấy phép này thường bao gồm các thông tin như loại thủy sản được nuôi trồng, vị trí cụ thể của hồ nuôi, quy mô sản xuất, điều kiện kỹ thuật, và các biện pháp bảo vệ môi trường. Việc có giấy phép nuôi trồng thủy sản giúp đảm bảo rằng hoạt động nuôi trồng diễn ra theo các quy định pháp luật, góp phần vào quản lý nguồn lợi thủy sản một cách bền vững và an toàn.

Các trường hợp điều chỉnh Nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản

Trong quá trình nuôi trồng thủy sản, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện một số hoạt động trên thực tế làm thay đổi những nội dung đã được quy định trong giấy phép được cấp trước đó. Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 67/2018/NĐ-CP, trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản khi có sự thay đổi về:

 • Phạm vi hoạt động;
 • Quy mô, công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động đề nghị cấp phép;
 • Vị trí, lưu lượng, phương thức, chế độ xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Như vậy, nếu có thay đổi về các nội dung nếu trên, cá nhân, tổ chức nuôi trồng thủy sản phải thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản.

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản

Khi tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản, cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị và gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ để giải quyết.

Căn cứ khoản 8 Điều 13, điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 67/2018/NĐ-CP, thẩm quyền điều chỉnh giấy phép đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Vì vậy, căn cứ theo Điều 17 Nghị định 67/2018/NĐ-CP, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, khi tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản, cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị và gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trình tự, thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản

Tiếp nhận, xử lý hồ sơTiếp nhận, xử lý hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị

Tổ chức hoặc cá nhân khi đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép cần chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định.

Căn cứ tại Điều 28 Nghị định 67/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 40/2023/NĐ-CP), hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu số 02 phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 40/2023/NĐ-CP;
 • Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.
 • Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân.
 • Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về tình hình thực hiện giấy phép được cấp của tổ chức, cá nhân.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản là dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi thì bên cạnh các tài liệu, giấy tờ nêu trên, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép phải bổ sung:

 • Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cập nhật đến thời điểm đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép);
 • Trường hợp có thay đổi quy mô, công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động được cấp phép phải bổ sung: bản sao quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường; bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án điều chỉnh

Như vậy, khi tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản, cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đã nêu như trên.

Thủ tục thực hiện

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản, cá nhân, tổ chức phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định 67/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định 40/2023/NĐ-CP), thủ tục điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận, xem xét hồ sơ

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Thông báo kết quả

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản.
 • Trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo lý do không cấp giấy phép.

Như vậy, thủ tục điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản thực hiện theo các bước như trên.

Dịch vụ luật sư hỗ trợ đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản

Luật sư tư vấn về điều chỉnh nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản

Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản với các nội dung như sau:

 • Tư vấn về các trường hợp phải điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản;
 • Tư vấn về chuẩn bị hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, văn bản có liên quan đến thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản, làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan;
 • Thay mặt khách hàng theo dõi tiến trình thủ tục và trả kết quả điều chỉnh giấy phép cho khách hàng;
 • Hướng dẫn thực hiện khiếu nại, tố cáo khi phát hiện có sai phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép nuôi trồng thủy sản
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến giấy phép nuôi trồng thủy sản.

Khi có những thay đổi liên quan đến nội dung giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, cá nhân, tổ chức phải tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép như đã nêu ở nội dung bài viết. Nếu có nhu cầu được hỗ trợ pháp lý về hồ sơ đề nghị nêu trên, vui lòng liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được đội ngũ Luật sư dân sự của chúng tôi hỗ trợ.

4.7 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết