Luật Doanh Nghiệp

Điều kiện trả cổ tức cổ phần phổ thông của cổ đông công ty

Điều kiện trả cổ tức cổ phần phổ thông của cổ đông công ty phải đáp ứng khi công ty cổ phần thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông. Đại hội đồng cổ đông phải thông qua quyết định chi trả cổ tức và tuân theo các quy định về thời hạn và thủ tục theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Để nắm bắt rõ về vấn đề trên, mời quý độc giả tìm hiểu thông qua bài viết sau đây của Chuyên Tư Vấn Luật.

Điều kiện trả cổ tức cổ phần phổ thôngĐiều kiện trả cổ tức cổ phần phổ thông

Quy định về cổ tức cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần

Cổ tức cổ phần phổ thông là gì?

Cổ tức cổ phần phổ thông là việc chi trả một phần lợi nhuận ròng của công ty theo quy định sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế và tài chính khác. Trong đó, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp được hiểu là khoản tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán được trừ đi tất cả các khoản chi phí, kể cả thuế. Như vậy, lợi nhuận ròng chính là tiền lãi của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản chi phí. Số tiền lãi này sẽ được chi trả cho các cổ đông trong công ty cổ phần theo tỷ lệ tương ứng đối với từng loại cổ phần.

>>>Xem thêm: Tư vấn thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Mức chi trả cổ tức cổ phần phổ thông so với các loại cổ tức khác

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Điều kiện trả cổ tức cho cổ phần phổ thông

Theo khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau:

 • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế cũng như các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định;
 • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Như vậy, công ty cổ phần đáp ứng đủ các điều kiện trên theo quy định của pháp luật doanh nghiệp có thể trả cổ tức cổ phần cổ thông.

Quy trình chi trả cổ tức trong công ty cổ phần

Quy trình chi trả cổ tức cổ phần phổ thôngQuy trình chi trả cổ tức cổ phần phổ thông

Hình thức chi trả cổ tức

Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp nếu cổ tức được chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.

Theo đó, cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, tài sản khác hoặc cổ phiếu (cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần).

Thời hạn chi trả

 • Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì công ty cổ phần phải chi trả cổ tức cho công đông phổ thông.
 • Trước khi thanh toán cổ tức, công ty có trách nhiệm thông báo về trả cổ tức chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện thanh toán cổ tức. Thông báo này được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.
 • Trường hợp chi trả bằng cổ phần, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức.

Cơ sở pháp lý: Khoản 4, khoản 6  Điều 135 Luật Doanh Nghiệp 2020

Trình tự chi trả cổ tức

Trình tự chi trả cổ tức cổ phần phổ thông tại công ty cổ phần được thực hiện như sau:

Bước 1: Họp hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tổ chức họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức chi trả kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bước 2: Họp Đại hội đồng cổ đông

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông phải xem xét thông qua phương án trả cổ tức và ra quyết định mức cổ tức của từng loại cổ phần.

Theo đó, tùy theo hình thức trả cổ tức mà tỷ lệ thông qua quyết định khác nhau:

 • Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc tài sản khác thì quyết định chỉ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
 • Đối với hình thức chi trả bằng cổ phần: vì việc chi trả này sẽ ảnh hưởng đến số lượng cổ phần của từng loại và vốn điều lệ của công ty, do đó, quyết định này chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Bước 3: Lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức

Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức, Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

Bước 4: Thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông.

Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức, Hội đồng quản trị gửi thông báo về trả cổ tức đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.

Thông báo phải có các nội dung sau đây:

 • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
 • Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 5: Thực hiện thanh toán cổ tức

Cổ tức phải được thanh toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trường hợp công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần thì không cần làm thủ tục chào bán cổ phần mà chỉ cần đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức

Cơ sở pháp lý: Điều 135, Điều 148 Luật Doanh Nghiệp 2020

>>>Xem thêm: Điều kiện chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần

Tư vấn vấn đề cổ phần, cổ tức trong doanh nghiệp

Luật sư tư vấn về cổ phần, cổ tứcLuật sư tư vấn về cổ phần, cổ tức

Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn pháp luật về cổ phần, cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp

 • Tư vấn các thủ tục chi trả cổ tức cổ phần phổ thông theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn điều kiện để chỉ trả cổ tức, thời hạn và quy trình thực hiện
 • Tư vấn mức phân chia cổ tức cổ phần cho cổ đông
 • Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện thủ tục khác trong doanh nghiệp theo đúng luật.

Trên đây là bài viết về điều kiện chi trả cổ tức cổ phần phổ thông của cổ đông công ty do Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp. Việc nắm rõ về điều kiện và quy trình chi trả cổ tức là rất quan trọng khi là cổ đông của công ty cổ phần. Nếu quý độc giả cần được tư vấn về các quy định, thủ tục trên, hãy liên hệ với Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp qua hotline 1900.63.63.87 để nhận được hỗ trợ.

5 (14 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết