Luật Doanh Nghiệp

Điều kiện thành lập công ty môi giới bất động sản từ ngày 01/01/2025

Điều kiện thành lập công ty môi giới bất động sản được quan tâm khi kinh doanh bất động sản cũng ngày càng phát triển mạnh. Ngành nghề kinh doanh này có thể được xem là xu hướng kinh doanh hiện nay vì nhu cầu người dân và đầu tư nước ngoài tăng cao. Bài viết sau đây giúp bạn hiểu rõ hơn về thành lập công ty kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Thành lập công ty môi giới bất động sản

Thành lập công ty môi giới bất động sản

Các nội dung môi giới bất động sản

Theo quy quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) thì môi giới bất động sản là một trong các loại hình kinh doanh dịch vụ bất động sản. Nó được hiểu là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Căn cứ theo Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, môi giới bất động sản bao gồm các nội dung sau:

 • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.
 • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Nội dung môi giới bất động sản

Nội dung môi giới bất động sản

Để thành lập công ty môi giới bất động sản từ ngày 01/01/2025 cần đáp ứng những điều kiện gì?

Điều kiện để thành lập công ty môi giới bất động sản được quy định như sau:

Thứ nhất, ổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật kinh doanh bất động sản 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025):

 • Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản), phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này.

Thứ hai, doanh nghiệp muốn kinh doanh môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ;
 • Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản;
 • Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật này.

Như vậy, để cá nhân, tổ chức thành lập công ty môi giới bất động sản theo đúng quy định của pháp luật, nếu chỉ đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân khi kinh doanh môi giới bất động sản

Quyền của doanh nghiệp, cá nhân khi kinh doanh môi giới bất động sản

Theo quy định tại Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) thì bao gồm những quyền như sau:

Về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các quyền sau đây:

 • Thực hiện môi giới bất động sản theo quy định của Luật này;
 • Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch;
 • Thu phí dịch vụ của khách hàng theo thỏa thuận của các bên;
 • Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh;
 • Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra;
 • Quyền khác theo hợp đồng.

Về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các quyền sau đây:

 • Quyền quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều này;
 • Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản theo quy định tại Điều 63 của Luật này.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân khi kinh doanh môi giới bất động sản

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân được quy định tại khoản 1,2 Điều 65 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản cho nhân viên môi giới bất động sản làm việc trong doanh nghiệp hằng năm;
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các nghĩa vụ sau đây:

 • Nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này;
 • Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc;
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản hằng năm.

Thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản

Để thành lập công ty môi giới bất động sản ngoài việc hoàn thành các điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản, thì việc chuẩn bị thủ tục thành lập công ty cũng vô cùng quan trọng đối với cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty. Và thủ tục được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty môi giới bất động sản. Đây là nội dung cơ bản mà mỗi cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị trước khi thành lập công ty môi giới bất động sản. Ngoài ra hồ sơ đăng ký thành lập công ty môi giới bất động sản gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị cấp phép thành lập công ty
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên
 • Giấy tờ pháp lý của chủ thể thành lập công ty

Tùy vào nhu cầu thành lập loại hình công ty mà hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có sự điều chỉnh thay đổi phù hợp theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo các cách:

 • Nộp trực tiếp;
 • Nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2020 sau khi nhận được hồ sơ đăng ký thành lập công ty bất động sản, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành hoạt động kiểm tra hồ sơ. Đối với các hồ sơ có sai sót, thiếu thông tin thì sẽ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, chính xác theo quy định thì sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thời hạn này được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi cơ quan nhận được hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả thành lập công ty từ cơ quan Nhà nước. Tiến hành khắc con dấu và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 4:  Gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp

Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Kinh doanh bất động sản 2023  (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025)

Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh hoạt động môi giới bất động sản

Đối với dịch vụ thành lập công ty kinh doanh môi giới bất động sản, để việc thành lập công ty được tiết kiệm thời gian và công sức thì chúng tôi có hỗ trợ một số dịch vụ sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động công ty môi giới bất động sản
 • Tư vấn soạn thảo đơn từ và chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty
 • Tư vấn quy trình thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản
 • Luật sư thực hiện việc soạn thảo và chuẩn bị nộp hồ sơ thành lập công ty
 • Chuẩn bị các hồ sơ, nếu có phát sinh thêm rủi ro
 • Những công việc pháp lý có liên quan

Tư vấn thành lập công ty môi giới bất động sản

Tư vấn thành lập công ty môi giới bất động sản

Việc thành lập công ty môi giới bất động sản hiện nay có thể là một vấn đề không dễ. Từ ngày 01/01/2025 thì Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ chính thức có hiệu lực và để thành lập công ty môi giới bất động sản vì môi giới bất động sản không còn là ngành nghề tự do. Nếu còn thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ luật sư doanh nghiệp qua Hotline: 1900.63.63.87 để được giải đáp.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.5 (17 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 745 bài viết