Dịch Vụ Luật Sư

Thủ tục mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp tại VIAC

Thủ tục mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp tại VIAC ( Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam ) hiện đang được nhận sự quan tâm từ nhiều khách hàng có nhu cầu giải quyết tranh chấp không thông qua tố tụng tại Tòa án. Vậy điều kiện áp dụng, quy trình giải quyết tranh chấp giữa các bên được diễn ra như thế nào. Bài viết dưới đây chuyên tư vấn luật sẽ giải đáp những thắc mắc về thủ tục giải quyết tranh chấp tại  VIAC.

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam ( VIAC )Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam ( VIAC )

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại VIAC

Trọng tài thương mại được tiến hành khi có thỏa thuận trọng tài theo quy định tại Điều 5, Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010 và tranh chấp đó thuộc thẩm quyền của Trọng tài thương mại. Cụ thể, tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định về phạm vi thẩm quyền của trọng tài nếu những tranh chấp phát sinh đáp ứng những điều kiện sau:

 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

Cơ sở pháp lý: Điều 2, Điều 5 và Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Giải quyết tranh chấp theo quy tắc tố tụng trọng tài

Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ( VIAC ) được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài.

Điều kiện áp dụng

Theo Điều 5 Luật trọng tài thương mại, giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Quy trình giải quyết tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện, các tài liệu đính kèm, bản tự bảo vệ đến Trung tâm trọng tài.

 • Nguyên đơn làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trung tâm sẽ thông báo cho nguyên đơn và bị đơn về việc nhận được Đơn kiện và ngày nhận được đơn kiện.
 • Đơn khởi kiện bao gồm: ngày, tháng; tên và địa chỉ của các bên; tóm tắt nội dung vụ tranh chấp; căn cứ pháp lý để khởi kiện; trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khác của Nguyên đơn; tên trọng tài viên mà Nguyên đơn chọn
 • Kèm theo đơn khởi kiện, bên khởi kiện phải nộp thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.
 • Trừ khi các bên có thỏa khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, bị đơn phải gửi tới Trung tâm Bản tự bảo vệ và các tài liệu có liên quan.

Bước 2: Trung tâm trọng tài thụ lý vụ án và thành lập Hội đồng trọng tài.

 • Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên.
 • Trường hợp các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên.

Bước 3: Hội đồng trọng tài tiến hành xác minh sự việc và thu thập chứng cứ.

Bước 4: Tiến hành hòa giải tại Trung tâm trọng tài.

 • Theo yêu cầu của các bên thì Trung tâm sẽ tiến hành hòa giải.
 • Trong trường hợp này, Hội đồng Trọng tài ra Quyết định công nhận hòa giải thành. Quyết định công nhận hòa giải thành của Hội đồng Trọng tài có hiệu lực như Phán quyết trọng tà

Bước 5: Tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài.

 • Thời gian và nơi tiến hành phiên họp giải quyết vụ tranh chấp do Hội đồng Trọng tài quyết định, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.
 • Giấy triệu tập tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp được Trung tâm gửi cho các bên chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên họp, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.
 • Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp không công khai, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.
 • Các bên có quyền mời người làm chứng, mời người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và phải thông báo cho Hội đồng Trọng tài trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp.
 • Tại phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, nếu thấy các bên không còn bất kỳ tài liệu hoặc chứng cứ có liên quan nào để cung cấp, Hội đồng Trọng tài tuyên bố phiên họp giải quyết vụ tranh chấp này là phiên họp cuối cùng.

Bước 6: Hội đồng trọng tài ra phán quyết.

 • Trong trường hợp Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên, Phán quyết trọng tài và các Quyết định của Hội đồng Trọng tài được lập theo nguyên tắc đa số. Nếu không đạt được đa số, Phán quyết trọng tài và các Quyết định của Hội đồng Trọng tài được quyết định bởi Chủ tịch Hội đồng Trọng tài.
 • Khi có Trọng tài viên không ký tên vào phán quyết trọng tài, Chủ tịch Hội đồng trọng tài phải ghi việc này trong phán quyết trọng tài và nêu rõ lý do. Trong trường hợp này, phán quyết trọng tài vẫn có hiệu lực.
 • Phán quyết trọng tài phải được lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng giải quyết vụ tranh chấp.
 • Phán quyết trọng tài phải được Hội đồng Trọng tài gửi tới Trung tâm ngay sau ngày lập. Trung tâm gửi ngay tới các bên bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Phán quyết trọng tài. Các bên có quyền yêu cầu Trung tâm cấp thêm bản sao Phán quyết trọng tài và phải trả phí theo quy định của Trung tâm.
 • Phán quyết trọng tài là chung thẩm và ràng buộc các bên.

Cơ sở pháp lý: Điều 30, Điều 35, Điều 39, Điều 55, Điều 58, Điều 60 Luật trọng tài thương mại 2010. Điều 7, Điều 9, Điều 18, Điều 19, Điều 25, Điều 32 Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC.

Thủ tục mở phiên họp giải quyết tranh chấp tại VIACThủ tục mở phiên họp giải quyết tranh chấp tại VIAC

>>>Xem thêm: Tổng quan pháp luật về thủ tục tố tụng trọng tài

Phiên họp giải quyết tranh chấp tại VIAC diễn ra khi nào

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 của Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam:

 • Thời gian và nơi tiến hành phiên họp giải quyết vụ tranh chấp do Hội đồng Trọng tài quyết định, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Hội đồng Trọng tài có thể tiến hành phiên họp giải quyết vụ tranh chấp bằng hình thức teleconference, video-conference hoặc các hình thức thích hợp khác nếu các bên có thỏa thuận.
 • Giấy triệu tập tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp được Trung tâm gửi cho các bên chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên họp, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp hoãn phiên họp hoặc Hội đồng Trọng tài quyết định mở phiên họp tiếp theo, thời hạn gửi giấy triệu tập do Hội đồng Trọng tài quyết định, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Chi phí tố tụng VIAC

Căn cứ theo Điều 34 của Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam:

 • Chi phí để trả thù lao cho các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp;
 • Chi phí hành chính của Trung tâm liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp;
 • Chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp được quy định tại Văn bản hướng dẫn của Trung tâm có hiệu lực tại thời điểm lập dự tính chi phí; chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài;
 • Chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia.

Tư vấn giải quyết tranh chấp VIAC

Chuyên Tư Vấn Luật luôn có những luật sư giàu chuyên môn, kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ quý khách các dịch vụ như:

 • Tư vấn và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp để cho khách hàng xem xét và lựa chọn.
 • Tư vấn xác định phí trọng tài;
 • Soạn thảo đơn kiện, bản bảo vệ, các đơn từ khác trong quá trình giải quyết tranh chấp
 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp tại VIAC;
 • Luật sư đại diện tham gia giải quyết tranh chấp tố tụng trọng tài

Luật sư tư vấn tranh chấp trọng tàiLuật sư tư vấn tranh chấp trọng tài

Để yêu cầu Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam mở phiên họp nhằm giải quyết tranh chấp thì các bên tham gia phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Bài viết trên gửi đến đọc giả đầy đủ thông tin về thủ tục mở phiên họp giải quyết tranh chấp tại VIAC. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc có nhu cầu sử dụng trực tiếp dịch vụ luật sư hãy liên hệ chuyên tư vấn luật qua hotline 1900636387 để được hỗ trợ.

4.8 (18 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 83 bài viết