Dịch Vụ Luật Sư

Thủ tục mở phiên họp giải quyết tranh chấp tại STAC

Thủ tục mở phiên họp giải quyết tranh chấp tại STAC là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thường được các bên tranh chấp là pháp nhân, thương nhân lựa chọn. Các nội dung thủ tục liên quan đến giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài thương mại được pháp luật quy định chi tiết trong Luật Trọng tài thương mại 2010. Bài viết dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ thông tin cho quý bạn đọc về vấn đề này.

Mở phiên họp giải quyết tranh chấp tại STACMở phiên họp giải quyết tranh chấp tại STAC

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trung tâm trọng tài thương mại STAC

Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) có chức năng giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại hoặc Hòa giải thương mại.

Theo quy định tại Điều 2 của Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định ba nhóm vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại, bao gồm:

 • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 • Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định phải giải quyết bằng trọng tài thương mại.

Đối với nhóm thứ nhất, tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, các bên phải là thương nhân hoặc cá nhân thực hiện hoạt động thương mại.

Đối với nhóm thứ hai, tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại, các bên có thể là thương nhân, cá nhân thực hiện hoạt động thương mại hoặc cá nhân, tổ chức không kinh doanh.

Đối với nhóm thứ ba, tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định phải giải quyết bằng trọng tài thương mại, các bên có thể là thương nhân, cá nhân thực hiện hoạt động thương mại hoặc cá nhân, tổ chức không kinh doanh.

Một số tranh chấp thuộc thẩm quyền của STAC có thể kể đến như:

 • Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng xây dựng, hợp đồng gia công, hợp đồng vận tải, hợp đồng tài chính, ngân hàng,…
 • Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh, hợp đồng chuyển giao công nghệ,…
 • Tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế,…
 • Tranh chấp liên quan đến nhượng quyền thương mại,…
 • Tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động,…

Ngoài ra, STAC cũng có thể giải quyết các tranh chấp khác nếu các bên tranh chấp có thỏa thuận.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Trình tự, thủ tục mở phiên họp giải quyết tại STAC

Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp

Chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp tại STAC là một công việc quan trọng, giúp các bên tranh chấp bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Điều 54 Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC, sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập, các bên tham gia tố tụng trọng tài có nghĩa vụ chuẩn bị cho phiên họp giải quyết tranh chấp.

Đối với Giấy triệu tập tham dự phiên họp:

Giấy triệu tập tham dự phiên họp phải được gửi cho các bên chậm nhất 30 ngày trước ngày mở phiên họp.

Giấy triệu tập phải có các nội dung sau:

 • Thời gian và địa điểm mở phiên họp.
 • Nội dung cần giải quyết tại phiên họp.
 • Yêu cầu của các bên tham gia tố tụng.

Nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thời gian và địa điểm mở phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.

Hội đồng trọng tài có nhiệm vụ chuẩn bị cho phiên họp giải quyết tranh chấp, bao gồm các công việc sau:

 • Nghiên cứu hồ sơ vụ án: Hội đồng trọng tài sẽ nghiên cứu hồ sơ vụ án, bao gồm đơn khởi kiện, đơn phản tố, các tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp,… để nắm được các vấn đề cần giải quyết tại phiên họp.
 • Xác định các vấn đề cần giải quyết tại phiên họp: Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án, Hội đồng trọng tài sẽ xác định các vấn đề cần giải quyết tại phiên họp, bao gồm các vấn đề về nội dung vụ án, về thủ tục tố tụng,…
 • Lập kế hoạch giải quyết tranh chấp: Hội đồng trọng tài sẽ lập kế hoạch giải quyết tranh chấp, bao gồm kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung phiên họp,…

Các bên tham gia tố tụng có nghĩa vụ chuẩn bị cho phiên họp giải quyết tranh chấp, bao gồm các công việc sau:

 • Cung cấp cho Hội đồng trọng tài các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án: Các bên tham gia tố tụng cần cung cấp cho Hội đồng trọng tài tất cả các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án, bao gồm hợp đồng, thỏa thuận, thư tín, hóa đơn, chứng từ thanh toán,… liên quan đến vụ án; bản khai của người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; kết quả giám định, định giá,… (Điều 17 Quy tắc tố tụng trọng tài STAC.)
 • Lập luận về yêu cầu của mình và đối đáp với lập luận của bên kia: Các bên tham gia tố tụng cần lập luận về yêu cầu của mình và đối đáp với lập luận của bên kia. Các lập luận cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc, có căn cứ pháp lý và thực tế.
 • Tham gia hòa giải nếu Hội đồng trọng tài đề nghị: Nếu Hội đồng trọng tài đề nghị hòa giải, các bên tham gia tố tụng cần tham gia hòa giải một cách thiện chí, hợp tác với Hội đồng trọng tài để tìm ra giải pháp giải quyết tranh chấp phù hợp với quyền và lợi ích của các bên.

Việc chuẩn bị chu đáo cho phiên họp giải quyết tranh chấp sẽ giúp các bên tranh chấp đạt được kết quả như mong muốn.

Thành phần tham gia phiên họp

Tại Điều 24 của Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC quy định các thành phần tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp tại STAC về cơ bản bao gồm:

 • Hội đồng trọng tài
 • Các bên tranh chấp
 • Người làm chứng
 • Người giám định
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Trong đó:

 • Hội đồng trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp tại STAC. Hội đồng trọng tài có từ 3 đến 5 thành viên, do Trung tâm trọng tài thành lập. Các thành viên Hội đồng trọng tài phải là những người có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật, kinh tế, thương mại.
 • Các bên tranh chấp là nguyên đơn và bị đơn trong vụ tranh chấp. Các bên tranh chấp có quyền tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp để trình bày quan điểm, lập luận của mình và đưa ra chứng cứ, tài liệu chứng minh cho quan điểm của mình.
 • Người làm chứng là người có liên quan đến vụ tranh chấp và có thể cung cấp thông tin, chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp.
 • Người giám định là người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến vụ tranh chấp và có thể đưa ra ý kiến, kết luận về các vấn đề kỹ thuật, chuyên môn liên quan đến vụ tranh chấp. Người giám định được Hội đồng trọng tài mời tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, các bên tranh chấp, Hội đồng trọng tài và Trung tâm trọng tài có thể mời thêm người khác tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp, nếu xét thấy cần thiết.

Thủ tục phiên họp giải quyết tranh chấp

Thủ tục phiên họp giải quyết tranh chấp STAC được quy định tại Chương IV của Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC. Theo đó, thủ tục này bao gồm 03 giai đoạn với các nội dung sau:

Giai đoạn 01: Trước khi phiên họp được mở

 • Hội đồng trọng tài sẽ gửi giấy triệu tập phiên họp giải quyết tranh chấp cho các bên tranh chấp và người làm chứng, người giám định (nếu có).
 • Giấy triệu tập phiên họp phải ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung phiên họp.
 • Các bên tranh chấp có quyền đề nghị Hội đồng trọng tài thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung phiên họp.
 • Hội đồng trọng tài có thể ra quyết định hoãn phiên họp nếu xét thấy cần thiết. (Theo quy định của Điều 57 Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Điều 27 Quy tắc Tố tụng Trọng tài STAC.)

Giai đoạn 02: Tại phiên họp

 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên tranh chấp thỏa thuận khác.
 • Phiên họp giải quyết tranh chấp được chủ trì bởi Chủ tịch Hội đồng trọng tài.
 • Các bên tranh chấp có quyền trình bày quan điểm, lập luận của mình và đưa ra chứng cứ, tài liệu chứng minh cho quan điểm của mình.
 • Hội đồng trọng tài có quyền đặt câu hỏi, yêu cầu các bên tranh chấp làm rõ các vấn đề liên quan đến tranh chấp.
 • Hội đồng trọng tài có quyền mời người làm chứng, người giám định tham gia phiên họp để cung cấp thông tin, chứng cứ liên quan đến tranh chấp.
 • Phiên họp giải quyết tranh chấp kết thúc khi Hội đồng trọng tài đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết để giải quyết tranh chấp.

Giai đoạn 03: Sau khi phiên họp kết thúc

Hội đồng trọng tài có thể ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp nếu xét thấy vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của STAC hoặc các bên tranh chấp đã hòa giải thành.

Thủ tục phiên họp giải quyết tranh chấp STAC có thể được rút gọn theo quy định của Quy tắc tố tụng trọng tài rút gọn của STAC.

Giải quyết tranh chấp tại STACGiải quyết tranh chấp tại STAC

Trường hợp hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp

Theo quy định tại Điều 27 của Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC, Hội đồng trọng tài có thể ra quyết định hoãn phiên họp giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau:

 • Các bên tranh chấp thỏa thuận hoãn phiên họp.
 • Một hoặc các bên tranh chấp không thể tham dự phiên họp vì lý do chính đáng.
 • Có sự cố bất khả kháng làm cho việc tiến hành phiên họp không thể thực hiện được.

Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận hoãn phiên họp bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

Ngoài ra, nếu có yêu cầu hoãn phiên họp phải lập bằng văn bản gửi đến STAC chậm nhất 07 ngày làm việc.

Trong đó:

Một hoặc các bên tranh chấp không thể tham dự phiên họp vì lý do chính đáng. Lý do chính đáng có thể kể đến bao gồm:

 • Bên tranh chấp bị ốm đau, tai nạn, hoặc có lý do cấp bách khác không thể tham dự phiên họp.
 • Bên tranh chấp chưa nhận được giấy triệu tập phiên họp hợp lệ hoặc nhận được giấy triệu tập quá muộn.

Có sự cố bất khả kháng làm cho việc tiến hành phiên họp không thể thực hiện được. Sự cố bất khả kháng có thể được kể đến bao gồm:

 • Thiên tai, địch họa, dịch bệnh,…
 • Các sự kiện bất khả kháng khác.

Hội đồng trọng tài ra Quyết định hoãn phiên họp và quyết định phải được gửi cho các bên tranh chấp và người làm chứng, người giám định (nếu có) trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

Thời gian hoãn phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.

Trong thời gian hoãn phiên họp, các bên tranh chấp vẫn có thể gửi cho Hội đồng trọng tài chứng cứ, tài liệu liên quan đến tranh chấp.

>>> Xem thêm: Không đồng ý với quyết định của Hội đồng Trọng tài thì làm sao.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại trung tâm trọng tài

Dịch vụ Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp những dịch vụ tư vấn liên quan đến giải quyết tranh chấp thương mại tại trung tâm trọng tài với những nội dung như sau:

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại của trung tâm trọng tài: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về thẩm quyền của trung tâm trọng tài, bao gồm thẩm quyền xét xử, thẩm quyền giải quyết theo thủ tục hòa giải,…
 • Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại trung tâm trọng tài: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài, bao gồm thời hạn nộp đơn khởi kiện, thời hạn thành lập Hội đồng trọng tài, thời hạn giải quyết tranh chấp,…
 • Luật áp dụng để giải quyết tranh chấp: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về luật áp dụng để giải quyết tranh chấp, bao gồm luật quốc gia, tập quán thương mại quốc tế,…
 • Các quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quá trình giải quyết tranh chấp: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm quyền cung cấp chứng cứ, quyền đưa ra lập luận,…
 • Các biện pháp khẩn cấp tạm thời: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về các biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được áp dụng trong quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm biện pháp phong tỏa tài sản, biện pháp cấm chuyển nhượng tài sản,…
 • Các vấn đề khác liên quan đến giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài: Luật sư tư vấn cho các bên tranh chấp về các vấn đề khác liên quan đến giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài, bao gồm vấn đề bồi thường thiệt hại, vấn đề thi hành quyết định, phán quyết trọng tài,…

Việc tham khảo ý kiến của luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại trung tâm trọng tài là rất cần thiết đối với các bên tranh chấp. Luật sư sẽ giúp các bên tranh chấp hiểu rõ về các quy định pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, từ đó có thể đưa ra các quyết định phù hợp với quyền và lợi ích của mình.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tàiLuật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài

Thủ tục mở phiên họp giải quyết tranh chấp tại STAC là một thủ tục phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tranh chấp, Trung tâm trọng tài và Hội đồng trọng tài. Đối với các độc giả vẫn còn thắc mắc đối với vấn đề nêu trên hoặc có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật. Vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

4.7 (12 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 128 bài viết