Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là dịch vụ quan trọng không thể thiếu trong việc hỗ trợ công ty thành lập và hoạt động kinh doanh về quỹ đầu tư chứng khoán. Pháp luật Việt Nam quy định về điều kiện để thành lập loại hình công ty này rất khắt khe. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu chi tiết hơn về vấn đề này.

Thành lập công ty quỹ đầu tư chứng khoán

Thành lập công ty quỹ đầu tư chứng khoán

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Các quy định về điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định cụ thể tại Điều 75 Luật Chứng khoán 2019, cụ thể như sau:

Vốn

Điều kiện về vốn được quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Chứng khoán 2019, bao gồm:

 • Việc góp vốn điều lệ vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bằng Đồng Việt Nam;
 • Vốn điều lệ tối thiểu để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

Cổ đông, thành viên góp vốn

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn được quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Chứng khoán 2019, bao gồm:

 • Cổ đông, thành viên góp vốn đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77 Luật Chứng khoán 2019;
 • Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác.

Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn

Điều kiện về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn được quy định tại khoản 3 Điều 75 Luật Chứng khoán 2019, bao gồm:

 • Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại hoặc doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này;
 • Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.

Cơ sở vật chất

Điều kiện về cơ sở vật chất được quy định tại khoản 4 Điều 75 Luật Chứng khoán 2019, cụ thể như sau:

 • Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;
 • Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Nhìn chung, các quy định về điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đã được pháp luật quy định cụ thể tại từng khoản của Điều 75 Luật Chứng khoán 2019. Ngoài những điều kiện nêu trên, pháp luật chứng khoán còn có quy định điều kiện về nhân sự tại khoản 5 của Điều này.

>>Xem thêm: Tại sao doanh nghiệp tư nhân không được phát hành chứng khoán

Giao dịch chứng khoán

Giao dịch chứng khoán

Thủ tục xin giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị

Căn cứ theo Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán (theo mẫu số 64 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
 • Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng.
 • Danh sách dự kiến Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
 • Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với pháp nhân.
 • Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân tham gia góp vốn từ mười phần trăm trở lên vốn điều lệ đã góp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.

Quy trình xin giấy phép

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 186 Nghị định 155/2020/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập công ty chứng khoán được gửi tới bộ phận một cửa của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (có thể gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, nếu phát hiện thấy hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc còn vấn đề chưa rõ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu, các cổ đông, thành viên sáng lập thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán phải hoàn thiện bộ hồ sơ.

Sau thời hạn này, nếu hồ sơ không được bổ sung và hoàn thiện đầy đủ thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Bước 3: Hoàn tất cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp

Căn cứ theo theo quy quy định tại điểm a khoản 2 Điều 186 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản đề nghị hoàn tất các điều kiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp.

Cổ đông, thành viên góp vốn được trích phần vốn góp để đầu tư cơ sở vật chất, phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản của ngân hàng thương mại theo chỉ định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, phần vốn này sẽ được giải tỏa, chuyển vào tài khoản của công ty.

Lưu ý:

Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà mà các cổ đông, thành viên góp vốn không hoàn thiện cơ sở vật chất, không phong tỏa đủ vốn điều lệ và không bổ sung đầy đủ nhân sự thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền từ chối cấp phép theo quy quy định tại điểm b khoản 2 Điều 186 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Bước 4: Cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 186 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

Dịch vụ trọn gói thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tư vấn pháp lý

 • Tư vấn cho quý khách hàng hiểu và biết quy định của pháp luật chứng khoán về việc thành lập công ty quỹ đầu tư chứng khoán.
 • Tư vấn, hướng dẫn thực hiện các công việc để đáp ứng các điều kiện được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán;
 • Tư vấn quyền liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán để tránh những rủi ro không đáng có gây ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Soạn thảo văn bản

Hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản pháp lý: các hồ sơ cần thiết để nộp đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; soạn đơn từ khác có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục để giải quyết những vướng mắc, rủi ro gặp phải (nếu có).

Đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục

Nhận ủy quyền từ khách hàng để nhân danh khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục đề nghị xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh công ty theo hướng bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Dịch vụ luật sư tư vấn trọn gói

Dịch vụ luật sư tư vấn trọn gói

Phí dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Về phí dịch vụ thành lập công ty, sau khi luật sư nghiên cứu hồ sơ và dự kiến những công việc sẽ làm, luật sư sẽ thỏa thuận với khách hàng để cả hai thống nhất với nhau về một mức chi phí phù hợp nhất. Để được thông báo chi phí cụ thể, quý khách hàng vui lòng gửi hồ sơ, tài liệu hoặc liên hệ trực tiếp với Chuyên Tư Vấn Luật để được báo phí.

>>>Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

Việc thành lập một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thật không dễ dàng, vì loại hình công ty này yêu cầu rất nhiều điều kiện. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline:1900.63.63.87 để được tư vấn luật doanh nghiệp cụ thể về phí dịch vụ thành lập công ty, thủ tục thành lập cũng như đảm bảo được hỗ trợ pháp lý một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi luôn mong chờ và sẵn lòng nhận cuộc gọi từ quý khách hàng.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.5 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết